Statut

Na temelju članka 6. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 85/10) i članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06), Izvanredni sabor Hrvatskih laburista – Stranke rada na zasjedanju 18. ožujka 2018. donio je sljedeći

STATUT

HRVATSKIH LABURISTA – STRANKE RADA

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Hrvatski laburisti demokratska su politička stranka ljevice osnovana  kako bismo kroz udruživanje građana Republike Hrvatske zajedničkim naporima putem terenskog aktivizma i zastupanjem u predstavničkim tijelima te obnašanjem funkcija afirmirali političku volju građana za stvaranjem društva u kojem se poluge moći, nacionalno bogatstvo i mogućnosti nalaze u rukama građana i koriste radi dobrobiti građana čija prava proizlaze iz obaveza koje ispunjavaju i koje utjelovljuje viziju slobode, solidarnosti, tolerancije i poštivanja.

U svrhu postizanja tog cilja zalažemo se za sljedeće:

ZA RAD KAO TEMELJNU VRIJEDNOST, koji mora biti prihvaćen kao najvažnije mjerilo u ostvarivanju osobnog i društvenog napretka pojedinca, a prava s osnove rada jednaka bez obzira na oblik vlasništva. Pravo na obrazovanje, zdravlje i socijalnu sigurnost kao preduvjeti efikasnog rada ne mogu se tretirati kao roba ni biti podložni tržištu.

ZA DRŽAVU KAO PRAVEDNU ZAJEDNICU GRAĐANA koji je tvore, a koja mora počivati na promicanju moralnih i etičkih vrijednosti proizašlih iz djelovanja demokratskog antifašizma utemeljenih na načelima jednakosti, ravnopravnosti i poštivanju osobnih sloboda. Pritom su svjetonazor, spol, vjera, nacionalnost, razina obrazovanja, rasa, dob, spolna/ seksualna orijentacija, politička pripadnost te imovinski ili socijalni status faktori bez značaja za ostvarivanje društvenih prava pojedinca koji u očima države treba biti prepoznat jedino i isključivo kao građanin. Sukladno tome, nijedan oblik totalitarizma, rasizma, vjerskog ili drugog fundamentalizma ili bilo koji oblik društvenog organiziranja koji se protivi takvom načelu kao i načelu nenasilnog rješavanja nesuglasica ne može biti toleriran kao prihvatljivi dio zajednice.

ZA INKLUZIVNU DEMOKRACIJU koja uzima u obzir volju građana promicanjem ideje neposredne demokracije zajednica građana na svim razinama na kojima je to praktično izvedivo kao konačnu afirmaciju ideje samouprave pri čemu se kao jedan od osnovnih preduvjeta za to nameće organizacija racionalnog i funkcionalnog državnog aparata i institucija pod demokratskom kontrolom građana koji će funkcionirati ne samo kao efikasan način ostvarivanja svih građanskih prava, nego i kao potpora implementaciji ideje inkluzivne demokracije.

ZA FINANCIJSKU NEOVISNOST države i građana koji ju čine kroz pronalaženje mehanizama usmjerenih prema oslobađanju RH od dužničkog odnosa prema međunarodnim financijskim elementima kao i prema oslobađanju građana od nepravednih dužničkih odnosa. U svrhu toga nužno je sprečavanje privatizacije nacionalnih bogatstava RH te povrat svih do sada privatiziranih prirodnih resursa, provedba postupaka ispitivanja podrijetla imovine nad svim građanima RH bez izuzetaka, kao i pravedna preraspodjela društvenog bogatstva u korist rada te onemogućavanje eksploatacije rada temeljene na nekorektnim radnim odnosima.

ZA SEKULARIZAM kao temeljnu demokratsku vrijednost društvenog i uopće javnog života i državu u kojoj obrazovni sustav služi za razvoj i promicanje kritičke misli, znanstvenih načela, promišljanja etičkih principa, samosvjesnosti, solidarnosti i osobne odgovornosti. Država kao zajednica svih građana ne može podržavati povlašteni položaj nijedne skupine, pa tako ni pojedinih vjerskih zajednica te je stalna analiza i revizija odnosa i preuzetih obveza prema vjerskim zajednicama nužna kako bi se osigurala jednakost građana pred državom.

ZA ZDRAVO DRUŠTVO U ZDRAVOM OKOLIŠU. Prirodna bogatstva RH ne predstavljaju samo potencijalni izvor blagodati njezinih građana, nego i naslijeđe za koje smo odgovorni pred onima koji su nam ga omogućili i pred onima kojima ga trebamo predati. Održivi razvoj u kojem se životni standard građana ne podiže na štetu okoliša u kojem žive, nego ga unaprjeđuje za buduće generacije temeljna je vrijednost države kao i pravo na sretno djetinjstvo, ispunjen život i zadovoljnu starost čije je ispunjenje moguće jedino kroz prihvaćanje prava na besplatnu medicinsku skrb kao temeljno ljudsko pravo te intenzivni rad na zadovoljavanju potreba djece, mladih, osoba s posebnim potrebama, osobama treće životne dobi i svih ranjivih skupina društva.

ZA SIGURNOST GRAĐANA RH i onih koji se u njoj nalaze bez obzira na razlog boravka kroz izgradnju vlastitih volonterskih i profesionalnih snaga te suradnju s međunarodnim organizacijama koje na temelju izražavanja volje građana predstavljaju prihvatljive partnere u svrhu osiguranja mira, slobode i demokratskog poretka.

 Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 Članak 3.

(1) Naziv Stranke je: Hrvatski laburisti – Stranka rada. Sjedište Stranke je u Zagrebu. Adresu sjedišta utvrđuje Predsjedništvo. Promjenu sjedišta utvrđuje Nacionalno vijeće.

(2) Skraćeni naziv Stranke je: Laburisti.

Članak 4.

(1) Stranka djeluje u Republici Hrvatskoj.

(2) Stranka je otvorena za političku suradnju s drugim političkim strankama sličnih programskih i svjetonazorskih odrednica, s udrugama građana i pojedincima koji podupiru ciljeve Stranke.

