Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju

Sukladno odredbi članka 28. stavka 5. točke a) Statuta Stranke, Nacionalno vijeće je na sjednici održanoj 13. prosinca 2014. donijelo

PRAVILNIK O MATERIJALNO-FINANCIJSKOM POSLOVANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se materijalno-financijsko poslovanje Hrvatskih laburista – Stranke rada (u daljnjem tekstu: Stranka) na način da se utvrđuju prihodi, rashodi, pravo stvaranja obveza, financijski planovi, financiranje Stranke, raspolaganje i kontrola raspolaganja imovinom, izvještavanje i druga pitanja financijske naravi.
(2) Materijalno-financijsko poslovanje Stranke obavlja se sukladno Statutu Stranke, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te drugih pratećih propisa koji reguliraju financijsko poslovanje.

Članak 2.
(1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve organizacijske oblike Stranke.

Članak 3.
(1) Za tumačenje i nadzor nad provođenjem odredaba ovog Pravilnika nadležan je Nadzorni odbor Stranke.

Članak 4.
(1) Materijalno-financijsko poslovanje obavlja se na razini Središnjeg ureda Stranke te na razini podružnica.
(2) Za materijalno-financijsko poslovanje Stranke odgovoran je Predsjednik Stranke, a za materijalno-financijsko poslovanje podružnica odgovorni su predsjednici podružnica.
(3) Predsjednici podružnica ne mogu ugovarati niti na bilo koji drugi način preuzimati financijske i materijalne obveze Podružnice u ime Stranke bez prethodne suglasnosti Predsjedništva.

Članak 5.
(1) Stručne poslove vezane uz obradu materijalno-financijske dokumentacije obavlja Voditelj Središnjeg ureda. On je zadužen za vođenje financija Stranke, skrbi o izradi godišnjeg plana prihoda i rashoda, izvještaja o ostvarenju plana, donošenju odgovarajućih odluka u svezi s ostvarivanjem tog plana te vodi brigu o pravodobnom izvršavanju zakonskih obveza Stranke te redovito izvješćuje Predsjednika Stranke.
(2) Materijalno-financijska dokumentacija vodi se prema računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti i urednosti te ažurnom evidentiranju poslovnih događaja.
(3) Poslovne knjige Stranke – Dnevnik i Glavna knjiga – čuvaju se jedanaest godina, a pomoćne knjige najmanje sedam godina od isteka godine na koju se odnose.

Članak 6.
(1) Svu financijsku dokumentaciju kojom se stvaraju obveze Stranke ovjerava Predsjednik Stranke.

Članak 7.
(1) Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, obavljanje popisa imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, sadržaj i primjena računskog plana, financijsko izvještavanje kao i druga područja koja se odnose na računovodstvo Stranke definirani su Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Članak 8.
(1) Odlukom Predsjedništva Stranke, vođenje materijalno-financijskog poslovanja može se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi, osposobljenoj i registriranoj za tu djelatnost, o čemu se sklapa ugovor.

II. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Članak 9.
(1) Financijski izvještaji su: izvještaji o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda.
(2) Financijski izvještaji sastavljaju se za razdoblja u tijeku poslovne godine i za poslovnu godinu.
(3) Financijski izvještaji za razdoblja u tijeku poslovne godine čuvaju se do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku.
(4) Financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije, odnosno Stranke.
(5) Financijski izvještaj je javni dokument te se objavljuje na web-stranici Stranke.
(6) Godišnji financijski izvještaji neprofitne organizacije javno se objavljuju putem Registra neprofitnih organizacija.

Članak 10.
(1) Financijski izvještaji za poslovnu godinu predaju se Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja.
(2) Financijski izvještaji za poslovnu godinu čuvaju se trajno i u izvorniku.

Članak 11.
(1) Nadzorni odbor obavlja nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Stranke najmanje četiri puta na godinu, za svako izvještajno razdoblje, te o svojim nalazima podnosi izvješće Nacionalnom vijeću, kao i na svakom redovnom zasjedanju Sabora Stranke.

