Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju

Sukladno odredbi članka 27. Statuta Stranke i odredbi čl. 13. Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća, Nacionalno vijeće je na svojoj dopisnoj sjednici održanoj od 26. – 29. prosinca 2018. donijelo

PRAVILNIK O MATERIJALNO-FINANCIJSKOM POSLOVANJU

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se materijalno-financijsko poslovanje Hrvatskih laburista – Stranke rada (u daljnjem tekstu: Stranka) na način da se utvrđuju prihodi, rashodi, pravo stvaranja obveza, financijski planovi, financiranje Stranke, raspolaganje i kontrola raspolaganja imovinom, izvještavanje i druga pitanja financijske naravi.
 2. Materijalno-financijsko poslovanje Stranke obavlja se sukladno Statutu Stranke, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te drugih pratećih propisa koji reguliraju financijsko poslovanje.

Članak 2. 

 1. Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve organizacijske oblike Stranke.

Članak 3.

 1. Za tumačenje i nadzor nad provođenjem odredaba ovog Pravilnika nadležan je Nadzorni odbor Stranke.

Članak 4.

 1. Materijalno-financijsko poslovanje obavlja se na razini Središnjeg ureda Stranke te na razini županijskih organizacija.
 2. Za materijalno-financijsko poslovanje Stranke odgovoran je Predsjednik Stranke, a za materijalno-financijsko poslovanje županijskih organizacija odgovorni su predsjednici županijskih organizacija.
 3. Predsjednici županijskih organizacija ne mogu ugovarati niti na bilo koji drugi način preuzimati financijske i materijalne obveze Županijske organizacije u ime Stranke bez prethodne suglasnosti Predsjedništva.

Članak 5.

 1. Stručne poslove vezane uz obradu materijalno-financijske dokumentacije obavlja Središnji ured koji je zadužen za vođenje financija Stranke, skrbi o izradi godišnjeg plana prihoda i rashoda, izvještaja o ostvarenju plana, donošenju odgovarajućih odluka u svezi s ostvarivanjem tog plana,vodi brigu o pravodobnom izvršavanju zakonskih obveza Stranke te redovito izvješćuje Predsjednika Stranke.
 2. Materijalno-financijska dokumentacija vodi se prema računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti i urednosti te ažurnom evidentiranju poslovnih događaja.
 3. Poslovne knjige Stranke – Dnevnik i Glavna knjiga – čuvaju se jedanaest godina, a pomoćne knjige najmanje sedam godina od isteka godine na koju se odnose.

Članak 6.

 1. Svu financijsku dokumentaciju kojom se stvaraju obveze Stranke ovjerava Predsjednik Stranke.

Članak 7.

 1. Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, obavljanje popisa imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, sadržaj i primjena računskog plana, financijsko izvještavanje kao i druga područja koja se odnose na računovodstvo Stranke definirani su Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Članak 8.

 1. Odlukom Predsjedništva Stranke, vođenje materijalno-financijskog poslovanja može se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi, osposobljenoj i registriranoj za tu djelatnost, o čemu se sklapa ugovor.

 

FUNKCIONIRANJE NADZORNIH TIJELA

Članak 9.

 1. Članu Nadzornog odbora ili Statutarne komisije mandat prestaje u slučaju neopravdanog izostanka sa dvije uzastopne sjednice.
 2. Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije opravdan u pisanom obliku najmanje dva dana prije dana održavanja sjednice.
 3. Predsjedniku Nadzornog odbora prestaje predsjednički mandat ukoliko ne sazove sjednicu tijela unutar perioda šest mjeseci od posljednje sjednice, te u tom sazivu Nadzornog odbora više ne može obavljati dužnost njegova predsjednika.
 4. U slučaju iz st.3. ovog članka članovi Nadzornog odbora dužni su u roku od mjesec dana od dana dobivanja službene obavijesti o činjeničnom stanju prestanka predsjedničkog mandata imenovati novog predsjednika iz svojih redova.
 5. Predsjedniku Statutarne komisije mandat prestaje Odlukom Predsjedništva na prijedlog većine članova Statutarne komisije, te u tom sazivu Statutarne komisije više ne može obavljati dužnost njezina predsjednika.
 6. U slučaju iz st.5. ovog članka članovi Statutarne komisije dužni su u roku od mjesec dana od dana dobivanja službene obavijesti o činjeničnom stanju prestanka predsjedničkog mandata imenovati novog predsjednika iz svojih redova.
 7. Ukoliko članovi tijela ne uspiju provesti postupke iz st. 4. ili st 6. ovog članka tijela se smatraju raspuštenim

Članak 10.

