Pravilnik o radu Središnjeg ureda

Temeljem članka 38. stavka 2. Statuta, Predsjedništvo Stranke je na 5. dopisnoj sjednici održanoj 22. do 24. listopada 2016. godine donijelo

Pravilnik o radu Središnjeg ureda Stranke

Članak 1.
(1) Pravilnikom se uređuje organizacija te način i djelokrug rada Središnjeg ureda Hrvatskih laburista – Stranke rada.

Članak 2.
(1) Središnji ured obavlja administrativne, stručne, informativne, savjetodavne, poslove arhiviranja i druge poslove vezane za unaprjeđivanje i razvoj Stranke sukladno aktima Stranke.
(2) Poslove Središnjeg ureda obavljaju profesionalno zaposleni, suradnici temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu te volonteri.

Članak 3.
(1) Središnji ured vodi i njime upravlja voditelj Središnjeg ureda. Središnji ured može imati županijske urede za obavljanje poslova iz Članka 2. Stavka (1) na nivou županija
(2) Voditelj Središnjeg ureda odgovoran je Predsjedniku Stranke.
(3) Poslove Središnjeg ureda profesionalno obavljaju i suradnici:
a. voditelj središnjeg ureda
b. suradnik za poslove odnosa s javnošću
c. suradnik tehničkih poslova, poslova osiguranja i vozač
d. suradnik za administrativne poslove
e. voditelj županijskog ureda
f. suradnik za administrativne i terenske poslove u županijskim uredima.
(4) Predsjedništvo Stranke određuje, sukladno potrebama, za koje poslove je potrebno zaposlenje, vrstu ugovora o radu koji će se sklopiti i vremensko trajanje ugovora o radu.
(5) Iznimno, za obavljanje poslova iz stavka 3. ovog članka, može se sklopiti ugovor o djelu.

Članak 4.
(1) Središnji ured obavlja poslove iz svog djelokruga propisanog aktima Stranke, a osobito poslove propisane Pravilnikom o ustroju, Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju, Pravilnikom o elektronskom identitetu:
a. osigurava infrastrukturu, uvjete i obavlja tehničke poslove za održavanje sjednica središnjih tijela i stručnih odbora Stranke
b. osigurava infrastrukturu, uvjete i obavlja tehničke poslove za rad dužnosnika Stranke
c. osigurava, organizira i pruža pomoć i savjetovanje Podružnicama i Ograncima Stranke
d. obavlja administrativne poslove, arhivira akte i dokumente Stranke
e. vodi blagajnu i obavlja blagajničke poslove
f. osigurava infrastrukturu i uvjete za vođenje registra članova Stranke
g. osigurava infrastrukturu, uvjete i obavlja tehničke poslove vezane uz medijsku promociju Stranke
h. osigurava, održava i izrađuje infrastrukturu za internetsko djelovanje Stranke, što uključuje izradu, nabavku i održavanje sustava neophodnih za rad Stranke
i. osigurava infrastrukturu, uvjete i obavlja tehničke poslove za financijsko-materijalno poslovanje Stranke
j. osigurava infrastrukturu, uvjete i obavlja poslove po zadacima Izbornog stožera u izbornoj godini
k. okuplja, osigurava i koordinira vanjskim suradnicima i volonterima Stranke

Članak 5.
(1) Rad Središnjeg i županijskih ureda reguliran je radnim vremenom kojeg određuje voditelj Središnjeg ureda.
(2) Osim regularnog, fiksnog radnog vremena za nesmetani i efikasniji rad u Središnjem i županijskim uredima moguće je odrediti i klizno radno vrijeme.
(3) Središnji ured organiziran je na način da radnim danom u vremenu od 9 do 17 sati bude funkcionalan i u službi obavljanja poslova sukladno ovom Pravilniku.

Članak 6.
(1) Sredstva za rad Središnjeg ureda osiguravaju se Financijskim planom Stranke.
(2) Sredstva za rad županijskog ureda osiguravaju se financijskim planom podružnice, s time da bruto trošak zaposlenika ne može prelaziti 30 posto prihoda podružnice.
(3) Stranka može donijeti Pravilnik o radu u kojem su definirana sva prava i obaveze zaposlenika i poslodavca. Do donošenja Pravilnika o radu vrijede odredbe iz Ugovora o radu i Zakona o radu.
(4) Plaće i druga materijalna prava zaposlenih utvrđuju se posebnom Odlukom Predsjedništva Stranke.