(3) Stranka se može učlaniti ili udružiti u srodne domaće i međunarodne lijeve i progresivne organizacije i asocijacije te sudjelovati u njihovu radu odlukom Nacionalnog vijeća.

Članak 5.

(1) Stranka ima svoj pečat i znak. Pečat je četvrtastog oblika s tekstom „Hrvatski laburisti – Stranka rada – Zagreb”.

(2) Pečate također imaju županijske organizacije Stranke, a tekst na njemu glasi „Hrvatski laburisti – Stranka rada – naziv županijske organizacije”.

(3) Znak je tipografski u dvije boje: plavoj i narančastoj. Riječi „Hrvatski laburisti” u dva reda nalaze se iznad četverokuta i u plavoj su boji. Riječi „Stranka rada” smještene su u dva reda unutar četverokuta narančaste boje. Slova „A” u riječi „RADA” sadrže obrise strelice koja pokazuje smjer prema gore.

 Članak 6.

(1) Stranku predstavljaju Predsjednik Stranke, potpredsjednici Stranke i Tajnik Stranke, a zastupa je Predsjednik Stranke.

(2) U slučaju privremene spriječenosti (do 60 dana) ili u slučaju dulje ili trajne spriječenosti, odnosno ostavke, Predsjednika do Izbornog sabora Stranke zamjenjuje potpredsjednik, koji je na Saboru Stranke izabran s više glasova delegata.

(3) U slučaju postojanja dva ili više potpredsjednika izabranih na Saboru Stranke s istim brojem glasova delegata, Predsjednika do Izbornog sabora Stranke potpredsjednici zamjenjuju redoslijedom koji je na prijedlog Predsjednika utvrdio Sabor Stranke.

(4) U slučaju trajne spriječenosti ili ostavke Predsjednika, Predsjedništvo Stranke dužno je sazvati Izvanredni izborni sabor Stranke u roku od 90 dana.

Članak 7.

(1) Rad Stranke je javan. Javnost se može isključiti iz rada pojedinih tijela kada se odlučuje o unutarstranačkim pitanjima.

 

ČLANSTVO

Članak 8.

(1) Članom Stranke može postati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut i Program Stranke.

(2) Članom Stranke postaje se potpisom pristupnice i upisom u Registar članova. Sastavni dio pristupnice je i izjava da ne postoje prepreke za članstvo definirane ovim Statutom.

(3) Odluku o primanju u članstvo donosi Izvršni odbor općinske/ gradske organizacije u kojem je potencijalni član prijavljen.

(4) Ako na određenom teritoriju nema ustrojstvenog oblika, član privremeno pripada najbližoj teritorijalnoj organizaciji.

(5) Kao datum učlanjenja smatrat će se datum Odluke iz stavka 3. ovog članka.

 Članak 9.

(1) Članstvo u stranci može biti aktivno i pasivno.

(2) Pristupanjem Stranci član ima pasivan status.

(3)Prava i obveze kao i načini postizanja, odnosno gubitka aktivnog članstva definirat će se stranačkim pravilnicima.

 Članak 10.

(1) Članom Stranke ne može postati građanin koji je član druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.

(2) Član Stranke ne može biti nitko tko je osuđen za kaznena dijela korupcije, gospodarskoga kriminala, organiziranoga kriminala, djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv radnih odnosa i socijalnih osiguranja, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja te iskorištavanja djeteta i obiteljskog nasilja, kao ni netko osuđivan, makar i prekršajno, za djela rasne, vjerske, rodne ili druge diskriminacije.

(3) Ako se protiv člana Stranke pokrene kazneni postupak za kaznena djela utvrđena ovim člankom, sva članska prava i obveze odlukom Predsjednika stavljaju se u mirovanje do završetka kaznenog postupka. U slučaju pravomoćne presude, člana se automatizmom briše iz Registra članova.

Članak 11.

(1) Član stranke ostvaruje prava u općinskoj/ gradskoj organizaciji kojoj pripada u skladu sa Statutom i pravilničkim odredbama vezanim uz prava članova Stranke.

(2) Obveza je člana redovito dolaziti na sastanke organizacija, odnosno tijela čiji je član, pridržavati se Statuta, Pravilnika i Etičkoga kodeksa.

(3) Članovi rad Stranke mogu pomagati dobrovoljnim prilozima, donacijama u novcu ili robi i uslugama u skladu s važećim propisima, no na temelju darovanog ne mogu ostvarivati dodatna ili posebna prava.

 Članak 12.

(1) U mandatnom četverogodišnjem razdoblju obvezno se provodi revizija članstva po općinskim/ gradskim organizacijama, u skladu s propisanom procedurom.

(2) Predsjedništvo stranke može, na prijedlog Predsjednika, zatražiti reviziju članstva u pojedinom ustrojstvenom obliku i izvan roka navedenog u stavku 1. ovog članka, a posebno nakon loših izbornih rezultata i/ ili ozbiljno poremećenih odnosa unutar ustrojstvenog oblika, odnosno postojanja sumnje da evidencija članstva bitno odudara od stvarnog stanja.

(3) Postupak revizije članstva provodi se na temelju Pravilnika o postupku upisa članova i brisanja iz članstva.

Članak 13.

(1) Članstvo u Stranci prestaje:

 1. a) istupanjem iz članstva
  b) brisanjem iz evidencije članstva
  c) isključenjem iz članstva.

 Članak 14.

(1) Istupanjem iz članstva prestaje članstvo u Stranci voljom člana putem pisane izjave koja ne mora biti obrazložena.

(2) Postupak istupanja moguće je pokrenuti i na temelju usmenog traženja Predsjednika općinske/ gradske organizacije u kojem član koji istupa uživa svoja prava, pri čemu mora biti provedena procedura provjere definirana Pravilnikom o članstvu.

(3) Na temelju pisanog zahtjeva člana koji je istupio Središnji ured izdaje Potvrdu o istupanju iz članstva.

Članak 15.