 1. Kooptiranog člana tijela odobrava Nacionalno vijeće na dopisnoj sjednici te ga potvrđuje na svojoj prvoj idućoj sjednici.
 2. Kooptirani član može punopravno sudjelovati u radu tijela odmah po odobrenju njegova imenovanja od strane Nacionalnog vijeća te su sve odluke tijela donesene u tom sazivu važeće.
 3. Kooptirani članovi mogu biti predsjednici tijela samo u slučaju da ostali članovi tijela koji imaju pravo na obavljanje predsjedničke dužnosti pisanim putem izjave kako u tom trenutku ne žele obavljati dužnosti predsjednika tijela.

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

 

Članak 11.

 1. Financijski izvještaji su: izvještaji o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda.
 2. Financijski izvještaji sastavljaju se za razdoblja u tijeku poslovne godine i za poslovnu godinu.
 3. Financijski izvještaji za razdoblja u tijeku poslovne godine čuvaju se do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnji financijski izvještaji čuvaju se trajno i u izvorniku.
 4. Financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja Stranke.
 5. Financijski izvještaj je javni dokument te se objavljuje na web-stranici Stranke.
 6. Godišnji financijski izvještaji neprofitne organizacije javno se objavljuju putem Registra neprofitnih organizacija.

Članak 12.

 1. Financijski izvještaji za poslovnu godinu predaju se Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja.
 2. Financijski izvještaji za poslovnu godinu čuvaju se trajno i u izvorniku.

Članak 13.

 1. Nadzorni odbor obavlja nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Stranke najmanje četiri puta na godinu, za svako izvještajno razdoblje, te o svojim nalazima podnosi izvješće Nacionalnom vijeću, kao i na svakom redovnom zasjedanju Sabora Stranke.

Članak 14.

 1. Na zahtjev Nadzornog odbora, Središnji ured Stranke obvezan je osigurati uvid u sve dokumente o materijalno-financijskom poslovanju Stranke (knjigovodstvene isprave: računi, predračuni; financijski dokumenti: virmani, izvodi, uplatnice, isplatnice, čekovi, mjenice,
  specifikacije, obračuni, putni nalozi i sl.).

 

FINANCIRANJE STRANKE

 

Članak 15.

 1. Stranka za svoju političku aktivnost može stjecati prihode:
  • od priloga;
  • od članarina;
  • od donacija;
  • od tvrtki i zadruga u vlasništvu Stranke;
  • sredstvima dobivenim od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Stranke, sukladno zakonskim propisima;
  • iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave;
  • iz drugih izvora, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima o financiranju političkih stranaka.
 2. Financijska sredstva iz prethodnog stavka Stranka može koristiti isključivo za ostvarivanje svojih ciljeva utvrđenih Statutom, Programom i godišnjim financijskim planom.
 3. Sredstva iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave namijenjena za financiranje redovnih aktivnosti političkih stranaka prihodi su županijskih organizacija i uplaćuju se na njihov žiro-račun.

Članak 16.

 1. Član Stranke dužan je redovito plaćati članarinu.
 2. Članarina se uplaćuje na središnji žiro-račun Stranke, a prikupljeni iznos s osnove uplaćene članarine prihod je općinske/gradske organizacije.
 3. Članarina se uplaćuje kvartalno, i to: do 10. travnja za prvi kvartal, 10. lipnja za drugi kvartal, 10. listopada za treći kvartal i 10. siječnja za četvrti kvartal.
 4. Članarina se može uplatiti i jednokratno za cijelu godinu, i to najkasnije do 10. travnja za tekuću godinu.
 5. Visina članarine određuje se Odlukom o visini i iznosima članarine koju donosi Predsjedništvo a koja obavezno sadrži:
  • navod o postojanju ili nepostojanju potrebe plaćanja članarine,
  • period na koji se Odluka odnosi,
  • kategorije članstva temeljem kojih su određene visine članarine,
  • iznosi članarine za pojedine kategorije,
  • iznimke od plaćanja članarine te načine na koje isti mogu ostvariti pravo na neplaćanje članarine.
 6. Predsjedništvo je u privitku Odluke koji čini njezin sastavni dio dužno argumentirano pojasniti odredbe Odluke.
 7. Članovi koji ostvare naknade koje proizlaze iz mandata Stranke dužni su Stranci uplaćivati mandatnu naknadu u iznosu od 10 % od visine mjesečne naknade za funkciju ostvarenu temeljem mandata.
 8. Obavezu plaćanja mandatne naknade nije moguće ukinuti za dio ili se obveznike plaćanja.

