Statut

Na temelju članka 6. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 85/10) i članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06), 3. redovni sabor Hrvatskih laburista – Stranke rada na zasjedanju 20. ožujka 2016. donio je sljedeći

STATUT HRVATSKIH LABURISTA – STRANKE RADA

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
(1) Hrvatski laburisti – Stranka rada (u daljnjem tekstu Stranka) demokratska je politička stranka ljevice osnovana u svrhu udruživanja državljana Republike Hrvatske u ostvarivanju ovih ciljeva:
• ostvarenje društvenih odnosa u kojima je rad najvažnije mjerilo u ostvarivanju osobnog i društvenog napretka;
• pravedna preraspodjela društvenog bogatstva i utjecaja na društvena događanja u korist rada te sprječavanje eksploatacije od strane države, kapitala, a posebice financijskog kapitala;
• izjednačavanje prava s osnove rada bez obzira na oblik vlasništva;
• pronalaženje mehanizama djelovanja koji bi bili usmjereni prema oslobađanju RH od dužničkog ropstva međunarodnoga financijskoga kapitala i njezinih građana od nepravednog dužničkog ropstva prema tzv. domaćim bankama;
• promicanje moralnih i etičkih vrijednosti sadržanih u načelima jednakosti, ravnopravnosti i potpunih osobnih sloboda;
• djelovanje u skladu sa stečevinama demokratskog antifašizma te osuda svih totalitarnih režima, rasizma, vjerskog i drugog fundamentalizma;
• ostvarenje socijalnih i drugih društvenih prava svih građana bez obzira na svjetonazor, spol, vjeru, nacionalnost, razinu obrazovanja, rasu, dob, spolnu/seksualnu orijentaciju, političku ili neku drugu pripadnost te imovinski ili socijalni status;
• organizaciju racionalnog državnog aparata kao načina jednostavnog ostvarivanja svih građanskih i ljudskih prava te afirmaciju regionalne i lokalne samouprave do razine sposobnosti vlastita financiranja;
• sprječavanje daljnje privatizacije nacionalnog bogatstva RH i povrat u državno vlasništvo svih prirodnih resursa privatiziranih do sada;
• povrat opljačkanog vlasništva Republike Hrvatske i njezinih građana primjenom načela ispitivanja podrijetla imovine na sve građane RH, bez izuzetaka;
• revizija svih ugovora i postupaka kojima su otuđena nacionalna bogatstva;
• zaštita okoliša, prirodnih bogatstava i drugih resursa RH;
• promicanje načela da su pravo na rad, obrazovanje, zdravlje, socijalnu sigurnost, sretno djetinjstvo i mirnu starost ljudska prava i ne mogu se tretirati kao roba ni biti podložni tržištu, a institucije koje jamče ova prava moraju biti javne te pod demokratskom kontrolom njihovih korisnika;
• promicanje načela neposredne demokracije uz ogradu glede neupitnosti svih vrsta manjinskih prava i temeljnih ljudskih i građanskih prava, čije ukidanje ili umanjivanje ne može biti predmet neposrednog odlučivanja;
• obrazovni sustav koji će razvijati kritičku misao, znanost po etičkim principima, samosvjesnost i solidarnost pojedinaca te uvažavati svjetonazorski pluralizam;
• promicanje načela nenasilnog rješavanja svih društvenih i međunarodnih sukoba i nesuglasica te osuda država i organizacija koje vojnu agresiju i razne svjetonazorske fundamentalizme koriste kao političko sredstvo;
• realizaciju i vođenje financijskih obveza RH prema svim vjerskim zajednicama, uključujući i nove oblike uređenja, tj. reviziju potpisanih ugovora s istima, treba uskladiti s pozitivnim, odnosno negativnim ekonomsko-financijskim trendovima u društvu i općenito stanjem državne riznice;
• zalaganje za daljnji razvoj sekularizma kao temeljne demokratske vrijednosti društvenog i uopće javnog života;
• afirmacija političke volje članova i građana zastupanjem u predstavničkim tijelima u Republici Hrvatskoj, Europskom parlamentu i na funkcijama čiji se izbor provodi neposrednim izborima (predsjednik Republike, općinski načelnici, gradonačelnici, župani).

Članak 2.
(1) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.
(1) Naziv Stranke je: Hrvatski laburisti – Stranka rada. Sjedište Stranke je u Zagrebu. Adresu sjedišta utvrđuje Predsjedništvo. Promjenu sjedišta utvrđuje Nacionalno vijeće.
(2) Skraćeni naziv Stranke je: Laburisti.

Članak 4.
(1) Stranka djeluje u Republici Hrvatskoj.
(2) Stranka je otvorena za političku suradnju s drugim političkim strankama sličnih programskih i svjetonazorskih odrednica, s udrugama građana i pojedincima koji podupiru ciljeve Stranke.
(3) Stranka se može učlaniti ili udružiti u srodne domaće i međunarodne lijeve i progresivne organizacije i asocijacije te sudjelovati u njihovu radu odlukom Nacionalnog vijeća.

Članak 5.
(1) Stranka ima svoj pečat i znak. Pečat je četvrtastog oblika s tekstom „Hrvatski laburisti – Stranka rada – Zagreb”.
(2) Pečate također imaju podružnice Stranke, a tekst na njemu glasi „Hrvatski laburisti – Stranka rada – naziv podružnice”.
(3) Znak je tipografski u dvije boje: plavoj i narančastoj. Riječi „Hrvatski laburisti” u dva reda nalaze se iznad četverokuta i u plavoj su boji. Riječi „Stranka rada” smještene su u dva reda unutar četverokuta narančaste boje. Slova „A” u riječi „RADA” sadrže obrise strelice koja pokazuje smjer prema gore.