(1) Brisanje iz evidencije članstva provodi se u sljedećim okolnostima:

 1. a) ako je pri učlanjenju u Stranku član dao netočne ili neistinite podatke
  b) ako član Stranke pristupi drugoj političkoj stranci u Republici Hrvatskoj
  c) ako član Stranke bude kandidat na bilo kojoj drugoj listi bez suglasnosti Predsjedništva Stranke
  d) smrću člana Stranke.

Članak 16.

(1) Isključenje iz članstva, kao stegovna mjera, izriče se za teške i najteže povrede obveza, kako su definirane Etičkim kodeksom Suda časti.

(2) Prijedlog za pokretanje postupka za isključenje iz stranke podnosi se Sudu časti.

 

UNUTARNJA ORGANIZACIJA STRANKE

 Članak 17.

(1) Stranka se osniva na teritorijalnom načelu, slijedeći teritorijalni ustroj Republike Hrvatske.

(2) Temeljni ustrojstveni oblici su općinske, gradske i županijske organizacije.

(3) Općinska organizacija osniva se za područje općine, gradska organizacija osniva se za područje grada, a županijska organizacija osniva se za područje županije.

(4) Gradska organizacija Grada Zagreba po ustroju, pravima i obvezama izjednačena je sa županijskim organizacijama.

(5) Uvjeti i način osnivanja temeljnih ustrojstvenih oblika te njihov način rada reguliraju se Pravilnikom o ustroju Stranke.

(6) Nacionalno vijeće Stranke može, na prijedlog Predsjedništva, organizirati i druge ustrojstvene oblike u skladu s odredbama Pravilnika o ustroju Stranke.

Članak 18.

(1) Središnja tijela Stranke su:

 1. Sabor
 2. Nacionalno vijeće
 3. Predsjedništvo
 4. Predsjednik
 5. Tajnik
 6. Sud časti
 7. Nadzorni odbor
 8. Statutarna komisija.

(2) Sazivanje sjednica svih središnjih tijela Stranke provodi se elektroničkom poštom.

(3) Dokumenti o kojima se vodi javna rasprava u Stranci kao i prijedlozi akata i odluka za sjednice svih središnjih tijela Stranke objavljuju se na internetskim stranicama Stranke i time se smatra da su dostavljeni svim članovima Stranke, članovima središnjih tijela, županijskim i općinskim/ gradskim organizacijama.

(4) Nakon što ih usvoje nadležna tijela, svi dokumenti objavljuju se na internetskim stranicama Stranke i time se smatra da su dostavljeni svim tijelima, članovima i ustrojstvenim oblicima Stranke.

(5) Profesionalna zapošljavanja u Stranci reguliraju se posebnim pravilnikom koji donosi Nacionalno vijeće.

 

SABOR STRANKE

Članak 19.

(1) Sabor Stranke najviše je programsko, statutarno i izborno tijelo Stranke.

(2) Sabor čine:

 1. delegati općinskih/ gradskih organizacija
 2. članovi Nacionalnog vijeća
 3. zastupnici u Hrvatskom saboru
 4. zastupnici u Europskom parlamentu.

 Članak 20.

(1) Postupak izbora delegata za Sabor Stranke i kriteriji izbora utvrđuju se Pravilnikom o ustroju Stranke.

 Članak 21.

(1) Sabor se saziva u redovnom i izvanrednom zasjedanju.

(2) Redovno zasjedanje Sabora održava se svake četvrte godine, a najkasnije 180 dana nakon parlamentarnih izbora. Taj sabor je Izborni sabor na kojem se biraju središnja tijela Stranke i/ ili usvajaju programski dokumenti.

(3) Redovno zasjedanje Sabora saziva Predsjedništvo.

(4) Ako Predsjedništvo ne sazove Sabor u utvrđenom roku, Nacionalno vijeće će sazvati redovno zasjedanje Sabora najkasnije u roku od 30 dana.

(5) Izvanredno zasjedanje Sabora saziva Predsjednik Stranke, samostalno ili odlukom Predsjedništva.

(6) Izvanredno zasjedanje Sabora može sazvati i Nacionalno vijeće Stranke ako se za to izjasne dvije trećine njegovih članova, a može se sazvati i na pisani zahtjev više od polovice županijskih organizacija Stranke, koje o tome odlučuju na svojim skupštinama.

(7) Na zasjedanju Izvanrednog sabora Stranke razmatraju se pitanja zbog kojih je Sabor sazvan.

Članak 22.

(1) Sazivatelj je dužan sazvati Sabor Stranke najmanje 30 dana prije njegova održavanja i uz odluku o sazivanju priložiti prijedlog dnevnog reda.

 Članak 23.

(1) Predsjednik Stranke predsjeda sjednicom Sabora do izbora radnog predsjedništva, a u skladu s Poslovnikom koji donosi Sabor.

(2) Odluke Sabora Stranke smatraju se pravovaljanima ako u njegovu radu sudjeluje više od 50 posto izabranih delegata općinskih/ gradskih organizacija i delegata po funkciji iz članka 19. stavka 2. ovog Statuta.

(3) Odluke Sabora pravovaljane su ako su izglasane (javno ili tajno) natpolovičnom većinom nazočnih članova osim izbora utvrđenih u članku 55. stavku 2. ovog Statuta.

(4) Način izbora dužnosnika i članova središnjih tijela Stranke i pravovaljanost njihovih izbora utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Stranke.

(5) Izabranim dužnosnicima, članovima središnjih tijela i ustrojstvenih oblika, osim Sabora, redovni mandat traje četiri godine.

(6) Mandat izabranih delegata Sabora traje do kraja kalendarske godine u kojoj su izabrani.

(7) Ako izabranom delegatu Sabora Stranke prestane članstvo u Stranci iz bilo kojeg razloga, općinska/ gradska organizacija koja ga je izabrala po istom će postupku izabrati zamjenskog delegata.

Članak 24.