Članak 17.

 1. Središnji ured Stranke kvartalno izvještava općinske/gradske organizacije o izvršavanju obveze članova iz njihove organizacije o izvršavanju obveze plaćanja članarine.

Članak 18.

 1. Donacije (dobrovoljni prilozi) za redovnu političku aktivnost stranke su uplate koje mogu davati fizičke i pravne osobe, povremeno ili redovno, tj. jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine, u obliku novca i proizvoda, odnosno usluge Stranci bez naplate.
 2. Za donacije u nenovčanom obliku fizičke i pravne osobe dužne su izdati račun koji glasi na Stranku, na kojem treba biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te da ne podliježe naplati.
 3. Pod uslugama se ne smatra dobrovoljni rad volontera.

 

Članak 19.

 1. Donacije u novcu za redovnu političku aktivnost Stranke fizičke i pravne osobe uplaćuju na središnji žiro-račun Stranke.

Članak 20.

 1. Zabranjuju se donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora, a to su donacije za koje u trenutku uplate nisu poznati podaci o donatoru.
 2. Ako Stranka dobije donacije iz nedopuštenih izvora, dužna ih je odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a uplaćena sredstva doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.
 3. Isti postupak odnosi se i na zabranjene donacije i pogodovanja navedena u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Članak 21.

 1. Donacije u novcu za financiranje troškova izborne promidžbe Stranke uplaćuju se na poseban žiro-račun Stranke, koji je otvoren i namijenjen isključivo za financiranje izborne promidžbe.
 2. Broj računa objavljen je na web-stranici Stranke, multivalutaran je i na njega se mogu, osim u kunama, obavljati i devizne uplate iz inozemstva.
 3. Sredstva prikupljena iz ove vrste donacija koriste se isključivo za financiranje izborne promidžbe.

Članak 22.

 1. Stranka je dužna voditi evidenciju o primitku donacija, kako za redovnu političku aktivnost, tako i za financiranje izborne promidžbe, i to na dnevnoj osnovi, za svaki mjesec u kalendarskoj godini.
 2. Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te o financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe propisuje obrasce temeljem kojih je Stranka dužna voditi dnevne i mjesečne evidencije te na temelju mjesečnih Stranka mora s danom 31. prosinca tekuće godine sastaviti godišnju evidenciju o donacijama, a prema propisanim obrascima.
 3. Evidencije iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka ovjeravaju se pečatom i potpisom Predsjednika Stranke.

Članak 23.

 1. Stranka je dužna izdati potvrdu o primitku donacije i dostaviti je svakom donatoru najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka donacije.
 2. Potvrda se izdaje u dva istovjetna primjerka od kojih jedan zadržava Stranka, a drugi se dostavlja donatoru.
 3. Obrazac potvrde propisan je Pravilnikom o donacijama.

Članak 24.

 1. Stranka je za primljene donacije tijekom godine, a koje se odnose na redovnu političku djelatnost, dužna izraditi izvješće o donacijama za šestomjesečno razdoblje te ga javno objaviti na web-stranicama Stranke, i to u roku od 15 dana od dana isteka šestomjesečnog razdoblja.
 2. Stranka je isto tako dužna izraditi izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne kampanje i dostaviti ga nadležnom izbornom povjerenstvu, i to u roku od 7 dana prije održavanja izbora (prethodno izvješće) te u roku od 15 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora (konačna izvješća), a izvješća se također objavljuju na web-stranicama Stranke.

Članak 25.

 1. Financijska sredstva koje Stranka dobije iz proračuna za financiranje izborne promidžbe uplaćuju se na posebne račune, a o primljenim sredstvima Stranka je dužna sastaviti financijsko izvješće te ga u roku od 30 dana dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu.
 2. Financijsko izvješće sastoji se od izvješća o primljenim donacijama i izvješća o troškovima izborne promidžbe, a izvješće se mora objaviti na web-stranici Stranke u roku od 15 dana nakon isteka roka za predaju financijskog izvješća, dok objava mora trajati najmanje 90 dana.
 3. Izvješće mora biti ovjereno pečatom i potpisom Predsjednika Stranke.