Članak 6.
(1) Stranku predstavljaju Predsjednik Stranke, potpredsjednici Stranke i Tajnik Stranke, a zastupa ju Predsjednik Stranke.
(2) U slučaju privremene kraće spriječenosti (do 60 dana) ili u slučaju dulje ili trajne spriječenosti, odnosno ostavke, Predsjednika do Izbornog sabora Stranke zamjenjuje Potpredsjednik koji je na Saboru Stranke izabran s više glasova delegata.
(3) U slučaju trajne spriječenosti ili ostavke Predsjednika, Predsjedništvo Stranke dužno je sazvati Izvanredni izborni sabor Stranke u roku od 90 dana.

Članak 7.
(1) Rad Stranke je javan. Javnost se može isključiti iz rada pojedinih tijela kada se odlučuje o unutarstranačkim pitanjima.

ČLANSTVO

Članak 8.
(1) Članom Stranke može postati svaki punoljetan državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut i Program Stranke.
(2) Članom Stranke postaje se potpisom pristupnice i upisom u Registar članova. Sastavni dio pristupnice je i izjava da ne postoje prepreke za članstvo definirane ovim Statutom.
(3) Odluku o primanju u članstvo donosi Izvršni odbor Ogranka u kojem je potencijalni član prijavljen.
(4) Ako ne postoji ogranak, odluku o primanju u članstvo, ovisno o postojećim tijelima, donosi:
a) povjerenik Ogranka;
b) Izvršni odbor Podružnice;
c) povjerenik Podružnice ili
d) Predsjednik Stranke.
(5) Dužnost je svakog tijela Stranke da bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana, kopiju pristupnice dostavi u Središnji ured Stranke, a izvornik zadrži za sebe.
(6) Tijelo koje obavlja upis zadržava diskrecijsko pravo odbiti upis u Stranku potencijalnog člana ako za to postoje opravdani razlozi uz obvezno obrazloženje odluke.
(7) Potencijalni član ima obvezu popuniti propisani upitnik čiji je sadržaj definiran Pravilnikom o postupku upisa članova i brisanju iz članstva.
(8) Svaku promjenu prebivališta ili boravišta član je dužan prijaviti u Središnji ured Stranke.
(9) Ako na određenom teritoriju nema ustrojstvenog oblika, član privremeno pripada najbližoj teritorijalnoj organizaciji.
(10) Kao datum učlanjenja smatrat će se datum upisa u Središnji registar članova.

Članak 9.
(1) Pristupanjem Stranci član ima aktivan status. U slučaju neplaćanja članarine, status člana postaje pasivan, sukladno Pravilniku o postupku upisa članova i brisanja iz evidencije članstva.
(2) Član s aktivnim statusom:
a) sudjeluje u radu svih tijela čiji je član, u političkom oblikovanju Stranke, raspravljanju, predlaganju, podnošenju zahtjeva te odlučivanju na sjednicama;
b) redovito se odaziva na pozive za sastanke organizacija i tijela čiji je član;
c) može birati ili biti biran u tijela Stranke, Podružnice i Ogranka, kao i za predstavnička tijela sukladno Statutu Stranke.
(3) Član s pasivnim statusom:
a) ima pravo sudjelovati u radu tijela Ogranka i Podružnice čiji je član upućivanjem pismenih prijedloga;
b) nema pravo glasa u tijelima čiji je član;
c) ne može biti kandidat za tijela Stranke, Podružnice i Ogranka, kao ni kandidat na izborima za predstavnička tijela sukladno Statutu Stranke.
(4) Član koji ima pasivan status zbog neplaćanja članarine može na vlastiti zahtjev ponovo postati aktivan član odlukom Izvršnog odbora Ogranka, a nakon podmirenja članarine.

Članak 10.
(1) Članom Stranke ne može postati građanin koji je član druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.
(2) Član Stranke ne može biti nitko tko je osuđen za kaznena dijela korupcije, gospodarskoga kriminala, organiziranoga kriminala, djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv radnih odnosa i socijalnih osiguranja, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja te iskorištavanja djeteta i obiteljskog nasilja, kao ni netko osuđivan, makar i prekršajno, za djela rasne, vjerske, rodne ili druge diskriminacije.
(3) Ako se protiv člana Stranke pokrene kazneni postupak za kaznena djela utvrđena ovim člankom, sva članska prava i obveze odlukom Predsjednika stavljaju se u mirovanje do završetka kaznenog postupka. U slučaju pravomoćne presude, člana se automatizmom briše iz Registra članova.

Članak 11.
(1) Član Stranke ostvaruje prava u Ogranku kojem pripada te sudjeluje u radu svih tijela čiji je član, u političkom oblikovanju Stranke, raspravljanju, predlaganju, podnošenju zahtjeva te odlučivanju na sjednicama.
(2) Obveza je člana redovito dolaziti na sastanke organizacija, odnosno tijela čiji je član, pridržavati se Statuta, Pravilnika i Etičkoga kodeksa.
(3) Članovi rad Stranke mogu pomagati dobrovoljnim prilozima, donacijama u novcu ili robi i uslugama u skladu s važećim propisima, no na temelju darovanog ne mogu ostvarivati dodatna ili posebna prava.

Članak 12.
(1) U slučaju promjene mjesta prebivališta, član je dužan odmah se odjaviti u postojećem Ogranku kao uvjet upisa u drugi Ogranak.

Članak 13.
(1) U mandatnom četverogodišnjem razdoblju obvezno se provodi revizija članstva po ograncima, sukladno propisanoj proceduri.
(2) Predsjedništvo stranke može, na prijedlog Predsjednika, zatražiti reviziju članstva u pojedinom Ogranku ili Podružnici i izvan roka navedenog u stavku 1. ovog članka, a posebno nakon loših izbornih rezultata i/ili ozbiljno poremećenih odnosa unutar Ogranka/Podružnice, odnosno postojanja sumnje da evidencija članstva bitno odudara od stvarnog stanja.
(3) Postupak revizije članstva provodi se na temelju Pravilnika o postupku upisa članova i brisanja iz članstva.

Članak 14.
(1) Članstvo u Stranci prestaje:
a) istupanjem iz članstva;
b) brisanjem iz evidencije članstva;
c) isključenjem iz članstva.