(1) Sabor Stranke:

a) utvrđuje temeljna načela politike Stranke

b) usvaja program Stranke

c) donosi Statut Stranke te izmjene i dopune Statuta

d) razmatra i usvaja Izvješće o radu Predsjednika Stranke, Nacionalnog vijeća i Nadzornog odbora

e) bira i opoziva:

 • Predsjednika Stranke – na prijedlog Nacionalnog vijeća
 • tri potpredsjednika Stranke – na prijedlog Nacionalnog vijeća
 • članove Nacionalnog vijeća – na prijedlog županijskih organizacija i
 • Nadzorni odbor, Sud časti i Statutarnu komisiju – na prijedlog županijskih organizacija.

f) donosi zaključke, deklaracije ili rezolucije o svim bitnim pitanjima koja se tiču života i rada Stranke, društvenih, političkih, socijalnih i gospodarskih prilika u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

g) donosi odluke o udruživanju s drugim strankama i/ ili asocijacijama stranaka

h) donosi odluku o prestanku rada Stranke.

 Članak 25.

 Sabor može prenijeti sljedeće ovlasti iz svoje nadležnosti na Nacionalno vijeće:

 • donošenje programskih dokumenata za pojedina područjaraz
 • rješenja i imenovanja članova središnjih tijela u slučajevima prestanka članstva u tom tijelu u roku od 60 dana od dana prestanka članstva.

 

NACIONALNO VIJEĆE STRANKE

Članak 26.

(1) Nacionalno vijeće je najviše tijelo Stranke između dvaju zasjedanja Sabora.

(2) Nacionalno vijeće koordinira rad Stranke i samostalno odlučuje u okviru politike utvrđene na Saboru, a u skladu s programom i Statutom.

(3) Nacionalno vijeće čine:

 1. Predsjednik Stranke
 2. tri potpredsjednika Stranke
 3. Tajnik Stranke
 4. članovi Predsjedništva
 5. saborski zastupnici
 6. predsjednici županijskih organizacija
 7. trideset (30) članova koje bira Sabor
 8. predsjednici Središnjih interesnih organizacija.

(4) Nacionalno vijeće donosi kriterije za zapošljavanje svih osoba u Stranci.

Članak 27.

(1) Redovni mandat Nacionalnog vijeća Stranke traje četiri godine.

(2) Konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća mora se sazvati u roku od 30 dana nakon održanog Izbornog sabora, a saziva je Predsjednik Stranke.

(3) Na konstituirajućoj sjednici Nacionalnog vijeća bira se predsjednik i dva zamjenika.

(4) Sjednice Nacionalnog vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje četiri puta na godinu.

(5) Nacionalno vijeće usvaja:

 1. Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju – na prijedlog Nadzornog odbora
 2. Pravilnik o ustroju Stranke – na prijedlog Predsjedništva
 3. Etički kodeks – na prijedlog Suda časti
 4. Pravilnik o radu interesnih organizacija – na prijedlog Predsjedništva.

(6) Nacionalno vijeće donosi odluke o predizbornim i postizbornim koalicijama s drugim strankama na razini Republike Hrvatske.

(7) Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjedništva Saboru Stranke predlaže kandidate za izbor Predsjednika i potpredsjednika Stranke.

(8) Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjednika potvrđuje i opoziva Tajnika Stranke.

(9) Nacionalno vijeće donosi odluku o ulasku Stranke u koaliciju stranaka radi formiranja parlamentarne većine u Hrvatskom saboru i to dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vijeća.

(10) Nacionalno vijeće tajnim glasovanjem bira i opoziva 3 (tri) člana Predsjedništva na prijedlog Predsjednika Stranke.

(11) Za prijedlog opoziva člana Predsjedništva kojeg je biralo Nacionalno vijeće potrebna je suglasnost najmanje 20 posto članova Nacionalnog vijeća.

Članak 28.

(1) Nacionalno vijeće ima pravo zatražiti uvid u rad i odluke svih tijela i ustrojstvenih oblika Stranke osim Sabora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti.

(2) Nacionalno vijeće Stranke može poništiti određenu odluku tijela iz stavka 1. ovog članka ako ocijeni da je protivna odlukama Nacionalnog vijeća i Sabora ili programu Stranke.

(3) Nacionalno vijeće može Statutarnoj komisiji predložiti poništenje odluka o izboru ili imenovanju svih tijela Stranke, osim onih koje su u nadležnosti Sabora. Protiv suspenzivnih odluka Nacionalnog vijeća Stranke tijela na koje se te odluke odnose nemaju pravo žalbe.

(4) Nacionalno vijeće radi u skladu s Poslovnikom koji donosi na svojoj prvoj sjednici, a odluke su pravovaljane ako sjednici nazoči natpolovičan broj ukupnog članstva te se za njih izjasni natpolovična većina nazočnih članova, osim ako je Statutom ili Poslovnikom predviđena druga većina za donošenje pravovaljanih odluka.

(5) U slučaju neopravdanog nedolaska na tri uzastopne sjednice, Nacionalno je vijeće ovlašteno zatražiti smjenu člana. Zamjena člana Nacionalnog vijeća obavlja se na način da Izvršni odbor županijske organizacije iz koje je smijenjeni član predloži novog člana, a članovi Nacionalnog vijeća potvrđuju izbor javnim glasovanjem.

 

PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI STRANKE

 Članak 29.

(1) Predsjednik, odnosno potpredsjednici Stranke predstavljaju Stranku, a zastupa je Predsjednik te odgovara za njezin rad.

(2) Predsjednik Stranke:

 1. brine se o provođenju odluka i zaključaka Sabora, Nacionalnog vijeća i Predsjedništva
 2. najodgovorniji je za promidžbu i ugled Stranke
 3. predlaže Predsjedništvu, a ono Nacionalnom vijeću, izbor i opoziv te potvrdu izbora, odnosno imenovanja članova tijela Stranke, a prema odredbama ovog Statuta i Pravilnika
 4. predlaže Nacionalnom vijeću odluku o raspuštanju ustrojstvenih oblika Stranke, a Predsjedništvu imenovanje povjerenika Stranke
 5. donosi odluku o suspenziji predsjednika ustrojstvenih oblika Stranke i o tome odmah izvješćuje Statutarnu komisiju i Sud časti
 6. donosi odluku o suspenziji člana Stranke u slučaju:
  • kandidiranja na izborima kao kandidat druge stranke ili neovisnom kandidaturom, na temelju javno objavljene kandidature samog člana ili na temelju objave službene kandidature od strane nadležnog izbornog povjerenstva
  • danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti i o tome odmah izvješćuje Statutarnu komisiju i Sud časti.