Članak 26.

 1. Stranka je dužna izraditi izvješće o troškovima izborne promidžbe, a koje mora sadržavati vrstu troška, datum isplate, iznos isplate, odnosno iznos tržišne vrijednosti usluge ili proizvoda na računu koji ne podliježe naplati te naziv i adresu primatelja.
 2. Izvješće se podnosi nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 7 dana prije održavanja izbora, odnosno u roku od 15 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora te se izvješće mora javno objaviti na web-stranici Stranke.

Članak 27.

 1. Troškovi poslovanja Stranke su troškovi zaposlenih, materijalni troškovi, rashodi amortizacije, financijski rashodi, rashodi za donacije te ostali rashodi.
 2. Troškovi poslovanja nastaju temeljem odluka, ugovora i naloga, a što se donosi na postojećim tijelima Stranke, sukladno zakonskim propisima.

Članak 28.

 1. Sve materijalno-financijske dokumente kojima se stvara financijska obveza potpisuje Predsjednik Stranke.
 2. Predsjednik Stranke dužan je najmanje svaka tri mjeseca Predsjedništvu dostaviti Izvješće o financijskom poslovanju koje obavezno sadrži popis transakcija sa računa Stranke sa jasno naznačenim namjenama sredstava ukoliko iste nisu vidljive iz naziva transakcije.
 3. Izvješća iz st. 2. ovog članka Predsjedništvo je dužno proslijediti Nacionalnom vijeću na polugodišnjoj bazi.
 4. Županijske organizacije dužne su svaka tri mjeseca Predsjedniku dostaviti Izvješće o financijskom poslovanju izrađeno po istom modelu kao Izvješće iz st.2. ovog članka.
 5. U slučaju nepoštivanja odredbi st. 2. ovog članka Predsjedništvo će uputiti Zahtjev za razmatranje povjerenja Predsjedniku prema Nacionalnom vijeću. Na temelju navedenog Zahtjeva Nacionalno vijeće može pokrenuti postupak opoziva Predsjednika.
 6. U slučaju nepoštivanja odredbi st. 4. ovog članka Županijskim će se organizacijama Odlukom Predsjedništva privremeno oduzeti ovlasti raspolaganja financijskim sredstvima. Suspenziju raspolaganja sredstvima moguće je ukloniti početkom sljedećeg izvještajnog perioda uz uvjet da su nedostajuća Izvješća u međuvremenu dostavljena.

 

 

NOVAC I PRAVO RASPOLAGANJA NOVCEM

 

Članak 29.

 1. Stranka ima žiro-račun za redovno poslovanje otvoren kod poslovne banke prema odluci Predsjedništva.
 2. Poseban žiro-račun otvoren je za financiranje izborne promidžbe.
 3. Za redovno financijsko poslovanje Županijskih organizacija otvaraju se podračuni županijskih organizacija. Predsjedništvo može donijeti odluku, ako smatra da sredstva na središnjem računu neće biti dostatna za redovnu ili izbornu aktivnost, da povuče sredstva s podračuna županijskih organizacija koje nisu aktivne, odnosno ne djeluju dulje od šest mjeseci, te će se podračuni Županijskih organizacija ugasiti. Sve županijske organizacije moći će na temelju odluke izvršnih odbora županijskih organizacija raspolagati sredstvima koje Županijska organizacija ostvaruje iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Evidenciju troškova te podmirenje troška provodit će Središnji ured.
 4. Pravo raspolaganja novčanim sredstvima na žiro-računu Stranke i podračunima ima Predsjednik Stranke kao zakonski zastupnik, kao i osoba koju on ovlasti, što se potvrđuje ugovorom s bankom.
 5. Za pravo uvida u stanje žiro-računa Stranke, kao i za obavljanje dnevnih transakcija, ovlašćuje se osoba u Središnjem uredu, dok je za podračun županijskih organizacija ovlašten predsjednik Županijske organizacije, uz prethodnu ovjeru ovlaštene osobe iz Središnjeg ureda.
 6. Maksimalni iznos dopuštenog raspolaganja za jedan poslovni događaj utvrđuje Predsjedništvo, kako za Središnji ured Stranke, tako i za županijske organizacije.