Članak 15.
(1) Istupanjem iz članstva prestaje članstvo u Stranci voljom dotadašnjeg člana. Za istupanje iz članstva daje se pisana izjava koja ne mora biti obrazložena. Voditelj Središnjeg ureda Stranke izdaje, na zahtjev člana, potvrdu o istupanju iz članstva.

Članak 16.
(1) Brisanje iz evidencije članstva provodi se u sljedećim okolnostima:
a) ako je pri učlanjenju u Stranku član dao netočne ili neistinite podatke;
b) ako član Stranke pristupi drugoj političkoj stranci u Republici Hrvatskoj;
c) ako član Stranke bude kandidat na bilo kojoj drugoj listi bez suglasnosti Predsjedništva Stranke;
d) smrću člana Stranke.

Članak 17.
(1) Isključenje iz članstva, kao stegovna mjera, izriče se samo za teže povrede obveza, čime prestaje članstvo u Stranci članu koji:
• ne poštuje temeljna načela Stranke, Statut ili odluke nadležnih tijela i dužnosnika Stranke;
• svojim ponašanjem, djelovanjem ili postupanjem nanosi štetu interesima ili ugledu bilo pojedinog tijela Stranke ili Stranci u cjelini;
• javno iznosi političke stavove koji su u suprotnosti s temeljnim načelima Stranke, Statutom i odlukama nadležnih tijela i dužnosnika Stranke;
• svojim javnim istupima vrijeđa ili kleveće drugog člana Stranke.
(2) Prijedlog za isključenje iz članstva podnosi se Sudu časti.

UNUTARNJA ORGANIZACIJA STRANKE

Članak 18.
(1) Stranka se osniva na teritorijalnom načelu, slijedeći teritorijalni ustroj Republike Hrvatske.
(2) Temeljni ustrojstveni oblik je Ogranak.
(3) Ogranak se osniva za područje općine, odnosno grada, a ustrojstveni oblik Grada Zagreba definira se Pravilnikom o ustroju Stranke.
(4) Podružnica se osniva za područje županije, odnosno Grada Zagreba.
(5) Uvjeti i način osnivanja podružnica i ogranaka te način rada reguliraju se Pravilnikom o ustroju Stranke.

Članak 19.
(1) Središnja tijela Stranke su:
• Sabor;
• Nacionalno vijeće;
• Predsjedništvo;
• Predsjednik;
• Tajnik;
• Sud časti;
• Nadzorni odbor;
• Statutarna komisija.
(2) Sazivanje sjednica svih središnjih tijela Stranke provodi se elektroničkom poštom.
(3) Dokumenti o kojima se vodi javna rasprava u Stranci kao i prijedlozi akata i odluka za sjednice svih središnjih tijela Stranke objavljuju se na internetskim stranicama Stranke i time se smatra da su dostavljeni svim članovima Stranke, članovima središnjih tijela, podružnicama i ograncima.
(4) Nakon što ih usvoje nadležna tijela, svi dokumenti objavljuju se na internetskim stranicama Stranke i time se smatra da su dostavljeni svim tijelima, članovima i ustrojstvenim oblicima Stranke.
(5) Profesionalna zapošljavanja u Stranci reguliraju se posebnim pravilnikom koji donosi Nacionalno vijeće.

SABOR STRANKE

Članak 20.
(1) Sabor Stranke najviše je programsko, statutarno i izborno tijelo Stranke.
(2) Sabor čine:
a) delegati ogranaka;
b) članovi Nacionalnog vijeća;
c) zastupnici u Hrvatskom saboru;
d) zastupnici u Europskom parlamentu.

Članak 21.
(1) Postupak izbora delegata za Sabor Stranke i kriteriji izbora utvrđuju se Pravilnikom o ustroju Stranke.

Članak 22.
(1) Sabor se saziva u redovnom i izvanrednom zasjedanju.
(2) Redovno zasjedanje Sabora održava se svake četvrte godine, a najkasnije 180 dana nakon parlamentarnih izbora. Taj Sabor je Izborni sabor na kojem se biraju središnja tijela Stranke i/ili usvajaju programski dokumenti.
(3) Redovno zasjedanje Sabora saziva Predsjedništvo.
(4) Ako Predsjedništvo ne sazove Sabor u utvrđenom roku, Nacionalno vijeće će sazvati redovno zasjedanje Sabora najkasnije u roku od 30 dana.
(5) Izvanredno zasjedanje Sabora saziva Predsjednik Stranke, samostalno ili odlukom Predsjedništva.
(6) Izvanredno zasjedanje Sabora može sazvati i Nacionalno vijeće Stranke ako se za to izjasne dvije trećine njegovih članova, a može se sazvati i na pismeni zahtjev više od polovice podružnica Stranke, koje o tome odlučuju na svojim skupštinama.
(7) Na zasjedanju Izvanrednog sabora Stranke razmatraju se pitanja zbog kojih je Sabor sazvan.

Članak 23.
(1) Sazivatelj je dužan sazvati Sabor Stranke najmanje 30 dana prije njegova održavanja i uz odluku o sazivanju priložiti prijedlog dnevnog reda.

Članak 24.
(1) Predsjednik Stranke predsjeda sjednicom Sabora do izbora radnog predsjedništva, a u skladu s Poslovnikom koji donosi Sabor.
(2) Odluke Sabora Stranke smatraju se pravovaljanima ako u njegovu radu sudjeluje više od 50 posto izabranih delegata ogranaka i delegata po funkciji iz članka 20. stavka 2. ovog Statuta.
(3) Odluke Sabora pravovaljane su ako su izglasane (javno ili tajno) natpolovičnom većinom nazočnih članova osim izbora utvrđenih u članku 55. stavku 2. ovog Statuta.
(4) Način izbora dužnosnika i članova središnjih tijela Stranke i pravovaljanost njihovih izbora utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Stranke.
(5) Izabranim dužnosnicima, članovima središnjih tijela i ustrojstvenih oblika, osim Sabora, redovni mandat traje četiri godine.
(6) Mandat izabranih delegata Sabora traje do kraja kalendarske godine u kojoj su izabrani.
(7) Ako izabranom delegatu Sabora Stranke prestane članstvo u Stranci iz bilo kojeg razloga, Ogranak koji ga je izabrao po istom će postupku izabrati zamjenskog delegata.

