Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća

Na temelju članka 29. stavka 4. Statuta Hrvatskih laburista – Stranke rada (u daljnjem tekstu: Stranka) Nacionalno vijeće na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2017. donosi

POSLOVNIK O RADU NACIONALNOG VIJEĆA

Članak 1.
(1) Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Nacionalnog vijeća (u daljnjem tekstu: NV), te prava i obveze osoba koje sudjeluju u radu NV-a.

Članak 2.
(1) Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.
(1) Konstituirajuću sjednicu NV-a saziva i njome do izbora predsjednika rukovodi predsjednik Stranke.
(2) Kandidate za izbor predsjednika i dva zamjenika predsjednika predlaže predsjednik Stranke.
(3) Svaki član NV-a može istaći vlastitu kandidaturu. Kandidatura je pravovaljana ako je podržana potpisima najmanje 20 posto od ukupnog broja članova NV-a koji su prisutni na sjednici.
(4) Izbor predsjednika i potpredsjednika provodi se tajnim glasovanjem. Kandidati se na glasački listić unose abecednim redom prezimena. Izbore provodi peteročlana komisija koju na prijedlog predsjednika Stranke bira NV-e.
(5) Za pravovaljani izbor kandidati moraju dobiti više od polovice ukupnog broja članova NV-a.
(6) Ukoliko u prvom krugu nije izabran predsjednik NV-a ili dva zamjenika predsjednika, pristupa se drugom krugu izbora.
Na glasački listić kandidati se unose redom temeljem broja dobivenih glasova iz prvog kruga.
(7) U drugom krugu izabrani je kandidat s najviše glasova ali ne manje od ¼ od ukupnog broja članova NV-a.
(8) Na konstituirajućoj sjednici NV-a na prijedlog predsjednika Stranke bira se četiri člana Predsjedništva.
Za svakog se člana glasa pojedinačno.
Ukoliko predloženi članovi ne dobiju povjerenje više od polovice ukupnog broja članova NV-a, predsjednik Stranke dužan je u roku ne dužem od 30 dana, NV-u predložiti novog člana koji se bira na slijedećoj sjednici.

Članak 4.
(1) Sjednica Nacionalnog vijeća obavezno se saziva kada to zatraži predsjedništvo i/ili najmanje 1/3 članova NV-a koji zahtjev s potpisima članova moraju uputiti predsjedniku NV-a.
(2) Nacionalno vijeće saziva i sjednicom rukovodi predsjednik Nacionalnog vijeća ili jedan od potpredsjednika, kojeg za tu priliku odredi predsjednik Nacionalnog vijeća.
Ukoliko predsjednik nije u mogućnosti dati ovlast ili je odbije dati, sjednicu saziva i njome rukovodi zamjenik izabran s više glasova.
(3) Uz poziv za sjednicu članovima se dostavljaju prijedlozi odluka pripremljenih za Nacionalno vijeće. Sjednice se sazivaju putem e-pošte.
(4) U iznimnim slučajevima prijedlozi odluka se mogu predložiti i tijekom rada Nacionalnog vijeća.
(5) Za svaku sjednicu vodi se evidencija prisutnosti članova. Prije početka sjednice svi prisutni članovi obavezni su se upisati u poseban obrazac evidencije.

Članak 5.
(1) U radu Nacionalnog vijeća, na poziv predsjedavajućeg, mogu sudjelovati stručni suradnici, predsjednici ili svi članovi stručno radnih odbora koje je imenovalo Predsjedništvo Stranke sukladno članku 35. stavku 1. Statuta, ako je predmet raspravljanja u djelokrugu njihovog odbora.
(2) Sjednicama mogu prisustvovati članovi Stranke bez prava sudjelovanja u raspravama.

Članak 6.
(1) Odluke su pravovaljane ukoliko je sjednici nazočan natpolovičan broj ukupnog broja članova Nacionalnog vijeća, te se za njih izjasni natpolovična većina nazočnih članova, osim odluka o pitanjima iz članka 28. stavka 8. Statuta za koje odluke je potrebna dvotrećinska većina svih članova Nacionalnog vijeća.
(2) Za prijedlog opoziva člana Predsjedništva kojeg je biralo NV-e potrebna je suglasnost najmanje 20 posto članova NV-a.

Članak 7.
(1) Predsjednik Nacionalnog vijeća predlaže dnevni red koji se potvrđuje javnim glasovanjem.
U prijedlog dnevnog reda predsjednik je dužan uvrstiti sve prijedloge Predsjedništva.
(2) U slučaju hitnosti ili okolnosti do kojih je došlo nakon sazivanja sjednice, predsjedavajući može predložiti dopunu dnevnog reda.
Prijedlog dopune dnevnog reda kojega predloži Predsjedništvo Stranke bez rasprave i odlučivanja uvrštava se u dnevni red.
(3) Dnevni red sjednice može se nadopuniti i na prijedlog pojedinog člana.

Članak 8.
(1) Svaka točka dnevnog reda raspravlja se odvojeno, ukoliko Nacionalno vijeće ne odluči da se održi zajednička rasprava o više međusobno vezanih točaka.
(2) Uvodno obrazloženje o pojedinoj točki dnevnog reda, ukoliko je potrebno, daje predsjedavajući, predlagatelj točke, član Nacionalnog vijeća ili stručni suradnik kada je sudjelovao u izradi prijedloga.