Članak 30.

 1. Sva plaćanja obavljaju se debitnim karticama poslovne banke, koje su izdane svim osobama ovlaštenima za raspolaganje novčanim sredstvima.
 2. S redovnog žiro-računa Stranke podmiruju se troškovi poslovanja Stranke, odnosno Središnjeg ureda, dok se sa žiro-računa županijskih organizacija podmiruju troškovi poslovanja županijskih organizacija.
 3. Troškovima poslovanja u smislu st. 2. ovog članka se smatraju troškovi koji su predviđeni godišnjim financijskim planom Stranke i/ili Županijske organizacije a koji obuhvaćaju:
  • troškove najma poslovnog prostora,
  • režijske troškove poslovnog prostora,
  • uredski namještaj i opremu,
  • troškove uredskog materijala,
  • zakupe javnih površina za održavanje stranačkih skupova,
  • sredstva za provođenje stranačkih akcija,
  • troškove izrade i održavanja web-stranica Županijskih organizacija,
  • najam tehnike za potrebe obavljanja aktivnosti županijske organizacije,
  • troškove stručnog osposobljavanja,
 4. Predsjedništvo može Odlukom ograničiti vrstu i iznose troškova koji se smatraju troškovima poslovanja za pojedinu ili za sve županijske organizacije. Odluka iz ovog stavka obavezno sadrži obrazloženje.

Članak 31.

 1. Za svako plaćanje debitnom karticom potrebno je uzeti račun R1 i dostaviti ga u roku od 7 dana u Središnji ured radi daljnje obrade, s tim da se na poleđini računa napiše svrha kupnje, stavka iz godišnjeg financijskog plana na koju se trošak odnosi te potpis osobe ovlaštene za plaćanje.
 2. Računi koji nisu ispunjeni i dostavljeni na način i u roku kako je to opisano u st.1. ovog članka neće se smatrati opravdanim troškovima.
 3. Za iznos neopravdanih, a podmirenih troškova iz st.2. ovog članka tražiti će se nadoknada sredstava od osobe ovlaštene za plaćanje.

 

BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

 

Članak 32.

 1. Blagajničko poslovanje vodi se na razini Stranke i na razini županijskih organizacija. Blagajničko poslovanje Stranke vodi se u Središnjem uredu, dok blagajničko poslovanje županijske organizacije vodi blagajnik kojeg imenuje Izvršni odbor Županijske organizacije.

Članak 33.

 1. Podizanje gotovine, gotovinska plaćanja, dopuštena su samo ako se plaćanje ne može obaviti debitnom karticom. U tom slučaju potvrda o podignutoj gotovini, potvrda s bankomata, mora se obraditi kroz blagajničko poslovanje, a prema zakonskim odredbama.
 2. Blagajnik Županijske organizacije odgovoran je za ispravnost vođenja blagajne te je dužan voditi mjesečna blagajnička izvješća u dva primjerka od kojih originalni primjerak dostavlja do 4. u mjesecu, za prethodni mjesec, Središnjem uredu Stranke, a po nalogu Središnjeg ureda, i ranije.
 3. Interni obrazac PN, koji se ispunjava nakon isplate putnih troškova, blagajnici su dužni poslati e-mailom u Središnji ured u roku od 48 sati nakon izvršene isplate putnih troškova da bi se svi putni troškovi sumirali u jedinstveni JOPPD-obrazac, koji se dostavlja Poreznoj upravi.
 4. Za troškove nastale u slučajevima iz ovog članka a za koje nije poštivana procedura iz st. 2. i st.3. ovog članka tražiti će se nadoknada sredstava od blagajnika Županijske organizacije.

FINANCIJSKI PLAN STRANKE

 

Članak 34.