Članak 12.
(1) Na zahtjev Nadzornog odbora, Središnji ured Stranke obvezan je osigurati uvid u sve dokumente o materijalno-financijskom poslovanju Stranke (knjigovodstvene isprave: računi, predračuni; financijski dokumenti: virmani, izvodi, uplatnice, isplatnice, čekovi, mjenice,
specifikacije, obračuni, putni nalozi i sl.).

III. FINANCIRANJE STRANKE

Članak 13.
(1) Stranka za svoju političku aktivnost može stjecati prihode:
a) od priloga;
b) od članarina;
c) od donacija;
d) od tvrtki i zadruga u vlasništvu Stranke;
e) sredstvima dobivenim od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Stranke, sukladno zakonskim propisima;
f) iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave;
g) iz drugih izvora, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima o financiranju političkih stranaka.
(2) Financijska sredstva iz prethodnog stavka Stranka može koristiti isključivo za ostvarivanje svojih ciljeva utvrđenih Statutom, Programom i godišnjim financijskim planom.
(3) Sredstva iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave namijenjena za financiranje redovnih aktivnosti političkih stranaka prihodi su podružnica i uplaćuju se na njihov žiro-račun.

Članak 14.
(1) Član Stranke dužan je redovito plaćati članarinu.
(2) Članarina se uplaćuje na središnji žiro-račun Stranke, a prikupljeni iznos s osnove uplaćene članarine prihod je Ogranka.
(3) Članarina se uplaćuje kvartalno, i to: do 10. travnja za prvi kvartal, 10. lipnja za drugi kvartal, 10. listopada za treći kvartal i 10. siječnja za četvrti kvartal.
(4) Članarina se može uplatiti i jednokratno za cijelu godinu, i to najkasnije do 10. travnja za tekuću godinu.
(5) Visina članarine ovisi o vrstama primanja i socijalnom stanju svakog člana:
a) za zaposlene 20,00 kuna:
b) za umirovljenike 10,00 kuna;
c) za članove koji ostvare naknade koje proizlaze iz mandata Stranke 10 % od visine
mjesečne naknade za općinske, gradske i županijske vijećnike, kao i za vijećnike u gradskim
četvrtima i mjesnim odborima, a za saborske zastupnike 500,00 kuna na mjesec;
d) za članove koji primaju redovitu plaću iz mandata Stranke 100,00 kuna na mjesec.
(6) Pod mandatom Stranke podrazumijevaju se mandati vijećnika, članova nadzornih odbora i upravnih vijeća.
(7) Ako član Stranke ostvaruje naknadu koja proizlazi iz mandata Stranke (općinski, gradski ili županijski vijećnik ili je član upravnog vijeća ili nadzornog odbora), a nezaposlen je te mu je naknada jedino primanje, Izvršni odbor Ogranka može donijeti odluku da se takav član oslobodi plaćanja članarine.

Članak 15.
(1) Nezaposleni, učenici, studenti i članovi slabijeg imovinskog stanja (primatelji socijalnih naknada i/ili minimalnog dohotka) oslobođeni su plaćanja članarine.
(2) Članovi koji nisu navedeni u stavku 1. ovog članka u slučaju nemogućnosti plaćanja članarine dužni su podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja članarine Izvršnom odboru Ogranka kojem pripadaju.
(3) Odluku o oslobađanju plaćanja članarine predsjednik Ogranka dužan je dostaviti u Središnji ured Stranke najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Članak 16.
(1) Središnji ured Stranke kvartalno izvještava ogranke o izvršavanju obveze članova iz njihova Ogranka o izvršavanju obveze plaćanja članarine.

Članak 17.
(1) Donacije (dobrovoljni prilozi) za redovnu političku aktivnost stranke su uplate koje mogu davati fizičke i pravne osobe, povremeno ili redovno, tj. jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine, u obliku novca i proizvoda, odnosno usluge Stranci bez naplate.
(2) Za donacije u nenovčanom obliku fizičke i pravne osobe dužne su izdati račun koji glasi na Stranku, na kojem treba biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te da ne podliježe naplati.
(3) Pod uslugama se ne smatra dobrovoljni rad volontera.