Članak 30.

(1) Predsjednik Stranke dužan je, na prijedlog središnjih ili županijskih tijela Stranke (ili na vlastiti poticaj), pokrenuti stegovni postupak pred Sudom časti protiv svakog člana Stranke ako postoji osnovana sumnja o njegovu djelovanju suprotnom Statutu, Etičkom kodeksu ili programu Stranke. Odbijanje pokretanja stegovnog postupka Predsjednik će pisano obrazložiti predlagatelju.

(2) Predsjednik Stranke zabranit će upis u Registar članova svakoga kandidata za člana ako ima saznanje da postoje prepreke za članstvo u Stranci utvrđene u članku 10. stavku 2. ovog Statuta i o tome odmah izvijestiti Statutarnu komisiju.

(3) Predsjednik može donijeti odluku o suspenziji člana Stranke i istodobno je u tom slučaju obvezan podnijeti zahtjev za pokretanje stegovnog postupka Sudu časti.

Članak 31.

(1) Potpredsjednici Stranke predstavljaju Stranku u javnosti, samostalno ili po nalogu Predsjednika, te pomažu Predsjedniku u radu.

(2) Odlukom Predsjedništva Stranke pojedini članovi Predsjedništva mogu se zadužiti za vođenje određenih segmenata rada Stranke, npr. financija, organizacije, razvoja programskih načela, suradnju s inozemnim organizacijama i strankama i slično.

 

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 32.

(1) Predsjedništvo Stranke središnje je stranačko tijelo koje provodi odluke Sabora i zaključke Nacionalnog vijeća te rješava sve bitne tekuće političke i organizacijske poslove Stranke. Članovi Predsjedništva najodgovorniji su za ustroj, politike i promidžbu Stranke.

(2) Predsjedništvo Stranke čine:

 1. Predsjednik Stranke
 2. potpredsjednici Stranke;
 3. predsjednik Nacionalnog vijeća
 4. Tajnik Stranke
 5. tri (3) člana.

(3) Predsjedništvo Stranke raspisuje kandidacijski postupak za izbor svih funkcija i članova tijela Stranke koji se biraju na Saboru Stranke. Nakon završenoga kandidacijskog postupka, liste kandidata dostavlja Nacionalnom vijeću.

(4) Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova ukupnog broja nazočnih članova.

Članak 33.

(1) Predsjedništvo Stranke sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput u 60 dana. Sjednice Predsjedništva u pravilu saziva i njima predsjedava Predsjednik Stranke, a u slučaju spriječenosti Predsjednika, sjednicu saziva i njome predsjedava jedan od potpredsjednika kojeg za tu priliku odredi Predsjednik.

(2) U slučaju neopravdanog izostanka na trima uzastopnim sjednicama, Predsjedništvo je ovlašteno i dužno zatražiti smjenu člana. Zamjena se provodi na isti način na koji se biraju članovi Predsjedništva na Nacionalnom vijeću.

Članak 34.

(1) Predsjedništvo može osnovati i prema potrebi opozvati stručne ili radne odbore te Savjet, kao svoja pomoćna i savjetodavna tijela.

(2) Članovi odbora i Savjeta su članovi Stranke.

(3) Iznimno, član odbora ili Savjeta može biti i osoba koja nije član Stranke, uz uvjet da nije član druge stranke. Odbori i Savjet za svoj rad odgovaraju i podnose izvještaj Predsjedništvu.

(4) Predsjedništvo donosi odluku o osnivanju interesnih oblika organiziranja.

Članak 35.

Predsjedništvo radi po Poslovniku koji samo donosi na svojoj prvoj sjednici, a o administrativno-stručnim poslovima Predsjedništva brine se Središnji ured Stranke.

 

TAJNIK STRANKE

Članak 36.

(1)Tajnik Stranke brine se o tehničkom formuliranju i predstavljanju politika Stranke u javnosti i među članstvom te organizacijskim jedinicama Stranke te predstavlja Stranku u javnosti.

(2) Aktivnosti iz st. 1. ovog članka Tajnik radi isključivo sukladno i na temelju naloga ili pisane punomoći Predsjednika Stranke.

(3) Organizacijske jedinice Stranke dužne su na svoje sastanke pozivati i Tajnika Stranke.

(4) Tajnik Stranke koordinira nastupe čelnika Stranke u javnosti.

(5) Tajnik stranke obavlja ostale zadaće u skladu s pravilničkim odredbama.

 

VODITELJ SREDIŠNJEG UREDA

 Članak 37.

(1) U Stranci djeluje Središnji ured Stranke čiji se ustroj i zadaće uređuju Pravilnikom o radu Središnjeg ureda koji donosi Predsjedništvo.

(2) Središnji ured vodi Registar članova.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 38.

(1) Nadzorni odbor ima sedam članova koje bira i opoziva Sabor Stranke, a koji nadzire materijalno i financijsko poslovanje svih dijelova i tijela Stranke.

(2) Na konstituirajućoj sjednici, koju saziva Predsjednik Stranke, članovi Odbora biraju predsjednika Odbora iz redova članova. Administrativnu i stručnu pomoć Nadzornom odboru pruža Središnji ured Stranke.

(3) Način rada i odlučivanja Nadzornog odbora utvrđuje se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju Stranke.

(4) Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Saboru Stranke.

Članak 39.

(1) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Stranke.

(2) U slučaju prijevremenog prestanka mandata člana Nadzornog odbora, Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo kooptiranja do 40 % članova. Uvjeti za konstatiranje prestanka mandata člana Nadzornog odbora kao i uvjeti koje kooptirani član mora ispunjavati definiraju se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju Stranke.

 

SUD ČASTI

Članak 40.

(1) Sud časti ima sedam članova čiji se izbor i opoziv provodi na Saboru Stranke.

(2) Sud časti je mjerodavan za donošenje odluka u stegovnim postupcima, postupcima suspenzija i postupku zabrane upisa u Registar članova Stranke.