Članak 7.
(1) Zaposlenici pri Središnjem i županijskim uredima sklapaju ugovor o radu.
(2) Za određene, povremene poslove može se sklopiti i ugovor o djelu.
(3) Ugovor o radu je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora i ovjerile ga svojim potpisima.
(4) Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku. Pisani ugovor o radu sadrži dijelove propisane Zakonom o radu, te drugim aktima poslodavca.
(5) Svaki zaposlenik Središnjeg i županijskog ureda obvezan je stručno i savjesno, prema uputama poslodavca, odnosno, ovlaštenih osoba poslodavca, obavljati poslove za koje je sklopio ugovor o radu, odnosno ugovor o djelu.

Članak 8.
(1) Voditelj Središnjeg ureda obavlja poslove organizacijske, administrativno-stručne i nadzorne prirode:
a) poslove financijskog i materijalnog poslovanja
b) poslove vođenja i održavanja središnjeg registra članova Stranke
c) poslove osiguravanja izrade godišnjeg plana prihoda i rashoda
d) poslove osiguravanja izrade završnog računa i izvješća
e) registracija ogranaka i podružnica u Ministarstvu uprave
f) registracija poslovnih subjekata u Državnom uredu za statistiku
g) izrada i dostava izvješća Državnom izbornom povjerenstvu
h) dostava izvješća Državnom uredu za reviziju
i) dostava izvješća Financijskoj agenciji
j) komunikacija sa računovodstvenim servisom
k) koordiniranje blagajnika podružnice i Stranke
l) prikupljanje podataka sa terena na zahtjev Predsjednika i Predsjedništva
m) vođenje evidencije kadrova i osposobljavanja za rad u Središnjem uredu
n) prijava/odjava subjekata i zaposlenika u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
o) prijava/odjava subjekata i zaposlenika u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
p) koordinacija i davanje naloga za korištenje službenog automobila po nalogu Predsjednika
q) administrativni poslovi vezani za automobil – osiguranje, tehnički, kasko.
r) ostali poslovi vezani za zakonske obveze
(2) Voditelj središnjeg ureda mora zadovoljiti iskustvima, znanjima i vještinama vezanim za značaj radnog mjesta, potreban stupanj obrazovanja (najmanje prvostupnik društvenog smjera ili ekvivalent u neformalnom sustavu obrazovanja), potrebno radno iskustvo (najmanje 5 godina na istim ili sličnim poslovima), visoki stupanj odgovornosti, kreativnosti i inicijativnosti, te ostale psihofizičke osobine potrebne za rad na tom radnom mjestu.

Članak 9.
(1) Suradnik za poslove odnosa s javnošću obavlja slijedeće poslove:
a) analiza medija (prezentiranje i zastupljenost Stranke u medijima)
b) politička analiza (detektiranje i definiranje tema u fokusu, anticipiranje tema, predlaganje tema s kojima Stranka izlazi u javnost)
c) priprema i artikuliranje stavova Stranke u koordinaciji s Predsjednikom i Predsjedništvom
d) priprema i oblikovanje medijskih objava (najave, priopćenja, reakcije, demantiji) Stranke u koordinaciji s Predsjednikom i Predsjedništvom
e) priprema i savjetovanje Predsjednika, Predsjedništva, saborskih zastupnika, lokalnih dužnosnika i članova Stranke za javne nastupe (konferencije za novinare, brifinzi, izjave, intervjui – pisani, televizijski, radijski, okrugli stolovi, tribine, akcije Stranke)
f) stručni poslovi odnosa s javnošću za potrebe Kluba zastupnika Stranke u Hrvatskom saboru
g) edukacija o komunikaciji s javnošću i medijski treninzi za dužnosnike i članove Stranke na nivou Središnjice, Podružnice i Ogranaka
h) koordinacija medijskih nastupa članova Stranke
i) komunikacija s predstavnicima medijima radi tumačenja/predstavljanja stavova Stranke (brifinzi)
j) sudjelovanje u pripremi izbornog programa, izbornih aktivnosti i izborne kampanje Stranke
k) sudjelovanje u svim unutarnjim aktivnostima Stranke radi što kvalitetnije pripreme i prezentiranja stavova Stranke javnosti
(2) Suradnik za poslove odnosa s javnošću mora zadovoljiti iskustvima, znanjima i vještinama vezanim za značaj radnog mjesta, potreban stupanj obrazovanja (najmanje SSS), potrebno radno iskustvo (najmanje 5 godina na istim ili sličnim poslovima), visoki stupanj odgovornosti, kreativnosti i inicijativnosti, te ostale psihofizičke osobine potrebne za rad na tom radnom mjestu.