Članak 18.
(1) Donacije u novcu za redovnu političku aktivnost Stranke fizičke i pravne osobe uplaćuju na središnji žiro-račun Stranke.

Članak 19.
(1) Zabranjuju se donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora, a to su donacije za koje u trenutku uplate nisu poznati podaci o donatoru.
(2) Ako Stranka dobije donacije iz nedopuštenih izvora, dužna ih je odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a uplaćena sredstva doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.
(3) Isti postupak odnosi se i na zabranjene donacije i pogodovanja navedena u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Članak 20.
(1) Donacije u novcu za financiranje troškova izborne promidžbe Stranke uplaćuju se na poseban žiro-račun Stranke, koji je otvoren i namijenjen isključivo za financiranje izborne promidžbe.
(2) Broj računa objavljen je na web-stranici Stranke, multivalutaran je i na njega se mogu, osim u kunama, obavljati i devizne uplate iz inozemstva.
(3) Sredstva prikupljena iz ove vrste donacija koriste se isključivo za financiranje izborne promidžbe.

Članak 21.
(1) Stranka je dužna voditi evidenciju o primitku donacija, kako za redovnu političku aktivnost, tako i za financiranje izborne promidžbe, i to na dnevnoj osnovi, za svaki mjesec u kalendarskoj godini.
(2) Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te o financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe propisuje obrasce temeljem kojih je Stranka dužna voditi dnevne i mjesečne evidencije te na temelju mjesečnih Stranka mora s danom 31. prosinca tekuće godine sastaviti godišnju evidenciju o donacijama, a prema propisanim obrascima.
(3) Evidencije iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka ovjeravaju se pečatom i potpisom Predsjednika Stranke.

Članak 22.
(1) Stranka je dužna izdati potvrdu o primitku donacije i dostaviti je svakom donatoru najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka donacije.
(2) Potvrda se izdaje u dva istovjetna primjerka od kojih jedan zadržava Stranka, a drugi se dostavlja donatoru.
(3) Obrazac potvrde propisan je Pravilnikom o donacijama.

Članak 23.
(1) Stranka je za primljene donacije tijekom godine, a koje se odnose na redovnu političku djelatnost, dužna izraditi izvješće o donacijama za šestomjesečno razdoblje te ga javno objaviti na web-stranicama Stranke, i to u roku od 15 dana od dana isteka šestomjesečnog razdoblja.
(2) Stranka je isto tako dužna izraditi izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne kampanje i dostaviti ga nadležnom izbornom povjerenstvu, i to u roku od 7 dana prije održavanja izbora (prethodno izvješće) te u roku od 15 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora (konačna izvješća), a izvješća se također objavljuju na web-stranicama Stranke.

Članak 24.
(1) Financijska sredstva koje Stranka dobije iz proračuna za financiranje izborne promidžbe uplaćuju se na posebne račune, a o primljenim sredstvima Stranka je dužna sastaviti financijsko izvješće te ga u roku od 30 dana dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu.
(2) Financijsko izvješće sastoji se od izvješća o primljenim donacijama i izvješća o troškovima izborne promidžbe, a izvješće se mora objaviti na web-stranici Stranke u roku od 15 dana nakon isteka roka za predaju financijskog izvješća, dok objava mora trajati najmanje 90 dana.
(3) Izvješće mora biti ovjereno pečatom i potpisom Predsjednika Stranke.

Članak 25.
(1) Stranka je dužna izraditi izvješće o troškovima izborne promidžbe, a koje mora sadržavati vrstu troška, datum isplate, iznos isplate, odnosno iznos tržišne vrijednosti usluge ili proizvoda na računu koji ne podliježe naplati te naziv i adresu primatelja.
(2) Izvješće se podnosi nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 7 dana prije održavanja izbora, odnosno u roku od 15 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora te se izvješće mora javno objaviti na web-stranici Stranke.

