Poslovnik o radu Statutarne komisije

Temeljem članka 43. stavak 3. Statuta Hrvatskih laburista – Stranke rada, Statutarna komisija na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2017. g. donijela je

POSLOVNIK O RADU STATUTARNE KOMISIJE

Članak 1.
(1) Ovim Poslovnikom Statutarna komisija uređuje način rada i odlučivanja Statutarne komisije.

Članak 2.
(1) Statutarna komisija je središnje tijelo Hrvatskih laburista – Stranke rada (u daljnjem tekstu Stranke), koju bira Sabor Stranke na mandat od 4 (četiri) godine.

Članak 3.
(1) Statutarna komisija (u daljnjem tekstu – Komisija) ima 7 članova.

Članak 4.
(1) Konstituirajuću sjednicu Statutarne komisije saziva predsjednik Stranke na kojoj članovi iz svojih redova biraju predsjednika i tajnika.

Članak 5.
(1) Komisiju saziva i njome predsjeda predsjednik ili, u slučaju spriječenosti, tajnik.

Članak 6.
(1) Komisija može održati sjednicu i donositi pravno valjane zaključke i odluke ako je prisutna većina članova.
(2) Zaključke ili odluke komisija donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 7.
(1) Komisija može svoje zaključke i odluke donositi putem elektroničke pošte na način da predsjednik , odnosno u slučaju spriječenosti tajnik Komisije usuglase stavove i mišljenja većine članova putem elektroničke pošte ili telefonom.
(2) Članovi su obvezni svoje stavove, mišljenja ili glas dostaviti predsjedniku u roku od sedam dana od dana primitka poziva na očitovanje ili glasovanje.
(3) Ukoliko član ne postupi sukladno st. 2. ovog članka smatrat će se da je sugasan sa utvrđenim mišljenjem, stavom ili rezultatom glasovanja većine članova koji su postupili pravovremeno po pozivu na očitovanje ili glasovanje.

Članak 8.
(1) O radu Komisije vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik vodi tajnik Komisije.

Članak 9.
(1) Komisija je nadležna za kontrolu statutarnosti svih odluka svih tijela Stranke.

Članak 10.
(1) Ukoliko u postupku nadzora Komisija utvrdi da je pojedina odluka tijela Stranke suprotna odredbama statuta, o tome donosi obrazloženu odluku kojom utvrđuje rok, u kojem tijelo koje je donijelo odluku, mora izvršiti usklađivanje odluke sa Statutom Stranke.
(2) Ako tijelo, čiju je odluku Komisija proglasila nestatutarnom to ne učini, Komisija će odluku staviti van snage.
(3) Ukoliko bi sporna odluka mogla nanijeti stranci materijalnu ili financijsku štetu ili narušiti ugled Stranke, Komisija će svojom odlukom poništiti odluku bez roka za usklađivanje.

Članak 11.
(1) Komisija je ovlaštena kontrolirati proceduru donošenja odluka sukladno Statutu i pravilnicima stranke u postupcima iz članka 30. stavka 2. točke e) i f) Statuta u kojima se navodi da predsjednik Stranke:
– kandidiranja na izborima kao kandidat druge stranke ili neovisnom kandidaturom, temeljem javno objavljene kandidature samog člana ili temeljem objave službene kandidature od strane nadležnog izbornog povjerenstva,
– danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti i o tome odmah izvješćuje Statutarnu komisiju i Sud časti.
(2) Komisija je ovlaštena kontrolirati donošenje odluke u postupku iz članka 24. stavak 2. Statuta u kojem se navodi da će predsjednik Stranke zabraniti upis u registar članova svakog kandidata za člana ukoliko postoje indicije da za to postoje prepreke za članstvo u Stranci utvrđene u članku 7. stavku 4. Statuta te će o tome odmah izvijestiti Statutarnu komisiju i Sud časti.
(3) Komisija svoje mišljenje dostavlja Sudu časti odmah nakon donošenja odluka iz stavka 1.i 2. ovog članka.
(4) Komisija između dva zasjedanja Sabora stranke tumači Statut stranke.
(5) Komisija je dužna donijeti tumačenje u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva za tumačenje ako su joj dostavljeni svi potrebni dokumenti za tumačenje.

Članak 12.
(1) Ovaj Poslovnik donosi se na način kao što se donose sve druge pravno valjane odluke i zaključci Komisije.
(2) Ovaj Poslovnik se primjenjuje danom donošenja.

Predsjednik Statutarne komisije
Zoran Poturica