(3) Članove Suda časti bira Sabor Stranke na mandat od četiri godine.

(4) Članovi Suda časti ne mogu biti članovi drugih tijela Stranke.

(5) Na svojoj prvoj sjednici, koju saziva Predsjednik Stranke, članovi Suda časti između sebe biraju predsjednika. Administrativnu i stručnu pomoć Sudu časti pruža Središnji ured Stranke.

(6) Način rada i odlučivanja Suda časti utvrđuje se Etičkim kodeksom koji na prijedlog Suda časti usvaja Nacionalno vijeće.

(7) U odlukama iz članka 16. stavka 1. točke b) i c) te članka 31. stavka 2. za meritum stvari nadležan je Sud časti, sukladno Etičkom kodeksu.

 

STATUTARNA KOMISIJA

Članak 41.

(1) Statutarna komisija ima sedam članova čiji se izbor i opoziv provodi na Saboru Stranke.

(2) Konstituirajuću sjednicu Statutarne komisije saziva Predsjednik Stranke te na njoj članovi iz svojih redova biraju predsjednika. Administrativnu i stručnu pomoć Statutarnoj komisiji pruža Središnji ured Stranke.

(3) Način rada i odlučivanja Statutarne komisije utvrđuje se Poslovnikom Statutarne komisije.

Članak 42.

(1) Statutarna komisija nadležna je za kontrolu statutarnosti svih odluka svih tijela Stranke.

(2) Ako u postupku nadzora Statutarna komisija utvrdi da je pojedina odluka tijela Stranke nestatutarna, o tome donosi obrazloženu odluku kojom utvrđuje rok u kojemu tijelo koje je odluku donijelo mora provesti usklađivanje sa Statutom ili spornu odluku staviti izvan snage.

(3) Ako tijelo čiju je odluku Statutarna komisija proglasila nestatutarnom u danom roku ne provede usklađivanje ili je ne stavi izvan snage, Statutarna će komisija poništiti odluku.

(4) Ako bi sporna odluka mogla nanijeti Stranci materijalnu ili financijsku štetu ili narušiti ugled Stranke, Statutarna komisija će svojom odlukom poništiti odluku bez roka za usklađivanje.

Članak 43.

(1) U postupcima iz članka 16. stavka 1. točke c) te članka 31. stavka 2. Statutarna komisija ovlaštena je kontrolirati postupak donošenja odluka sukladno Statutu i pravilnicima Stranke i svoje mišljenje dostavlja Sudu časti.

lanak 44.

(1) U žalbenim postupcima na odluke iz članka 16. stavka 1. točke c) i članka 31. stavka 3. odlučujuća je odluka Suda časti.

 

OPĆINSKE, GRADSKE I ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE STRANKE

 Članak 45.

(1) Nazivi županijskih organizacija Stranke su: Županijska organizacija Hrvatskih laburista – Stranke rada i ime županije.

(2) Županijska organizacija se može osnovati ako na području koje obuhvaća djeluju najmanje tri (3) ustrojstvena oblika niže razine. Ako zbog bilo kojeg razloga broj ustrojstvenih oblika u nekoj županijskoj organizaciji padne na manje od 3 (tri), a u roku od 3 (tri) mjeseca ne osnuju se nove općinske/gradske organizacije i ispuni gornji uvjet, županijska se organizacija smatra raspuštenom. Predsjedništvo je dužno imenovati povjerenika u roku od 30 dana koji ne smije biti dosadašnji predsjednik županijske organizacije, a ponovni postupak organiziranja može početi kad se uvjet broja ustrojstvenih oblika u njoj ostvari.

(3) Tijela županijske organizacije su:

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor
 3. Predsjednik

(4) Skupštinu čine svi članovi u županijskom organizacijama veličine do 100 članova. Odluke Skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 25 posto članova županijske organizacije.

(5) U županijskim organizacijama s više od 100 članova Skupštinu čine delegati općinskih/ gradskih organizacija tako da se na svakih 10 započetih članova bira po jedan delegat. Odluke Skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 50 posto delegata.

(6) Skupština bira predsjednika županijske organizacije, a uz predsjednika Izvršni odbor čine tajnik županijske organizacije, predsjednici općinskih/ gradskih organizacija te predsjednici interesnih organizacija na razini županijske organizacije.

(7)  Izvršni odbor županijske organizacije na prijedlog Predsjednika županijske organizacije potvrđuje i razrješava Tajnika županijske organizacije.

(8) Općinske/ gradske organizacije s više od 100 članova na svakih novih započetih 100 članova predlažu još jednog člana Izvršnog odbora županijske organizacije.

(9) Način rada i izbora u županijskim organizacijama utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Stranke.

(10) Izvršni odbor županijske organizacije može donijeti Poslovnik o radu Izvršnog odbora.

Članak 46.

(1) Općinske i gradske organizacije Stranke osnivaju se za područje općine ili grada.

(2) Nazivi općinskih/ gradskih organizacija su: Općinska organizacija Hrvatskih laburista – Stranke rada, ime općine, odnosno Gradska organizacija Hrvatskih laburista – Stranke rada, ime Grada.

(3) Općinska/ gradska organizacija se može osnovati ako na području općine ili grada ima najmanje 10 (deset) članova. Ako zbog bilo kojeg razloga broj članova u nekoj općinskoj/ gradskoj organizaciji padne na manje od 10 (deset), organizacija se smatra raspuštenim. Predsjednik županijske organizacije ili županijski povjerenik ili Predsjedništvo dužni su pokrenuti postupak imenovanja povjerenika općinske/ gradske organizacije u roku od 30 dana, a ponovni postupak organiziranja može početi kad se uvjet broja članova u njemu ostvari.

(4) Tijela općinske/ gradske organizacije su:

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor
 3. Predsjednik

(5) U općinskim/ gradskim organizacijama, odluke Skupštine su pravovaljane ako je nazočno više od 25 posto članova, ali ne manje od 10 (deset) članova.

(6) Skupština bira Izvršni odbor i predsjednika općinske/ gradske organizacije.