Članak 26.
(1) Troškovi poslovanja Stranke su troškovi zaposlenih, materijalni troškovi, rashodi amortizacije, financijski rashodi, rashodi za donacije te ostali rashodi.
(2) Troškovi poslovanja nastaju temeljem odluka, ugovora i naloga, a što se donosi na postojećim tijelima Stranke, sukladno zakonskim propisima.

Članak 27.
(1) Sve materijalno-financijske dokumente kojima se stvara financijska obveza potpisuje Predsjednik Stranke, uz to da ih je prethodno pregledao i potpisao Tajnik Stranke, kako u Središnjem uredu, tako i u podružnicama.

IV. NOVAC I PRAVO RASPOLAGANJA NOVCEM

Članak 28.
(1) Stranka ima žiro-račun za redovno poslovanje otvoren kod poslovne banke prema odluci Predsjedništva.
(2) Poseban žiro-račun otvoren je za financiranje izborne promidžbe.
(3) Za redovno financijsko poslovanje podružnica otvaraju se podračuni podružnica. Predsjedništvo može donijeti odluku, ako smatra da sredstva na središnjem računu neće biti dostatna za redovnu ili izbornu aktivnost, da povuče sredstva s podračuna podružnica koje nisu aktivne, odnosno ne djeluju dulje od šest mjeseci, te će se podračuni podružnica ugasiti. Sve podružnice moći će na temelju odluke izvršnih odbora podružnica raspolagati sredstvima koje Podružnica ostvaruje iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Evidenciju troškova te podmirenje troška provodit će Voditelj Središnjeg ureda.
(4) Pravo raspolaganja novčanim sredstvima na žiro-računu Stranke i podračunima podružnica ima Predsjednik Stranke kao zakonski zastupnik, kao i osoba koju on ovlasti, što se potvrđuje ugovorom s bankom.
(5) Za pravo uvida u stanje žiro-računa Stranke, kao i za obavljanje dnevnih transakcija, ovlašten je Voditelj Središnjeg ureda, dok je za podračun podružnica ovlašten predsjednik Podružnice, uz prethodnu ovjeru i potpis Voditelja Središnjeg ureda.
(6) Maksimalni iznos dopuštenog raspolaganja za jedan poslovni događaj utvrđuje Predsjedništvo, kako za Središnji ured Stranke, tako i za podružnice.

Članak 29.
(1) Sva plaćanja obavljaju se debitnim karticama poslovne banke, koje su izdane svim osobama ovlaštenima za raspolaganje novčanim sredstvima.
(2) S redovnog žiro-računa Stranke podmiruju se troškovi poslovanja Stranke, odnosno Središnjeg ureda, dok se sa žiro-računa podružnica podmiruju troškovi poslovanja podružnica (troškovi najma poslovnog prostora, režijski troškovi poslovnog prostora, uredski namještaj i oprema, troškovi uredskog materijala, zakupi javnih površina za održavanje stranačkih skupova, sredstva za provođenje stranačkih akcija, troškovi organiziranja i obilježavanja Međunarodnog praznika rada, troškovi izrade web-stranica podružnica, najam tehnike, razglasa, troškovi stručnog osposobljavanja).

Članak 30.
(1) Za svako plaćanje debitnom karticom potrebno je uzeti račun R1 i dostaviti ga u roku od 4 dana u Središnji ured radi daljnje obrade, s tim da se na poleđini računa napiše svrha kupnje te potpis predsjednika Podružnice ili Tajnika Stranke.

V. BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Članak 31.
(1) Blagajničko poslovanje vodi se na razini Stranke i na razini podružnica. Blagajničko poslovanje Stranke vodi se u Središnjem uredu, dok blagajničko poslovanje Podružnice vodi blagajnik kojeg imenuje Izvršni odbor Podružnice.