Članak 25.
(1) Sabor Stranke:
a) utvrđuje temeljna načela politike Stranke;
b) usvaja program Stranke;
c) donosi Statut Stranke te izmjene i dopune Statuta;
d) razmatra i usvaja Izvješće o radu Predsjednika Stranke, Nacionalnog vijeća i Nadzornog odbora;
e) bira i opoziva:
• Predsjednika Stranke – na prijedlog Nacionalnog vijeća
• dva potpredsjednika Stranke – na prijedlog Nacionalnog vijeća
• Tajnika Stranke – na prijedlog Nacionalnog vijeća
• članove Nacionalnog vijeća – na prijedlog podružnica i
• Nadzorni odbor, Sud časti i Statutarnu komisiju – na prijedlog podružnica;
f) donosi zaključke, deklaracije ili rezolucije o svim bitnim pitanjima koja se tiču života i rada Stranke, društvenih, političkih, socijalnih i gospodarskih prilika u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji;
g) donosi odluke o udruživanju s drugim strankama i/ili asocijacijama stranaka;
h) donosi odluku o prestanku rada Stranke.

Članak 26.
(1) Sabor može prenijeti sljedeće ovlasti iz svoje nadležnosti na Nacionalno vijeće: donošenje programskih dokumenata za pojedina područja, razrješenja i imenovanja članova središnjih tijela u slučajevima prestanka članstva u tom tijelu u roku od 60 dana od dana prestanka članstva.

NACIONALNO VIJEĆE STRANKE

Članak 27.
(1) Nacionalno vijeće je najviše tijelo Stranke između dvaju zasjedanja Sabora.
(2) Nacionalno vijeće koordinira rad Stranke i samostalno odlučuje u okviru politike utvrđene na Saboru, a sukladno programu i Statutu.
(3) Nacionalno vijeće čine:
a) Predsjednik Stranke;
b) dva potpredsjednika Stranke;
c) Tajnik Stranke;
d) članovi Predsjedništva;
e) saborski zastupnici;
f) predsjednici podružnica;
g) trideset (30) članova koje bira Sabor, s tim da se vodi računa o regionalnoj zastupljenosti
h) predsjednici Središnjih interesnih organizacija.
(4) Nacionalno vijeće donosi kriterije za zapošljavanje svih osoba u Stranci.

Članak 28.
(1) Redovni mandat Nacionalnog vijeća Stranke traje četiri godine.
(2) Konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća mora se sazvati u roku od 30 dana nakon održanog Izbornog sabora, a saziva ju Predsjednik Stranke.
(3) Na konstituirajućoj sjednici Nacionalnog vijeća bira se predsjednik i dva zamjenika.
(4) Sjednice Nacionalnog vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje četiri puta na godinu.
(5) Nacionalno vijeće usvaja:
a) Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju – na prijedlog Nadzornog odbora;
b) Pravilnik o ustroju Stranke – na prijedlog Predsjedništva
c) Etički kodeks – na prijedlog Suda časti i
d) Pravilnik o radu interesnih organizacija – na prijedlog Predsjedništva.
(6) Nacionalno vijeće donosi odluke o predizbornim i postizbornim koalicijama s drugim strankama na razini Republike Hrvatske.
(7) Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjedništva Saboru Stranke predlaže kandidate za izbor Predsjednika i potpredsjednika Stranke.
(8) Nacionalno vijeće donosi odluku o ulasku Stranke u koaliciju stranaka radi formiranja parlamentarne većine u Hrvatskom saboru i to dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vijeća.
(9) Nacionalno vijeće tajnim glasovanjem bira i opoziva 4 (četiri) člana Predsjedništva na prijedlog Predsjednika Stranke.
(10) Za prijedlog opoziva člana Predsjedništva kojeg je biralo Nacionalno vijeće potrebna je suglasnost najmanje 20 posto članova Nacionalnog vijeća.

Članak 29.
(1) Nacionalno vijeće ima pravo zatražiti uvid u rad i odluke svih tijela i ustrojstvenih oblika Stranke osim Sabora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti.
(2) Nacionalno vijeća Stranke može poništiti određenu odluku tijela iz stavka 1. ovog članka ako ocijeni da je protivna odlukama Nacionalnog vijeća i Sabora ili programu Stranke.
(3) Nacionalno vijeće može Statutarnoj komisiji predložiti poništenje odluka o izboru ili imenovanju svih tijela Stranke, osim onih koje su u nadležnosti Sabora. Protiv suspenzivnih odluka Nacionalnog vijeća Stranke tijela na koje se te odluke odnose nemaju pravo žalbe.
(4) Nacionalno vijeće radi u skladu s Poslovnikom koji donosi na svojoj prvoj sjednici, a odluke su pravovaljane ako sjednici nazoči natpolovičan broj ukupnog članstva te se za njih izjasni natpolovična većina nazočnih članova, osim ako je Statutom ili Poslovnikom predviđena druga većina za donošenje pravovaljanih odluka.
(5) U slučaju neopravdanog nedolaska na tri uzastopne sjednice, Nacionalno je vijeće ovlašteno zatražiti smjenu člana. Zamjena člana Nacionalnog vijeća obavlja se na način da Izvršni odbor Podružnice iz koje je smijenjeni član predloži novog člana, a članovi Nacionalnog vijeća potvrđuju izbor javnim glasovanjem.

PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI STRANKE

Članak 30.
(1) Predsjednik, odnosno potpredsjednici Stranke predstavljaju Stranku, a zastupa ju Predsjednik te odgovara za njezin rad.
(2) Predsjednik Stranke:
a) brine se o provođenju odluka i zaključaka Sabora, Nacionalnog vijeća i Predsjedništva;
b) najodgovorniji je za promidžbu i ugled Stranke;
c) predlaže Predsjedništvu, a ono Nacionalnom vijeću, izbor i opoziv te potvrdu izbora, odnosno imenovanja članova tijela Stranke, a prema odredbama ovog Statuta i Pravilnika;
d) predlaže Nacionalnom vijeću odluku o raspuštanju podružnica i ogranaka, a Predsjedništvu imenovanje povjerenika Stranke;
e) donosi odluku o suspenziji predsjednika Podružnice ili Ogranka i o tome odmah izvješćuje Statutarnu komisiju i Sud časti;
f) donosi odluku o suspenziji člana Stranke u slučaju:
• kandidiranja na izborima kao kandidat druge stranke ili neovisnom kandidaturom, na temelju javno objavljene kandidature samog člana ili na temelju objave službene kandidature od strane nadležnog izbornog povjerenstva,
• danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti i o tome odmah izvješćuje Statutarnu komisiju i Sud časti.

Članak 31.
(1) Predsjednik Stranke dužan je, na prijedlog središnjih ili županijskih tijela Stranke (ili na vlastiti poticaj) pokrenuti stegovni postupak pred Sudom časti protiv svakog člana Stranke ako postoji osnovana sumnja o njegovu djelovanju suprotnom Statutu, Etičkom kodeksu ili programu Stranke. Odbijanje pokretanja stegovnog postupka Predsjednik će pismeno obrazložiti predlagatelju.
(2) Predsjednik Stranke zabranit će upis u Registar članova svakoga kandidata za člana ako ima saznanje da postoje prepreke za članstvo u Stranci utvrđene u članku 10. stavku 2. ovog Statuta i o tome odmah izvijestiti Statutarnu komisiju.
(3) Predsjednik može donijeti odluku o suspenziji člana Stranke i istodobno je u tom slučaju obvezan podnijeti zahtjev za pokretanje stegovnog postupka Sudu časti.

Članak 32.
(1) Potpredsjednici Stranke predstavljaju Stranku u javnosti, samostalno ili po nalogu Predsjednika, te pomažu Predsjedniku u radu.
(2) Odlukom Predsjedništva Stranke pojedini članovi Predsjedništva mogu se zadužiti za vođenje određenih segmenata rada Stranke, npr. financija, organizacije, razvoja programskih načela, suradnju s inozemnim organizacijama i strankama i slično.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 33.
(1) Predsjedništvo Stranke središnje je stranačko tijelo koje provodi odluke Sabora i zaključke Nacionalnog vijeća te rješava sve bitne tekuće političke i organizacijske poslove Stranke. Članovi Predsjedništva najodgovorniji su za ustroj, politike i promidžbu Stranke.
(2) Predsjedništvo Stranke čine:
a) Predsjednik Stranke;
b) dva potpredsjednika;
c) predsjednik Nacionalnog vijeća;
d) Tajnik Stranke;
e) četiri (4) člana koje bira Nacionalno vijeće.
(3) Predsjedništvo Stranke raspisuje kandidacijski postupak za izbor svih funkcija i članova tijela Stranke koji se biraju na Saboru Stranke. Nakon završenoga kandidacijskog postupka, liste kandidata dostavlja Nacionalnom vijeću.
(4) Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova.

Članak 34.
(1) Predsjedništvo Stranke sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput u 60 dana. Sjednice Predsjedništva u pravilu saziva i njima predsjedava Predsjednik Stranke, a u slučaju spriječenosti Predsjednika, sjednicu saziva i njome predsjedava jedan od potpredsjednika kojeg za tu priliku odredi Predsjednik.
(2) U slučaju neopravdanog izostanka na trima uzastopnim sjednicama, Predsjedništvo je ovlašteno i dužno zatražiti smjenu člana. Zamjena se provodi na isti način na koji se biraju članovi Predsjedništva na Nacionalnom vijeću.

Članak 35.
(1) Predsjedništvo može osnovati i prema potrebi opozvati stručne ili radne odbore te Savjet, kao svoja pomoćna i savjetodavna tijela.
(2) Članovi odbora i Savjeta su članovi Stranke.
(3) Iznimno, član odbora ili Savjeta može biti i osoba koja nije član Stranke, uz uvjet da nije član druge stranke. Odbori i Savjet za svoj rad odgovaraju i podnose izvještaj Predsjedništvu.
(4) Predsjedništvo donosi odluku o osnivanju interesnih oblika organiziranja.

Članak 36.
(1) Predsjedništvo radi po Poslovniku koji samo donosi na svojoj prvoj sjednici, a o administrativno-stručnim poslovima Predsjedništva brine se Voditelj Središnjeg ureda Stranke.

TAJNIK STRANKE

Članak 37.
(1) Tajnik Stranke brine se o formuliranju i predstavljanju politika Stranke u javnosti i među članovima i organizacijskim jedinicama Stranke. Tajnik predstavlja Stranku u javnosti, po nalogu Predsjednika, te pomaže Predsjedniku u političkom radu.
(2) Tajnik Stranke koordinira nastupe čelnika Stranke u medijima i drugoj javnosti te sudjeluje u izradi političkih programa i drugih dokumenata Stranke i sam inicira izradu tih dokumenata.
(3) Tajnik Stranke odgovoran je za Registar članova Stranke.

VODITELJ SREDIŠNJEG UREDA

Članak 38.
(1) Voditelj Središnjeg ureda Stranke ravna radom Središnjeg ureda Stranke sukladno odlukama Predsjedništva i Nacionalnog vijeća Stranke te vodi Registar članova.
(2) Ustroj i zadaće Središnjeg ureda Stranke uređuju se Pravilnikom o radu Središnjeg ureda koji usvaja Predsjedništvo na prijedlog Voditelja Središnjeg ureda.

