Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Hrvatskih laburista – Stranka rada je na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2017. u Zagrebu donio slijedeći

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

Opće odredbe

Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja Nadzornog odbora Stranke (dalje: Nadzorni odbor) te se pobliže uređuje:
– planiranje sjednica,
– utvrđivanje opsega rada po pojedinim sjednicama,
– sazivanje sjednica,
– utvrđivanje dnevnog reda sjednica,
– upućivanje poziva i radnog materijala za sjednicu,
– rukovođenje sjednicom,
– kvorum za rad i za odlučivanje
– tijek sjednice i održavanje reda na sjednici,
– prisustvovanje članova užih tijela Stranke, predstavnika sredstava javnog priopćavanja i drugih osoba na sjednici,
– informiranje o radu Nadzornog odbora,
– ostala pitanja o načinu rada i odlučivanja nadzornog odbora, sukladno Statutu i zakonskim aktima.

Planiranje sjednica

Članak 2.
Nadzorni odbor radi i odlučuje na sjednicama.
Predsjedništvo Stranke može predložiti pitanja o kojima će raspravljati i odlučivati Nadzorni odbor.
Na temelju pitanja o kojima treba odlučivati, utvrđuje se predvidivo trajanje i mjesto održavanja sjednice.

Članak 3.
Kod utvrđivanja opsega rada za pojedinu redovnu sjednicu vodit će se računa da sjednica u pravilu ne traje duže od dva sata.

Članak 4.
Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se u pravilu tromjesečno, a najmanje jednom polugodišnje, odnosno prema potrebi što ovisi o broju i opsegu pojedinih pitanja o kojima treba odlučivati.

Članak 5.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se u pravilu u sjedištu Stranke.
Sjednica Nadzornog odbora može se održati i izvan sjedišta Stranke , ako to traži razlog sazivanja sjednice.

Sazivanje sjednica

Članak 6.
Za inicijativu održavanja sjednica zadužen je predsjednik-ca Nadzornog odbora koji mora pripremiti prijedlog dnevnog reda sjednice te sazvati sjednicu Nadzornog odbora.
U slučaju spriječenosti predsjednika-ce Nadzornog odbora, sjednicu član Nadzornog odbora kojeg je imenovao predsjednik.

Članak 7.
Članovi Nadzornog odbora pozivaju se na sjednicu pismenim pozivom, koji se elektroničkom poštom pravodobno upućuje svim članovima nadzornog odbora, zajedno s obrazloženjima pitanja o kojima se raspravlja i prijedlozima odluka, ako nisu povjerljivog sadržaja.

Članak 8.
Poziv za redovnu sjednicu i njegovi prilozi dostavljaju se članovima Nadzornog odbora pet radnih dana prije održavanja sjednice.
U osobito hitnim slučajevima koje odredi predsjednik-ca, sjednicu Nadzornog odbora može sazvati i u roku krećem od pet dana. U tom slučaju prijedlog dnevnog reda priopćiti će se članovima na samom početku sjednice, a pisani materijal podijeliti će se neposredno prije početka sjednice. Ako su članovima Nadzornog odbora materijali za sjednicu dostavljeni pred samu sjednicu, predsjednik-ca Nadzornog odbora može detaljno objasniti sve razloge koji su doveli do toga.

Nazočni na sjednici

Članak 9.
Predsjednik-ca Nadzornog odbora odnosno sazivatelj može na sjednicu pozvati i druge osobe čija se prisutnost na sjednici smatra potrebnom.
Nadzorni odbor može odlučiti da izvjestitelji po pojedinim točkama ne budu nazočni raspravi i odlučivanju o ostalim točkama dnevnog reda, a posebno o točkama koje predstavljaju poslovnu tajnu.

Članak 10.
Sjednicama predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, a u njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga član Nadzornog odbora kojeg je imenovao predsjednik.

Utvrđivanje dnevnog reda

Članak 11.
Dnevni red sjednice utvrđuje sazivač kao i izvjestitelje po njima.
Točke dnevnog reda u pravilu se navode redoslijedom važnosti pitanja i hitnosti rješavanja, a mogu se navoditi i prema izvjestiteljima.

Članak 12.
Članovi Nadzornog odbora mogu predložiti Predsjedništvu stavljanje pojedinih pitanja na dnevni red sjednice Predsjedništva.
Razloge neprihvaćanja prijedloga iz stavka 1. ovog članka Predsjedništvo je dužno obrazložiti Nadzornom odboru.