Članak 32.
(1) Podizanje gotovine, gotovinska plaćanja, dopuštena su samo ako se plaćanje ne može obaviti debitnom karticom. U tom slučaju potvrda o podignutoj gotovini, potvrda s bankomata, mora se obraditi kroz blagajničko poslovanje, a prema zakonskim odredbama.
(2) Blagajnik Podružnice odgovoran je za ispravnost vođenja blagajne te je dužan voditi mjesečna blagajnička izvješća u dva primjerka od kojih originalni primjerak dostavlja do 4. u mjesecu, za prethodni mjesec, Središnjem uredu Stranke, a po nalogu Voditelja Središnjeg ureda, i ranije.
(3) Interni obrazac PN, koji se ispunjava nakon isplate putnih troškova, blagajnici su dužni poslati e-mailom u Središnji ured u roku od 48 sati nakon izvršene isplate putnih troškova da bi se svi putni troškovi sumirali u jedinstveni JOPPD-obrazac, koji se dostavlja Poreznoj upravi.

VI. FINANCIJSKI PLAN STRANKE

Članak 33.
(1) Za svaku kalendarsku poslovnu godinu Stranka je dužna izraditi financijski plan Stranke, najkasnije 30 dana prije isteka tekuće godine.
(2) Prijedlog financijskog plana Predsjedništvu Stranke podnosi Predsjednik Stranke, nakon čega Predsjedništvo utvrđuje prijedlog financijskog plana i podnosi ga Nacionalnom vijeću na usvajanje.
(3) U sklopu financijskog plana Stranke su i financijski planovi podružnica.
(4) Predsjednici podružnica, a na temelju plana rada i aktivnost ogranaka, dužni su najkasnije do 1. studenog tekuće godine Predsjedniku Stranke predložiti financijski plan Podružnice za iduću godinu temeljem projekcije financiranja koju utvrđuje Predsjedništvo Stranke.
(5) Iznos sredstava za podružnice iz sredstava Stranke utvrđuje se u financijskom planu uvažavajući kriterij broja članova i broja ogranaka u sklopu pojedine Podružnice, koji se dodaje fiksnom iznosu, koji je za sve podružnice jednak. Za potrebe financiranja izborne kampanje na nacionalnoj razini, Predsjedništvo stranke odlukom može privremeno obustaviti dodjelu sredstava iz stavka 4. ovog članka onim podružnicama koje ostvaruju dovoljno prihoda iz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(6) Broj članova i broj ogranaka u pojedinoj Podružnici za izračun sredstava iz stavka 5. uzima se sa stanjem od 15. listopada tekuće godine za sljedeću godinu, a može se korigirati rebalansom temeljem podataka na dan 15. lipnja tekuće godine.

Članak 34.
(1) Tijekom godine, financijski plan se preispituje, razrađuje se dinamika, analiza njegova ostvarenja te, ako se uoče odstupanja od zacrtanog plana, Predsjednik Stranke može odlučiti da se pristupi izradi rebalansa financijskog plana te s tim upoznaje Predsjedništvo i Nacionalno vijeće, a postupak donošenja rebalansa potpuno je jednak postupku donošenja financijskog plana.

Članak 35.
(1) Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, financijski plan Stranke podnosi se Državnom uredu za reviziju i Fini, kao sastavni dio financijskih izvještaja, navedenih u članku 9. ovog Pravilnika.

VII. IMOVINA I POPIS IMOVINE

Članak 36.
(1) Na početku godine, kao i na završetku poslovne godine, Stranka je dužna popisati imovinu i iskazati njezinu vrijednost radi usklađenja sa stvarnim stanjem.
(2) Za popis imovine određuje se Povjerenstvo za popis, koje Odlukom određuje Predsjednik, te se utvrđuje datum popisa, rokovi popisa te dostava izvještaja o popisu.
(3) Na zahtjev Povjerenstva, predsjednici podružnica dužni su popis imovine koja je na korištenju u Podružnici dostaviti u roku i na način koji im odredi Povjerenstvo.

Članak 37.
(1) Iskazivanjem imovine, obveza, vlastitih izvora određuje se financijsko stanje Stranke.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.
(1) Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja te se objavljuje na web-stranicama Stranke.
(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje vrijediti Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju Stranke od 22. veljače 2014. godine.

Predsjednik Nacionalnog vijeća
Siniša Miličić