 1. Za svaku kalendarsku poslovnu godinu Stranka je dužna izraditi Godišnji financijski plan Stranke, najkasnije 30 dana prije isteka tekuće godine.
 2. Nacrt financijskog plana Predsjedništvu Stranke podnosi Predsjednik Stranke, nakon čega Predsjedništvo utvrđuje Prijedlog financijskog plana i podnosi ga Nacionalnom vijeću na usvajanje.
 3. U sklopu financijskog plana Stranke su i financijski planovi županijskih organizacija.
 4. Predsjednici županijskih organizacija, a na temelju plana rada i aktivnost Općinskih/gradskih organizacija, dužni su najkasnije do 1. studenog tekuće godine Predsjedniku Stranke predložiti financijski plan Županijske organizacije za iduću godinu temeljem projekcije financiranja koju utvrđuje Predsjedništvo Stranke.
 5. Iznos sredstava za Županijske organizacije iz sredstava Stranke utvrđuje se u financijskom planu uvažavajući kriterij broja članova i broja organizacija u sklopu pojedine županijske organizacije, koji se dodaje fiksnom iznosu, koji je za sve županijske organizacije jednak. Za potrebe financiranja izborne kampanje na nacionalnoj razini, Predsjedništvo stranke odlukom može privremeno obustaviti dodjelu sredstava iz ovog stavka.
 6. Broj članova i broj ogranaka u pojedinoj županijskoj organizaciji za izračun sredstava iz stavka 5. uzima se sa stanjem od 15. listopada tekuće godine za sljedeću godinu, a može se korigirati rebalansom temeljem podataka na dan 15. lipnja tekuće godine.

Članak 35.

 1. Tijekom godine, financijski plan se preispituje, razrađuje se dinamika, analiza njegova ostvarenja te, ako se uoče odstupanja od zacrtanog plana, Predsjednik Stranke može odlučiti da se pristupi izradi rebalansa financijskog plana te s tim upoznaje Predsjedništvo i Nacionalno vijeće, a postupak donošenja rebalansa potpuno je jednak postupku donošenja financijskog plana.
 2. Tijekom godine, financijski plan županijskih organizacija se preispituje, razrađuje se dinamika, analiza njegova ostvarenja te, ako se uoče odstupanja od zacrtanog plana, Predsjednik županijske organizacije može odlučiti da se pristupi izradi rebalansa financijskog plana te s tim upoznaje Izvršni odbor koji:
  • ukoliko se radi o preraspodjeli sredstava može samostalno izvršiti rebalans financijskog plana županijske organizacije uz pridobivanje suglasnosti Predsjedništva,
  • ukoliko se radi o izmjeni visine ukupnih sredstava može Predsjedništvu uputiti zahtjev za pokretanjem postupka rebalansa financijskog plana Stranke.

Članak 36.

 1. Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, financijski plan Stranke podnosi se Državnom uredu za reviziju i Fini, kao sastavni dio financijskih izvještaja, navedenih u članku 11. ovog Pravilnika.

IMOVINA I POPIS IMOVINE

 

Članak 37.

 1. Na početku godine, kao i na završetku poslovne godine, Stranka je dužna popisati imovinu i iskazati njezinu vrijednost radi usklađenja sa stvarnim stanjem.
 2. Za popis imovine određuje se Povjerenstvo za popis, koje Odlukom određuje Predsjednik, te se utvrđuje datum popisa, rokovi popisa te dostava izvještaja o popisu.
 3. Na zahtjev Povjerenstva, predsjednici županijskih organizacija dužni su popis imovine koja je na korištenju u Županijskoj organizaciji dostaviti u roku i na način koji im odredi Povjerenstvo.

Članak 38.

 1. Iskazivanjem imovine, obveza, vlastitih izvora određuje se financijsko stanje Stranke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 39.

 1. Iznimno od odredbi čl. 34. u proceduri izrade Godišnjeg financijskog plana za 2019. godinu vrijedi sljedeće:
 • rok za dostavu dokumentacije iz st.4. čl.34. od strane Županijskih organizacija je 30. siječnja 2019.
 1. Sukladno st.1. ovog članka, Stranka će Financijski plan izraditi na temelju procijenjenih vrijednosti pri čemu važi sljedeće:
 • rok za podnošenje Nacrta financijskog plana za 2019. godinu Predsjedništvu je 23.12.2018.
 • rok za donošenje Godišnjeg financijskog plana za 2019. godinu je 31. 12. 2018.
 • Predsjedništvo je obavezno do kraja prvog tromjesečja 2019. godine izraditi Rebalans Financijskog plana radi usklađivanja sa dokumentacijom iz st.1. ovog članka.

Članak 40.

 1. Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja te se objavljuje na web-stranicama Stranke.
 2. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje vrijediti Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju Stranke od 13. prosinca 2014. godine.

 

Predsjednik Nacionalnog vijeća
Vedran Sabljak