(7) Izvršni odbor općinske/ gradske organizacije na prijedlog Predsjednika općinske/ gradske organizacije potvrđuje i razrješava Tajnika općinske/ gradske organizacije. Tajnik općinske/ gradske organizacije član je Izvršnog odbora općinske/ gradske organizacije.

(8) Način rada i izbora u općinskim/ gradskim organizacijama utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Stranke.

(9) Izvršni odbor općinske/ gradske organizacije može donijeti Poslovnik o radu Izvršnog odbora.

Članak 47.

 (1) Nazivi ustrojstvenih oblika na području Grada Zagreba su:

a) za područje Grada Zagreba: Gradska organizacija Hrvatskih laburista – Stranke rada, Grad Zagreb

b) za područje gradskih četvrti Grada Zagreba: Ogranak Hrvatskih laburista – Stranke rada, naziv gradske četvrti.

Članak 48.

(1) Županijske, gradske i općinske organizacije Stranke nemaju status pravnih osoba.

 

POVJERENIK

Članak 49.

(1) Ako na nekom području nije organizirana županijska organizacija, a okolnosti ukazuju na potrebu za time, Predsjedništvo Stranke imenovat će za to područje povjerenika sa zadaćom da aktivira članstvo po predviđenom postupku za uspostavu buduće županijske organizacije ili njezinu obnovu.

(2) Rok za osnivanje županijske organizacije je šest mjeseci od dana imenovanja povjerenika, a istekom tog roka pokreće se postupak imenovanja novog povjerenika ili Predsjedništvo izravno provodi osnivanje županijske organizacije Stranke.

 Članak 50.

(1) Ako na nekom području nije organizirana općinska/ gradska organizacija, a okolnosti ukazuju na potrebu za time, Predsjedništvo Stranke imenovat će, na prijedlog predsjednika županijske organizacije, povjerenika ili Predsjednika Stranke, za to područje povjerenika sa zadaćom da aktivira članstvo prema predviđenom postupku za uspostavu buduće općinske/ gradske organizacije ili njezinu obnovu.

(2) Rok za osnivanje općinske/ gradske organizacije je četiri mjeseca od dana imenovanja povjerenika, a istekom tog roka pokreće se postupak imenovanja novog povjerenika ili Predsjedništvo izravno provodi osnivanje općinske/ gradske organizacije Stranke.

Članak 51.

(1) Povjerenik ima ovlasti, prava, obveze i dužnosti kao i Izvršni odbor općinske/ gradske organizacije, odnosno županijske organizacije. Nakon osnivanja općinske/ gradske organizacije, odnosno županijske organizacije, ovlasti povjerenika prestaju.

 

INTERESNI OBLICI ORGANIZIRANJA

Članak 52. 

(1) Unutar Stranke mogu se ustrojiti zasebni interesni oblici organiziranja.

(2) Način osnivanja te ustroj i ovlasti interesnih oblika organiziranja definira se Pravilnikom o unutarnjem ustroju Stranke

 

IZBORI, KANDIDIRANJE I OPOZIV

Članak 53.

(1) Svi izbori za članove tijela Stranke su tajni.

(2) Za pravovaljani izbor kandidati za dužnosnike i članove središnjih tijela moraju dobiti većinu glasova ukupnog broja članova tijela koje provodi izbor. Za pravovaljani izbor tijela ustrojstvenih oblika kandidati moraju dobiti većinu glasova nazočnih.

(3) Ako se u prvom krugu ne izvrši izbor prema stavku 2. ovog članka, u drugom krugu izabran je onaj kandidat koji je dobio najviše glasova pod uvjetom da to nije manje od 1/4 od broja članova tijela koje je izbor provelo.

(4) Način kandidiranja i postupak biranja članova tijela Stranke koji nije utvrđen ovim Statutom utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Stranke.

(5) Svaki član Stranke može se pod istim uvjetima kandidirati za sva središnja tijela Stranke, pod uvjetom da pribavi pisane podrške najmanje 3 (tri) izvršna odbora županijske organizacije Stranke i dostavi ih, zajedno sa svojim životopisom, najkasnije 3 (tri) tjedna prije održavanja Sabora.

(6) Kandidat za Predsjednika Stranke mora biti član Stranke najmanje godinu dana prije kandidiranja.

(7) Svaki se član Stranke može kandidirati samo za jednu funkciju.

 

NOMINIRANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA

Članak 54.

(1) Kandidate za predstavnička tijela na svim razinama u Republici Hrvatskoj i Europskom parlamentu nominiraju:

 1. za predsjednika Republike, zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu – Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjedništva
 2. za vijećnike u općinskim i gradskim vijećima/ Skupštini Grada Zagreba – Izvršni odbor općinske/gradske organizacije
 3. za vijećnike u županijskim skupštinama – Izvršni odbor županijske organizacije
 4. za kandidate za načelnike i gradonačelnike – Skupština općinske/ gradske organizacije uz prethodno mišljenje Predsjedništva Stranke
 5. za kandidate za župane – Skupština županijske organizacije uz prethodno mišljenje Predsjedništva Stranke
 6. za kandidate za tijela mjesne samouprave – Izvršni odbor općinske/ gradske organizacije, odnosno županijske organizacije
 7. prije donošenja Odluke o izbornim koaliranjima na izborima za predstavnička tijela lokalne i regionalne samouprave, organizacija mora pribaviti kako slijedi:
  1. na razini mjesnih odbora: mišljenje Izvršnog odbora općinske/ gradske organizacije, odnosno ogranka gradske četvrti na području Grada Zagreba
  2. na razini gradova i općina te gradskih četvrti Grada Zagreba: mišljenje Izvršnog odbora županijske organizacije, odnosno Izvršnog odbora Gradske organizacije Grada Zagreba te mišljenje Predsjedništva Stranke
  3. na razini županija i Grada Zagreba: suglasnost Predsjedništva Stranke.
 8. uz ispunjenje uvjeta iz točke g) pravo potpisivanja koalicijskih sporazuma u gore navedenim slučajevima imaju:
  1. na razini mjesnih odbora: predsjednik općinske/ gradske organizacije, odnosno predsjednik ogranka gradske četvrti na području Grada Zagreba
  2. na razini gradova i općina te gradskih četvrti Grada Zagreba: predsjednik županijske organizacije, odnosno predsjednik Gradske organizacije Grada Zagreba
  3. na razini županija i Grada Zagreba: Predsjednik Stranke.
 9. ovlašteni potpisnici iz točke h) mogu putem punomoći ovlasti za potpisivanje prenijeti na predsjednike nižeg ustrojstvenog oblika
 10. eventualne primjedbe na liste kandidata, odnosno na prijedloge kandidata proizašle iz postupaka definiranih ovim člankom tijela koja imenuju kandidate dužna su razmotriti i obrazloženo na njih odgovoriti. U slučaju nemogućnosti pronalaženja usuglašenog rješenja, odluke o listama kandidata donosi Skupština općinske, gradske ili županijske organizacije dvotrećinskom većinom.