Materijal uz poziv za sjednicu

Članak 13.
Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali kojima se obrazlaže dnevni red.
U slučaju hitnog sazivanja sjednice zbog izvanrednih okolnosti, materijali za sjednicu se ne dostavljaju uz poziv, već se uručuju na početku sjednice, ako ih je, s obzirom na hitnost postupanja, bilo moguće pripremiti.

Kvorum

Članak 14.
Članovi Nadzornog odbora dužni su biti nazočni na svim sjednicama. Nemogućnost da budu nazočni dužni su pravodobno javiti sazivaču.
Nadzorni odbor održat će sjednicu ako istoj može biti nazočna najmanje natpolovična većina ukupnog broja članova.

Tijek sjednice

Članak 15.
Sjednicu otvara i njome rukovodi predsjednik Nadzornog odbora, odnosno osoba koja ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti.
Sjednica započinje radom u zakazano vrijeme, no ukoliko u zakazano vrijeme sjednici nije nazočan potreban kvorum, predsjedatelj će odgoditi početak iste za najviše trideset minuta, po proteku kojih će konstatirati da se sjednica zbog nedovoljnog broja nazočnih neće održati.

Članak 16.
Tijek sjednice odvija se prema utvrđenom dnevnom redu.
O svakoj točki dnevnog reda, podnosi se uvodno izlaganje.
Nakon uvodnog izlaganja, svaki član Nadzornog odbora ima pravo nesmetano govoriti o svakom pitanju.
Predsjednik daje riječ članovima onim redoslijedom kako su se prijavili, a drugim prisutnim osobama u skladu s tijekom rasprave.
Predsjednik Nadzornog odbora dužan je brinuti se da govornika koji se drži predmeta nitko ne ometa u izlaganju.

Odlučivanje

Članak 17.
Predsjednik Nadzornog odbora dužan je prije nego što zaključi raspravu o pojedinom pitanju, ocijeniti da li su raspravljeni svi elementi značajni za donošenje pravilne i zakonite odluke.
Nakon što predsjednik utvrdi da je pojedino pitanje raspravljeno u mjeri da se rasprava može zaključiti, pozvat će članove Nadzornog odbora da donesu odluku glasovanjem.
Prijedlog odluke prije glasovanja formulira predsjednik Nadzornog odbora, odnosno druga osoba koja vodi sjednicu sukladno odredbama ovog Poslovnika.
Ako postoji više prijedloga za odluku predsjednik će ih dati na glasovanje onim redoslijedom kako su dani.
Prije nego što pozove članove da se izjasne glasovanjem, predsjednik će provjeriti da li je predložena odluka formulirana tako da se članovi o njoj mogu izjasniti sa „za” ili „protiv”, odnosno Nadzorni odbor će odlučiti da li će se o nekom pitanju donijeti odluka na istoj sjednici ili će odlučivanje biti odgođeno za slijedeću sjednicu.

Članak 18.
Odluke se donose javnim glasovanjem, podizanjem ruke, većinom danih glasova, osim u slučajevima kada se za tajno glasovanje odluči predsjednik ili većina članova Nadzornog odbora.
Odluka Nadzornog odbora valjano je donesena i u slučaju ako za nju glasuje član Nadzornog odbora koji nije prisutan na sjednici na kojoj se o njoj glasuje. U tom slučaju, glasovanje se može obaviti preko drugog člana Nadzornog odbora i putem pismene punomoći kojom je odsutni član svoje pravo prenio na bilo kojeg drugog člana Nadzornog odbora koji je prisutan na sjednici i koji je prethodno predočio predsjedniku punomoć.
Iznimno, dopušteno je glasovanje telefonom.
Predsjednik Nadzornog odbora uvijek glasuje posljednji, jer u slučaju da su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 19.
Član Nadzornog odbora može se suzdržati od glasovanja samo u slučaju ako se odlučuje o nekom njegovom pojedinačnom pravu ili pravnom interesu. U svim ostalim slučajevima, član Nadzornog odbora mora se jasno i određeno izjasniti sa „za” ili „protiv” prijedloga odluke.

Članak 20.
Ako se na sjednici raspravlja o dokumentima ili podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu, predsjednik Nadzornog odbora će upozoriti sve pristune da su dužni čuvati poslovnu tajnu i napomenuti im posljedice kršenja obveza na čuvanje poslovne tajne.
Čuvanje poslovne tajne obvezuje članove Nadzornog odbora i nakon prestanka njihova mandata, kao i sve osobe koje sudjeluju u radu sjednice.
Odgoda, prekid i zaključivanje sjednice

Članak 21.
Sjednica Nadzornog odbora može se odgoditi kada za to nastupe razlozi koji onemogućavaju održavanje sjednice u zakazani dan.
Sjednica se odgađa i kada se utvrdi da joj nije nazočan potreban broj članova za punovažno odlučivanje.
Odgožena sjednica mora se održati najkasnije u roku sedam dana od dana odgode.