Članak 10.
(1) Suradnik tehničkih poslova, osiguranja i vozač obavlja slijedeće poslove:
a) poslove osiguranja i nadzora istog
b) poslove vezane uz sigurnost osoba i objekata
c) poslove brige u kućnom redu
d) poslove održavanja i brige o vozilima Stranke
e) poslove vozača
f) poslove tehničke administracije
g) i ostale poslove po nalogu poslodavca
(2) Suradnik tehničkih poslova, osiguranja i vozač mora zadovoljiti iskustvima, znanjima i vještinama vezanim za značaj radnog mjesta, potreban stupanj obrazovanja (najmanje SSS), potrebno radno iskustvo (najmanje 5 godina na istim ili sličnim poslovima), visoki stupanj odgovornosti, kreativnosti i inicijativnosti, posjedovanje vozačke dozvole, te ostale psihofizičke osobine potrebne za rad na tom radnom mjestu.

Članak 11.
(1) Suradnik administrativnih poslova obavlja slijedeće poslove:
a) poslove poslovne korespondencije (e-pošta, pošta, telefaks, telefon)
b) organiziranje sastanaka i putovanja
c) poslove blagajne
d) priprema putnih naloga
e) pripremanje dokumenata za sjednice, ugovora, prezentacija i analiza
f) daktilografske poslove
g) organiziranje i održavanje baza podataka (adresari, imenici)
h) pripremanja prijevoda
i) poslove brige u kućnom redu
j) rješavanje iznenadnih situacija
(2) Suradnik administrativnih poslova mora zadovoljiti iskustvima, znanjima i vještinama vezanim za značaj radnog mjesta, potreban stupanj obrazovanja (najmanje SSS), potrebno radno iskustvo (najmanje 2 godine na istim ili sličnim poslovima), visoki stupanj odgovornosti, kreativnosti i inicijativnosti, te ostale psihofizičke osobine potrebne za rad na tom radnom mjestu.

Članak 12.
(1) Voditelj županijskog ureda obavlja poslove organizacijske, administrativno-stručne i nadzorne prirode:
a) Koordinacija poslova sa Voditeljem Središnjeg ureda
b) Poslove financijskog i materijalnog poslovanja
c) Organiziranje sastanaka i putovanja
d) Poslove blagajne
e) Priprema putnih naloga
f) Pripremanje dokumenata za sjednice, ugovora, prezentacija i analiza
g) Organiziranje i održavanje baze podataka (adresari, imenici)
h) Poslove brige u kućnom redu
i) Rješavanje iznenadnih situacija
j) Praćenje aktualnosti u županiji
k) Obilazak terena i servis ograncima
l) prikupljanje podataka sa terena na zahtjev Predsjednika i Predsjedništva
m) ostali poslovi vezani za zakonske obveze
(2) Voditelj županijskog ureda mora zadovoljiti iskustvima, znanjima i vještinama vezanim za značaj radnog mjesta, potreban stupanj obrazovanja (najmanje srednja stručna sprema, ekvivalent u neformalnom sustavu obrazovanja), potrebno radno iskustvo, posjedovanje vozačke dozvole, visoki stupanj odgovornosti, kreativnosti i inicijativnosti, te ostale psihofizičke osobine potrebne za rad na tom radnom mjestu.