Članak 39.
(1) Voditelj Središnjeg ureda obavlja organizacijske i administrativno-stručne poslove, kao i poslove sukladno odlukama i zaključcima Predsjedništva i Nacionalnog vijeća.
(2) Voditelj Središnjeg ureda zadužen je za vođenje financija Stranke te skrbi o izradi godišnjeg plana prihoda i rashoda, izvještaja o ostvarenju plana i donošenju odgovarajućih odluka u svezi s ostvarivanjem tog plana.
(3) Voditelja Središnjeg ureda bira i opoziva Predsjedništvo Stranke.
(4) Voditelj Središnjeg ureda je za svoj rad neposredno odgovoran Predsjedniku i Predsjedništvu stranke, a posredno Nacionalnom vijeću i Saboru.

NADZORNI ODBOR

Članak 40.
(1) Nadzorni odbor ima sedam članova koje bira i opoziva Sabor Stranke, a koji nadzire materijalno i financijsko poslovanje svih dijelova i tijela Stranke.
(2) Na konstituirajućoj sjednici, koju saziva Predsjednik Stranke, članovi Odbora biraju predsjednika Odbora iz redova članova. Administrativnu i stručnu pomoć Nadzornom odboru pruža Središnji ured Stranke.
(3) Način rada i odlučivanja utvrđuje se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju Stranke.
(4) Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Saboru Stranke.

Članak 41.
(1) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Stranke.

SUD ČASTI

Članak 42.
(1) Sud časti ima sedam članova čiji se izbor i opoziv provodi na Saboru Stranke.
(2) Sud časti je mjerodavan za donošenje odluka u stegovnim postupcima, postupcima suspenzija i postupku zabrane upisa u Registar članova Stranke.
(3) Članove Suda časti bira Sabor Stranke na mandat od četiri godine.
(4) Članovi Suda časti ne mogu biti članovi drugih tijela Stranke.
(5) Na svojoj prvoj sjednici, koju saziva Predsjednik Stranke, članovi Suda časti između sebe biraju predsjednika. Administrativnu i stručnu pomoć Sudu časti pruža Središnji ured Stranke.
(6) Način rada i odlučivanja Suda časti utvrđuje se Etičkim kodeksom koji na prijedlog Suda časti usvaja Nacionalno vijeće.
(7) U odlukama iz članka 16. stavka 1. točke b) i c) te članka 31. stavka 2. za meritum stvari nadležan je Sud časti, sukladno Etičkom kodeksu.

STATUTARNA KOMISIJA

Članak 43.
(1) Statutarna komisija ima sedam članova čiji se izbor i opoziv provodi na Saboru Stranke.
(2) Konstituirajuću sjednicu Statutarne komisije saziva Predsjednik Stranke te na njoj članovi iz svojih redova biraju predsjednika. Administrativnu i stručnu pomoć Statutarnoj komisiji pruža Središnji ured Stranke.
(3) Način rada i odlučivanja Statutarne komisije utvrđuje se Poslovnikom Statutarne komisije.

Članak 44.
(1) Statutarna komisija nadležna je za kontrolu statutarnosti svih odluka svih tijela Stranke.
(2) Ako u postupku nadzora Statutarna komisija utvrdi da je pojedina odluka tijela Stranke nestatutarna, o tome donosi obrazloženu odluku kojom utvrđuje rok u kojemu tijelo koje je odluku donijelo mora provesti usklađivanje sa Statutom ili spornu odluku staviti izvan snage.
(3) Ako tijelo čiju je odluku Statutarna komisija proglasila nestatutarnom u danom roku ne provede usklađivanje ili je ne stavi izvan snage, Statutarna će komisija poništiti odluku.
(4) Ako bi sporna odluka mogla nanijeti Stranci materijalnu ili financijsku štetu ili narušiti ugled Stranke, Statutarna komisija će svojom odlukom poništiti odluku bez roka za usklađivanje.

Članak 45.
(1) U postupcima iz članka 16. stavka 1. točke c) te članka 31. stavka 2. Statutarna komisija ovlaštena je kontrolirati postupak donošenja odluka sukladno Statutu i pravilnicima Stranke i svoje mišljenje dostavlja Sudu časti.

Članak 46.
(1) U žalbenim postupcima na odluke iz članka 16. stavka 1. točke c) i članka 31. stavka 3. odlučujuća je odluka Suda časti.

PODRUŽNICE I OGRANCI STRANKE

Članak 47.
(1) Podružnica Stranke osniva se za područje županije, odnosno Grada Zagreba. Nazivi podružnica su: Podružnica Hrvatskih laburista – Stranke rada i ime županije, odnosno Grada Zagreba.
(2) Podružnica se može osnovati ako na području županije djeluju najmanje 3 ogranka. Ako zbog bilo kojeg razloga broj ogranaka u nekoj Podružnici padne na manje od 3 (tri), a u roku od 3 (tri) mjeseca ne osnuju se novi ogranci i ispuni gornji uvjet, Podružnica se smatra raspuštenom. Predsjedništvo je dužno imenovati povjerenika u roku od 30 dana koji ne smije biti dosadašnji predsjednik Podružnice, a ponovni postupak organiziranja Podružnice može početi kad se uvjet broja ogranaka u njoj ostvari.
(3) Tijela Podružnice su:
a) Skupština;
b) Izvršni odbor;
c) predsjednik.
(4) Skupštinu čine svi članovi u podružnicama do 100 članova. Odluke Skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 25 posto članova Podružnice.
(5) U podružnicama s više od 100 članova Skupštinu čine delegati ogranaka tako da se na svakih 10 započetih članova bira po jedan delegat. Odluke Skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 50 posto delegata.
(6) Skupština bira predsjednika Podružnice, a uz predsjednika Izvršni odbor čine svi predsjednici ogranaka te Podružnice te predsjednici interesnih organizacija na razini podružnice. Izabrani predsjednik imenuje tajnika Podružnice.
(7) Ogranci s više od 100 članova na svakih novih započetih 100 članova predlažu još jednog člana Izvršnog odbora Podružnice.
(8) Način rada i izbora u podružnicama utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Stranke.
(9) Izvršni odbor Podružnice može donijeti Poslovnik o radu Izvršnog odbora.