Članak 22.
Sjednica se prekida:
– kada nedostaje potreban kvorum za odlučivanje,
– kada ne može biti završena u planiranom vremenu ili prema utvrđenom dnevnom redu,
– kada dođe do težeg narušavanja reda na sjednici, a predsjedatelj nije u stanju poduzetim mjerama uspostaviti red neophodan za tijek sjednice.
Prekinuta sjednica se nastavlja najkasnije dva dana po prekidu, a nastavak sjednice zakazuje predsjedatelj.

Članak 23.
Po završenoj raspravi i odlučivanju o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice, predsjedatelj javno utvrđuje da je sjednica zaključena te se zaključena sjednica ne može nastaviti.
Održavanje reda na sjednici

Članak 24.
Svi nazočni na sjednici dužni su se pridržavati odredaba ovog Poslovnika kao i utvrđenog dnevnog reda.
Za povredu ovog Poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda nazočnima na sjednici mogu biti izrečene mjere:
– opomena
– oduzimanje riječi
– udaljenje sa sjednice.
Opomena će se izreći nazočnoj osobi, koja svojim ponašanjem i govorom na sjednici narušava utvrđeni dnevni red ili postupa protivno odredbama ovog Poslovnika.
Oduzimanje riječi izriče se osobi koja svojim ponašanjem i govorom na sjednici narušava utvrđeni dnevni red ili postupa protivno odredbama ovog Poslovnika, a već je na istoj sjednici opomenuta.
Udaljenje sa sjednice izreći će se nazočnoj osobi koja ne postupi po nalogu predsjedatelja, koji mu je izrekao oduzimanje riječi, ili koja na drugi način grubo ometa i sprječava rad sjednice.
Opomenu i oduzimanje riječi izriče predsjedatelj, dok udaljenje sa sjednice izriču članovi Nadzornog odbora.

Akti Nadzornog odbora

Članak 25.
Nadzorni odbor donosi:
– opće akte
– odluke
– rješenja
– zaključke
– preporuke i mišljenja.
Općim aktom se podrobnije uređuju pitanja i utvrđuju prava i obveza iz nadležnosti Nadzornog odbora a koja proizlaze iz zakona i Statuta.
Odlukom se odlučuje o pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora, koja proizlaze iz zakona, Statuta te odluka Sabora.
Rješenjem se odlučuje o pravima i dužnostima pojedinca na kojeg se to rješenje odnosi.
Zaključkom se odlučuje o postupovnim pitanja u radu Nadzornog odbora.
Preporukom i mišljenjem izražava se stav Nadzornog odbora po pojedinim pitanjima iz djelokruga Nadzornog odbora koja su u nadležnosti drugih tijela Stranke.

Zapisnik sa sjednice

Članak 26.
O radu sjednice Nadzornog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik o radu Nadzornog odbora vodi osoba koju određuje predsjednik Nadzornog odbora.
Zapisnici o radu Nadzornog odbora čuvaju se u arhivi Stranke.
Zapisnik o radu sjednice Nadzornog odbora sadrži: naziv Stranke, mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice, imena i prezimena nazočnih članova i drugih osoba koje su bile nazočne u radu sjednice, dnevni red sjednice, odluke, zaključke i druge akte o kojima se raspravljalo i odlučivalo, rezultate glasovanje, pojedinačne izjave ili protivljenja članova Nadzornog odbora koji zahtijevaju unošenje tih činjenica u zapisnik, vrijeme zaključenja sjednice, potpis predsjednika Nadzornog odbora i zapisničara.

Članak 27.
Zapisnik sa sjednice mora biti napisan i potpisan u roku 8 dana od dana održavanja sjednice.
Temeljem zapisnika izrađuju se pisani otpravci odluka, nalaza ili mišljenja.
Pisani otpravci iz prethodnog stavka moraju biti potpisani najkasnije u roku 8 dana od dana održavanja sjednice.
Pisani otpravci odluka, nalaza ili mišljenja obavezno se dostavljaju članovima Nadzornog odbora, Stranci , drugim organima, tijelima na koje se odnosi odluka.

Članak 28.
Zapisnik na čije zaključke i odluke nije bilo primjedbi, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik vlastoručno potpisuju predsjednik Nadzornog odbora i zapisničar.

Zaključne odredbe

Članak 29.
Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se po istom postupku po kojem je donesen Poslovnik.

Članak 30.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja na sjednici Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora
Matija Matanović