Članak 13.
(1) Suradnik administrativnih i terenskih poslova u županijskim uredima obavlja sljedeće poslove:
a) Poslove poslovne korespoodencije (e-pošta, pošta, telefaks, telefon)
b) Organiziranje sastanaka i putovanja
c) Poslove blagajne
d) Priprema putnih naloga
e) Pripremanje dokumenata za sjednice, ugovora, prezentacija i analiza
f) Daktilografske poslove
g) Organiziranje i održavanje baze podataka (adresari, imenici)
h) Pripremanja prijevoda
i) Poslove brige u kućnom redu
j) Rješavanje iznenadnih situacija
k) Praćenje aktualnosti u županiji
l) Obilazak terena i servis ograncima
(2) Suradnik administrativnih i terenskih poslova u županijskim uredima mora zadovoljiti iskustvima, znanjima i vještinama vezanim za značaj radnog mjesta, visok stupanj organizacijskih sposobnosti, kreativnosti, inicijativnosti, posjedovanje vozačke dozvole, potreban stupanj obrazovanja (SSS), radno iskustvo nije potrebno.

Članak 14.
(1) Za obavljanje povremenih ili privremenih stručnih poslova na prijedlog Predsjednika može se angažirati vanjske suradnike.
(2) Vrsta, obim, područje, vrijeme trajanja i iznos naknade utvrđuju se ugovorom o djelu.

Članak 15.
(1) Odluku o prijemu u radni odnos donosi Predsjedništvo, a na prijedlog Predsjednika Stranke i Voditelja Središnjeg ureda Stranke.
(2) Prednost u zapošljavanju ili angažiranju ugovorom o djelu imaju osobe koje su volontirale u središnjem ili županijskom uredu Stranke najmanje 6 mjeseci.
(3) Predsjedništvo može zatražiti na uvid dokaze o stručnosti, kompetentnosti i ispravnosti kandidatkinje ili kandidata za radno mjesto, a za njihovo utvrđivanje može se provesti intervju.

Članak 16.
(1) Poslodavac će, uz puno poštivanje prava i dostojanstva svakoga zaposlenika, ispunjavati svoje ugovorne obveze prema zaposleniku sve dok ponašanje istog ne šteti poslovanju i ugledu poslodavca, dok zaposlenik uredno izvršava sve ugovorne obveze i dok gospodarske prilike to dopuštaju.
(2) U slučaju kad odredbe ugovora o radu upućuju na primjenu pojedinih odredaba
zakona, ovoga Pravilnika ili drugih akata poslodavca i posebnih dodataka ugovoru, te
odredbe postaju sastavnim dijelom ugovora o radu.

Članak 17.
(1) Zaposlenik Središnjeg i županijskog ureda ne može postati:
a. osoba koja je član druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.
b. osoba koja je osuđena za kaznena djela korupcije, gospodarskog kriminala, organiziranog kriminala, djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, RH i vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom.
(2) Prilikom sklapanja ugovora o radu radnik je dužan izvijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj bitnoj okolnosti koja ga onemogućava ili bitno ometa u izvršavanju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima radnik u izvršavanju ugovornih obveza dolazi u dodir.
(3) Utaja bolesti ili okolnosti iz st. 1. ovoga članka od strane radnika predstavlja valjan razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu.

Članak 18.
(1) U Središnjem i županijskim uredima, radi stjecanja znanja, iskustva i vještina mogu raditi volonteri, bez zasnivanja radnoga odnosa.
(2) Volonteri imaju pravo na naknadu putnih troškova.
(3) Odluku iz st. 1. ovog članka donosi Predsjednik.
(4) Ako zakonom nije drugačije određeno, na volontera se primjenjuju odredbe ovoga
Pravilnika, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće.
(5) Ugovor o volonterskom radu sklapa se u pisanom obliku.

Članak 19.
(1) Za potrebe obavljanja poslova iz djelokruga rada Središnjeg i županijskog ureda mogu se povremeno angažirati volonteri, o kojima se vodi posebna evidencija.
(2) Za evidenciju volontera, njihove poslove, zadaće, prava i brigu o njima zadužen je voditelj Središnjeg ureda, ili osoba koju on/a ovlasti.
(3) Na volontere primjenjuju se odredbe Zakona o volonterstvu.

Članak 20.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na internetskim stranicama Stranke.

Predsjednik Stranke
Tomislav Končevski