Članak 9.
(1) O svakoj točki dnevnog reda svaki član može raspravljati više puta.
(2) Predsjedavajući daje riječ po redoslijedu prijave za raspravu.
(3) Nitko osim predsjedavajućeg ne može na sjednici govoriti prije nego zatraži i dobije riječ.
Predsjedavajući prekida člana u govoru ukoliko se rasprava ne odnosi na točku dnevnog reda.

Članak 10.
(1) Rasprava o svakoj točki dnevnog reda traje u pravilu do tada, kada svi prijavljeni završe svoje izlaganje ili od njega odustanu.
(2) Predsjedavajući može odlučiti da se rasprava prekine i da se prijeđe na odlučivanje ukoliko je pitanje o kojem se raspravlja dovoljno razjašnjeno i u vezi njega nema novog prijedloga.

Članak 11.
(1) Predsjedavajući zaključuje raspravu u skladu s odredbama ovog Poslovnika, te se prelazi na utvrđivanje prijedloga.
(2) Ako je rasprava objedinjena za više točaka dnevnog reda, odlučuje se o svakoj točki posebno. Na osnovu rezultata glasovanja, predsjedavajući objavljuje odluku o usvajanju utvrđenog prijedloga.

Članak 12.
(1) Nacionalno vijeće odlučuje javnim glasovanjem, dizanjem ruku po pozivu predsjedavajućeg sjednicom Nacionalnog vijeća.
(2) Predsjedniku u vođenju sjednice i utvrđivanju rezultata javnog glasovanja pomažu zamjenici.

Članak 13.
(1) U slučaju hitnosti predsjednik Nacionalnog vijeća može održati dopisnu sjednicu putem e-pošte.
(2) Za pravovaljano odlučivanje na dopisnoj sjednici predsjednik Nacionalnog vijeća mora dostaviti prijedlog odluke o kojoj članovi odlučuju i odrediti rok do kojega se glasa a koji ne može biti kraći od 24 sata. Odluka se smatra usvojenom ako je usvojena dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova.
(3) Glasovanje na elektronskoj sjednici vrši se tako da svaki član NV-a elektronskom poštom koju šalje predsjedniku NV-a za pojedini prijedlog glasa ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN.
(4) O pitanjima iz članka 28. st. 8. Statuta ne može se odlučivati na dopisnoj sjednici.
(5) Predsjednik je dužan na prvoj redovnoj sjednici dati na potvrdu odluku usvojenu na dopisnoj sjednici.

Članak 14.
(1) U svrhu lakšeg i kvalitetnijeg rada Nacionalno vijeće osniva Savjete NV-a kao svoja radna tijela. Svaki Savjet broji maksimalno 5 članova. Članovi savjeta biraju se iz redova članova NV-a i redova članova Stranke.
(2) Predsjednik i većina članova Savjeta moraju biti iz redova članova NV-a.
(3) Odlukom o osnivanju imenuje se predsjednik Savjeta.
(4) Savjet NV-u predlaže rasprave i donošenje zaključaka o temama iz svoga djelokruga.

Članak 15.
(1) Zbog narušavanja reda na sjednici osobi koja taj red narušava mogu se izreći sljedeće mjere:
-opomena
-oduzimanje riječi
-udaljenje sa sjednice
(2) Mjeru opomene i oduzimanje riječi donosi i izriče predsjedavajući.
(3) Mjeru udaljenja sa sjednice donosi NV-e javnim glasanjem.
Predsjednik NV-a dužan je protiv člana koji je udaljen sa sjednice podnijeti prijavu Sudu časti.

Članak 16.
(1) O radu sjednice vodi se zapisnik. U zapisnik se unose podaci: vrijeme i mjesto odražavanja sjednice, dnevni red, prisutni, i odluke odnosno zaključci i imenovanja.
(2) Vođenje zapisnika mora osigurati voditelj Središnjeg ureda Stranke.
(3) Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjednik NV-a.
(4) U zapisniku s elektronske sjednice poimenično se navode članovi NV-a i kako su glasovali.
Za one koji u predviđenom roku nisu glasovali, to se posebno navodi.

Članak 17.
(1) Zapisnik se dostavlja svim članovima NV-a, a najvažnije odluke, zaključci i imenovanja objavljuju se na internetskim stranicama Stranke.
(2) O pitanjima koja nisu regulirana ovim poslovnikom odlučuje NV-e svojom odlukom.

Članak 18.
(1) U slučaju neopravdanog nedolaska na tri uzastopne sjednice, ili istupanja iz Stranke člana Nacionalnog vijeća, Nacionalno vijeće je ovlašteno zatražiti smjenu člana. Zamjena člana Nacionalnog vijeća obavlja se na način da Izvršni odbor Podružnice iz koje je smijenjeni član predloži novog člana, a članovi Nacionalnog vijeća potvrđuju izbor javnim glasovanjem.
(2) Opravdani izostanak sa sjednice smatra se samo onaj kada član Nacionalnog vijeća 24 sata prije održavanja sjednice obavijesti Središnji ured Stranke, te svoj izostanak opravda u pisanom obliku uz navođenje razloga.

Članak 19.
(1) Nacionalno vijeće donosi kriterije za zapošljavanje svih osoba u Stranci.

Članak 20.
(1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu s danom donošenja i objavljuje se na internetskim stranicama stranke.

Predsjednik Nacionalnog vijeća
Vedran Sabljak