Primjedbe na studiju izmjena zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a

Planirani prihvatni terminal za UPP kod Omišlja na otoku Krku nalazi se u jednoj od najtraženijih otočkih destinacija Mediterana prema Strategiji razvoja turizma otoka Krka do 2020.g.
„Poznat po posvećenosti očuvanju lokalnog identiteta i eko-sustava te po bogatstvu i raznolikosti turističke ponude, otok Krk jedna je od najtraženijih otočkih destinacija Mediterana koja uspješno zadovoljava interese različitih segmenata posjetitelja tijekom cijele godine.
Snaga doživljaja, što proizlazi iz velike raznolikosti sadržaja i atrakcija te ugodnih, često autentičnih, a uvijek dojmljivih ambijenata male i obiteljske ponude, predstavlja ključni razlikovni element otoka Krka i osnovu za uspostavu jedinstvenog turističkog brenda.
Suradnja i odgovornost, usmjerenost na kvalitetu, inovativnost i kreativnost te pažljivo osluškivanje bila tržišta temelji su na kojima otok Krk gradi svoj uspjeh u turizmu.“
Sve navedeno je ugroženo planiranim zahvatom.

 1. UGROŽAVANJE GOSPODARSKOG SEKTORA I PRIHODA JLS
  S obzirom na to da se projekt planira u turističkoj zoni nedopustivo je da u studiji nisu napravljene procjene gubitka postojećih gospodarskih subjekata i lokalne zajednice koja je okrenuta prvenstveno turizmu. Ako se pak uzme u obzir činjenica da se Hrvatska odredila i kao destinacija za nautički turizam, onda se gubitci moraju predviđati ne samo na razini turističke ponude otoka Krka, već nacionalne turističke ponude.
  Prema predočenom Terminskom planu izgradnje prve faze UPP terminala u prvim mjesecima izgradnje (u periodu od svibnja do studenog) koji obuhvaćaju velik dio turističke sezone, istovremeno će se odvijati uređenje obale i morskog dna, izgradnja pristana i priključnog plinovoda, čime će se već u periodu gradnje ozbiljno naštetiti gospodarstvu Općine Omišalj i otoka Krka.
  Također, masivnim iskopima podmorja ugrožava se sektor ribarstva.

 2. VIZUALNO ONEČIŠĆENJE
  Studija prihvaća određeni negativni utjecaj vizualnog onečišćenja, no predstavljenim simulacijama izrađivači studije žele taj utjecaj umanjiti simulirajući udaljeni „mali“ plutajući pogon veličine 294 do 345 metara, širine oko 50 m, te visine 50 m iznad vodene linije. Zasigurno objekt dužine tri i pol nogometna igrališta, širine jednog nogometnog igrališta, te visine Riječkog nebodera narušava vizuru otoka i obale. Objekt te veličine će ozbiljno ugroziti zaradu ne samo Omišlja i otoka Krka, nego i šire, ugrožavajući profit stečen ponudom nautičkog turizma. Ne manje važno je spomenuti planirani kopneni terminal s dva potpuno zatvorena spremnika, svaki promjera 80 m i visine 55 m (čitaj: promjer ¾ nogometnog igrališta, visine Riječkog nebodera), koji će također ostaviti značajan otisak na vizuru otoka.

 3. ISKOPI I NASIPAVANJE
  U studiji se marginalizira problem uznemiravanja podmorja iskopom plićina u količini od 11.000 m3 materijala, te zatrpavanje podmorja na dubini većoj od 15,40 m u količini (sada rasutog, te samim tim i veće količine) od 15.000 m3 materijala. Dodatno se pojavljuje i iskop oko 70.000 m3 sraslog tla za izgradnju kopnenog dijela pristana, ceste i priključnog plinovoda, pri čemu se dio materijala planira iskoristiti za pojedine aktivnosti izgradnje, no nije poznato kamo se planira odložiti ostatak. Hoće li se i time dalje nasipavati dublji dijelovi mora?
  Radovima na uređenju morskog dna, te zatrpavanje dijelova dna viškom iskopanog materijala ozbiljno se ugrožava okoliš ali i druga gospodarska grana otoka – ribarstvo.

 4. ISPLATIVOST
  Studija nije ničim dokazala isplativost projekta za stanovnike otoka i jedinice lokalne i područne samouprave, odnosno korist nasuprot šteti koju će pretrpjeti.

 5. UGROŽAVANJE OKOLIŠA
  Izrađivač studije ne posvećuje dovoljno pažnje svim čimbenicima obuhvaćenim čl. 4. st. 1. točka 30. „Okoliš je prirodno i svako drugo okruženje organizama i njihovih zajednica uključivo i čovjeka koje omogućuje njihovo postojanje i njihov daljnji razvoj: zrak, more, vode, tlo, zemljina kamena kora, energija te materijalna dobra i kulturna baština kao dio okruženja koje je stvorio čovjek; svi u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja“ te smatramo analizu svih sastavnica okoliša u mnogočemu površnom i manjkavom.

 6. IZJAŠNJAVANJE STANOVNIŠTVA
  Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša prilikom razmatranja razloga za odbacivanje predmetne studije mora uzeti u obzir protivljenje stanovnika Općine Omišalj, otoka Krka i Primorsko-goranske županije koje se izjasnile protiv izgradnje prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku te odbacivanje predmetne studije.

Zbog svega navedenog tražimo da se predmetna studija odbaci kao nepotpuna i netočna te štetna kako za stanovništvo, tako i za širu zajednicu i jedinice lokalne i područne samouprave. Studija izlazi ususret kapitalu, te opravdava predmetni zahvat u okoliš.

Smatramo da cijeli upravni postupak treba prekinuti, jer se neopravdano išlo u izradu dopune postojeće zastarjele procjene, umjesto da se izradi nova studija. Okolnosti, tehnologija, ekonomska opravdanost, pravni okvir na razini europske unije, ekološki principi, situacija na terenu… su se uvelike promijenili, a s obzirom na to da se radi o tako zahtjevnom projektu s mnogim nedoumicama i osudama, te studijama nezavisnih stručnjaka koje ističu činjenice suprotne onim u predmetnoj studiji, jedini ispravan način je pokretanje novog upravnog postupka te izrada nove studije utjecaja na okoliš Plutajućeg terminala za UPP.

| Broj posjeta: 73 |

Želite li komentirati? Objava: "Primjedbe na studiju izmjena zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a"

Imate li komentar?