 

STATUT I DRUGI STRANAČKI AKTI

Članak 55.

(1) Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i upravljanje u Stranci. Detaljniji unutarnji ustroj utvrđuje se Pravilnikom o ustroju.

(2) Statut se donosi u postupku propisanom ovim Statutom.

Članak 56.

(1) Postupak donošenja Statuta te njegovih izmjena i dopuna mogu pokrenuti članovi i/ ili tijela Stranke.

(2) Prijedlozi u smislu stavka 1. ovog članka dostavljaju se Nacionalnom vijeću.

Članak 57.

(1) O nacrtu Statuta, odnosno nacrtima izmjena i/ ili dopuna Statuta, organizira se javna rasprava u ustrojstvenim oblicima Stranke, koja traje 30 (trideset) dana.

(2) Primjedbe i prijedlozi iz javne rasprave dostavljaju se Nacionalnom vijeću, koje utvrđuje prijedlog Statuta.

(3) Statut i izmjene i/ ili dopune Statuta donosi Sabor Stranke.

Članak 58.

(1) Ovaj Statut tumači Sabor Stranke, a između dvaju zasjedanja Sabora, Statutarna komisija.

 

MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 Članak 59.

(1) Stranka je neprofitna organizacija.

(2) Stranka može ostvarivati prihode:

 1. od priloga
 2. od članarina
 3. od donacija
 4. od tvrtki i zadruga u vlasništvu Stranke
 5. sredstvima dobivenim od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Stranke, sukladno zakonskim propisima
 6. iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave;
 7. iz drugih izvora, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima o financiranju političkih stranaka te odredbama stranačkih Pravilnika.

(3) Financijsko poslovanje vodi se putem žiro-računa Stranke.

Članak 60.

(1) Iznos, način i uvjeti plaćanja članarine propisuju se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju Stranke.

 Članak 61.

(1) Svi prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen, a donosi ga Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjednika Stranke.

(2) Nakon završetka godine za koju je donesen financijski plan, Nacionalno vijeće utvrđuje završni račun i izvješće na temelju završnog računa i izvješća što ga podnosi Tajnik Stranke.

(3) Način financijsko-materijalnog poslovanja Stranke utvrđuje se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju koji usvaja Nacionalno vijeće na prijedlog Nadzornog odbora.

Članak 62.

(1) Stranka prestaje postojati:

 1. odlukom tijela državne vlasti
 2. odlukom Sabora Stranke, koja je pravomoćna ako je donese najmanje dvije trećine ukupnog broja članova Sabora
 3. spajanjem ili pripajanjem s drugom političkom strankom.

(2) Za spajanje ili pripajanje nekoj drugoj političkoj stranci potrebna je odluka najmanje dvije trećine ukupnog broja članova Sabora.

(3) U slučaju prestanka rada Stranke sva imovina Stranke pripada pravnim osobama koje se bave humanitarnim radom, a koje odredi Sabor Stranke.

 

POSLOVNA TAJNA

Članak 63.

(1) Poslovnom tajnom smatraju se:

 1. podaci iz Registara članova Stranke sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka
 2. isprave i osobni podaci o članovima Stranke te dokumentacija o njihovu političkom djelovanju, osim onih isprava, podataka i dokumentacije za čiju je objavu Predsjedništvo dalo odobrenje uz prethodni pristanak člana
 3. isprave i podaci naznačeni kao službena ili poslovna tajna od strane drugih pravnih osoba
 4. isprave, podaci i dokumentacija koje Stranka ima o drugim osobama ili institucijama s kojima surađuje, osim onih za čiju je objavu Predsjedništvo dalo prethodno odobrenje
 5. druge isprave i podaci vezani uz rad i političko djelovanje Stranke čije bi priopćavanje bilo protivno interesima Hrvatskih laburista – Stranke rada i uspješnom obavljanju službenih poslova, o čemu odlučuje Predsjedništvo.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

(1) Nadležna stranačka tijela će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta uskladiti postojeće pravilničke odredbe s ovim Statutom.

Članak 65.

(1) Skupštine županijskih, odnosno općinskih/ gradskih organizacija će u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta provesti procedure promjene naziva ustrojstvenog oblika.

(2) Do dovršetka postupaka iz st. 1. ovog članka ustrojstveni oblici mogu koristiti svoje dosadašnje nazive Ogranak, odnosno Podružnica.

(3) Promidžbeni materijali koji sadržavaju stare nazive ustrojstvenih oblika Stranke, a pribavljeni su prije stupanja na snagu ovog Statuta, mogu se koristiti i nakon njegova donošenja.

(4) Promidžbeni materijali nabavljeni od dana stupanja na snagu ovog Statuta moraju sadržavati nove nazive i obilježja ustrojstvenih oblika definiranih Statutom.

(5) Organizacijsko usklađivanje Stranke i njezinih  ustrojstvenih oblika s ovim Statutom obavit će se na redovnim Skupštinama te prvom redovnom Saboru. Novi ustrojstveni oblici koji se konstituiraju ili oni koji održavaju izvanredne skupštine organiziraju se prema odredbama ovog Statuta.

Članak 66.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Stranke usvojen na 3. redovnom Saboru 20. ožujka 2016. godine.

Predsjednik
David Bregovac