Članak 48.
(1) Ogranci Stranke osnivaju se za područje općine ili grada, a ustrojstveni oblik Grada Zagreba definira se Pravilnikom o ustroju Stranke. Nazivi ogranaka su: Ogranak Hrvatskih laburista – Stranke rada, ime općine ili grada, odnosno naziv ustrojstvenog oblika Grada Zagreba.
(2) Ogranak se može osnovati ako na području općine ili grada ima najmanje 10 (deset) članova. Ako zbog bilo kojeg razloga broj članova u nekom ogranku padne na manje od 10 (deset), Ogranak se smatra raspuštenim. Predsjednik Podružnice ili županijski povjerenik ili Predsjedništvo dužni su pokrenuti postupak imenovanja povjerenika Ogranka u roku od 30 dana, a ponovni postupak organiziranja Ogranka može početi kad se uvjet broja članova u njemu ostvari.
(3) Tijela Ogranka su:
a) Skupština;
b) Izvršni odbor;
c) predsjednik.
(4) U ograncima, odluke Skupštine su pravovaljane ako je nazočno više od 25 posto članova, ali ne manje od 10 (deset) članova.
(5) Skupština bira Izvršni odbor i predsjednika Ogranka.
(6) Izabrani predsjednik imenuje tajnika Ogranka.
(7) Način rada i izbora u ograncima utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Stranke.
(8) Izvršni odbor Ogranka može donijeti Poslovnik o radu Izvršnog odbora.

Članak 49.
(1) Podružnice i ogranci Stranke nemaju status pravnih osoba.

POVJERENIK

Članak 50.
(1) Ako na nekom području nije organizirana Podružnica, a okolnosti ukazuju na potrebu osnivanja Podružnice, Predsjedništvo Stranke imenovat će za to područje povjerenika sa zadaćom da aktivira članstvo po predviđenom postupku za uspostavu buduće Podružnice ili njezinu obnovu.
(2) Rok za osnivanje Podružnice je šest mjeseci od dana imenovanja povjerenika, a istekom tog roka pokreće se postupak imenovanja novog povjerenika ili Predsjedništvo izravno provodi osnivanje Podružnice Stranke.

Članak 51.
(1) Ako na nekom području nije organiziran Ogranak, a okolnosti ukazuju na potrebu osnivanja Ogranka, Predsjedništvo Stranke imenovat će, na prijedlog predsjednika Podružnice, povjerenika ili Predsjednika Stranke, za to područje povjerenika sa zadaćom da aktivira članstvo po predviđenom postupku za uspostavu budućeg Ogranka ili njegovu obnovu.
(2) Rok za osnivanje Ogranka je četiri mjeseca od dana imenovanja povjerenika, a istekom tog roka pokreće se postupak imenovanja novog povjerenika ili Predsjedništvo izravno provodi osnivanje Ogranka Stranke.

Članak 52.
(1) Povjerenik ima ovlasti, prava, obveze i dužnosti kao i Izvršni odbor Ogranka, odnosno Podružnice. Nakon osnivanja Ogranka, odnosno Podružnice, ovlasti povjerenika prestaju.

INTERESNI OBLICI ORGANIZIRANJA

Članak 53.
(1) Unutar Stranke ustrojavaju se zasebni društveno-politički interesni oblici organiziranja kao Inicijative posebnih interesnih skupina:
Inicijativa mladih Laburista;
Inicijativa žena Laburista;
Inicijativa seniora Laburista.
(2) Interesni oblici udruživanja osnivaju se u svrhu aktualiziranja i promicanja pitanja od važnosti za određenu interesno-društvenu skupinu, usmjerenih prema ostvarenju programskih načela i programa Stranke.
(3) Odluku o osnivanju te organizacijskom ustroju interesnih organizacija donosi Predsjedništvo.

Članak 54.
(1) Interesni oblici organiziranja imaju sjedište u Zagrebu.
(2) Interesni oblici organiziranja ustrojavaju se na središnjoj razini Stranke te na razini podružnice.
(3) Predsjednici središnjih interesnih organizacija po funkciji su članovi Nacionalnog vijeća Stranke, a predsjednici interesnih organizacija na razini podružnice članovi su Izvršnog odbora podružnice.
(4) Sastav Nacionalnog vijeća Inicijativa detaljno je opisan u Odluci o osnivanju, koju donosi Predsjedništvo, kao i u Pravilniku o ustroju Stranke.
(5) Nacionalno vijeće Inicijative donosi Pravilnik o radu koji ne smije biti u suprotnosti s Odlukom Predsjedništva o osnivanju Inicijative, Statutom te ostalim aktima, programom i načelima Stranke.
(6) Predsjednik interesne organizacije na razini središnjice i na razini podružnice je član Stranke. Član Inicijative ne mora biti član Stranke, pod uvjetom da prihvaća i promiče načela i programske smjernice Stranke.

IZBORI, KANDIDIRANJE I OPOZIV

Članak 55.
(1) Svi izbori za članove tijela Stranke su tajni.
(2) Za pravovaljani izbor kandidati za dužnosnike i članove središnjih tijela moraju dobiti većinu glasova ukupnog broja članova tijela koje provodi izbor.
Za pravovaljani izbor tijela ogranaka i podružnica kandidati moraju dobiti većinu glasova nazočnih.
(3) Ako se u prvom krugu ne izvrši izbor prema stavku 2. ovog članka, u drugom krugu izabran je onaj kandidat koji je dobio najviše glasova pod uvjetom da to nije manje od 1/4 od broja članova tijela koje je izbor provelo.
(4) Način kandidiranja i postupak biranja članova tijela Stranke koji nije utvrđen ovim Statutom utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Stranke.
(5) Svaki član Stranke može se pod istim uvjetima kandidirati za sva središnja tijela Stranke, pod uvjetom da pribavi pismene podrške najmanje 3 (tri) izvršna odbora podružnica Stranke i dostavi ih, zajedno sa svojim životopisom, najkasnije 3 (tri) tjedna prije održavanja Sabora.
(6) Kandidat za Predsjednika Stranke mora biti član Stranke najmanje godinu dana prije kandidiranja.
(7) Svaki se član Stranke može kandidirati samo za jednu funkciju.

NOMINIRANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA

Članak 56.
(1) Kandidate za predstavnička tijela na svim razinama u Republici Hrvatskoj i Europskom parlamentu nominiraju:
a) za predsjednika Republike, zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu – Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjedništva;
b) za vijećnike u općinskim i gradskim vijećima – Izvršni odbor Ogranka;
c) za vijećnike u županijskim skupštinama/Skupštini Grada Zagreba – Izvršni odbor Podružnice;
d) za kandidate za načelnike i gradonačelnike – Skupština Ogranka uz prethodno mišljenje Predsjedništva Stranke;
e) za kandidate za župane i gradonačelnika Zagreba – Skupština Podružnice uz prethodno mišljenje Predsjedništva Stranke;
f) za kandidate za tijela mjesne samouprave – Izvršni odbor Ogranaka, odnosno Podružnice;
g) za odluku o predizbornom ili postizbornom koaliranju s drugom strankom ili strankama Ogranak i Podružnica mora zatražiti prethodno mišljenje Predsjedništva;
h) eventualne primjedbe Predsjedništva i njegovih članova na liste kandidata za vijećnike u predstavničkim tijelima lokalne i regionalne samouprave, odnosno na prijedloge kandidata za izvršnu vlast lokalne i regionalne samouprave, tijela koja imenuju kandidate dužna su razmotriti i obrazloženo na njih odgovoriti. U slučaju neslaganja, odluke su pravovaljane ako su usvojene s 2/3 glasova ukupnog broja članova Skupštine Ogranka ili Podružnice.

STATUT I DRUGI STRANAČKI AKTI

Članak 57.
(1) Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i upravljanje u Stranci. Detaljniji unutarnji ustroj utvrđuje se Pravilnikom o ustroju.
(2) Statut se donosi u postupku propisanom ovim Statutom.

Članak 58.
(1) Postupak donošenja Statuta te njegovih izmjena i dopuna mogu pokrenuti članovi i/ili tijela Stranke.
(2) Prijedlozi u smislu stavka 1. ovog članka dostavljaju se Nacionalnom vijeću.

Članak 59.
(1) O nacrtu Statuta, odnosno nacrtima izmjena i/ili dopuna Statuta, organizira se javna rasprava u podružnicama i ograncima, koja traje 30 (trideset) dana.
(2) Primjedbe i prijedlozi iz javne rasprave dostavljaju se Nacionalnom vijeću, koje utvrđuje prijedlog Statuta.
(3) Statut i izmjene i/ili dopune Statuta donosi Sabor Stranke.

Članak 60.
(1) Ovaj Statut tumači Sabor Stranke, a između dvaju zasjedanja Sabora, Statutarna komisija.

MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 61.
(1) Stranka je neprofitna organizacija.
(2) Stranka ostvaruje prihode:
a) od priloga;
b) od članarina;
c) od donacija;
d) od tvrtki i zadruga u vlasništvu Stranke;
e) sredstvima dobivenim od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Stranke, sukladno zakonskim propisima;
f) iz Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave;
g) iz drugih izvora, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima o financiranju političkih stranaka.
(3) Financijsko poslovanje vodi se putem žiro-računa Stranke.

Članak 62.
(1) Članarina se uplaćuje na središnji račun Stranke.
(2) Iznos i uvjeti plaćanja članarine propisuju se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju Stranke.
(3) Ako član Stranke nije platio članarinu ni nakon što ga je nadležna osoba pismeno upozorila na obvezu plaćanja članarine, a prošla su više od 3 mjeseca od pismenog upozorenja, briše se iz aktivnog članstva i upisuje u pasivno članstvo.

Članak 63.
(1) Svi prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen, a donosi ga Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjednika Stranke.
(2) Nakon završetka godine za koju je donesen financijski plan, Nacionalno vijeće utvrđuje završni račun i izvješće na temelju završnog računa i izvješća što ga podnosi Tajnik Stranke.
(3) Način financijsko-materijalnog poslovanja Stranke utvrđuje se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju koji usvaja Nacionalno vijeće na prijedlog Nadzornog odbora.

Članak 64.
(1) Stranka prestaje postojati:
a) odlukom tijela državne vlasti;
b) odlukom Sabora Stranke, koja je pravomoćna ako je donese najmanje dvije trećine ukupnog broja članova Sabora;
c) spajanjem ili pripajanjem s drugom političkom strankom.
(2) Za spajanje ili pripajanje nekoj drugoj političkoj stranci potrebna je odluka najmanje dvije trećine ukupnog broja članova Sabora.
(3) U slučaju prestanka rada Stranke sva imovina Stranke pripada pravnim osobama koje se bave humanitarnim radom, a koje odredi Sabor Stranke.

POSLOVNA TAJNA

Članak 65.
(1) Poslovnom tajnom smatraju se:
a) Podaci iz Registara članova Stranke sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka;
b) isprave i osobni podaci o članovima Stranke te dokumentacija o njihovu političkom djelovanju, osim onih isprava, podataka i dokumentacije za čiju je objavu Predsjedništvo dalo odobrenje uz prethodni pristanak člana;
c) isprave i podaci naznačeni kao službena ili poslovna tajna od strane drugih pravnih osoba;
d) isprave, podaci i dokumentacija koje Stranka ima o drugim osobama ili institucijama s kojima surađuje, osim onih za čiju je objavu Predsjedništvo dalo prethodno odobrenje;
e) druge isprave i podaci vezani uz rad i političko djelovanje Stranke čije bi priopćavanje bilo protivno interesima Hrvatskih laburista – Stranke rada i uspješnom obavljanju službenih poslova, o čemu odlučuje Predsjedništvo.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.
(1) Nacionalno vijeće će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta donijeti novi Pravilnik o ustroju Stranke.

Članak 67.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
(2) Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Stranke usvojen na 1. izvanrednom Saboru 5. listopada 2014. godine.

Predsjednik
Tomislav Končevski