Pravilnik o ustroju

Temeljem članka 27. Statuta, Nacionalno vijeće Hrvatskih laburista – Stranke rada na dopisnoj sjednici održanoj 26. prosinca 2018. donijelo je

PRAVILNIK O USTROJU STRANKE

 

UVODNE NAPOMENE

Članak 1.

 1. Ovim se Pravilnikom regulira unutarnji ustroj Hrvatskih laburista – Stranke rada (u daljnjem tekstu: Stranka).
 2. Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

 1. Pripadnost teritorijalnom obliku ustroja određuje se prebivalištem ili boravištem člana. Član ne može istovremeno dvama teritorijalnim oblicima ustroja istovremeno.
 2. Članovi Stranke koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske i nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj pripadaju posebnoj Podružnici zbog evidencije članstva.

OPĆINSKE I GRADSKE ORGANIZACIJE I OGRANCI

Članak 3.

 1. Općinska/gradska organizacije Stranke može se osnovati za područje općine ili grada, ako ima najmanje 10 (deset) članova.
 2. Ogranak stranke može se osnovati u Gradu Zagrebu za područje gradskih četvrti. Ogranak je u svojim pravima i obvezama izjednačen sa Općinskim/gradskim organizacijama te se na njegovo djelovanje primjenjuju sva pravila vezana uz općinske/gradske organizacije.
 3. Odluke Osnivačke skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 25 % članova, ali ne manje od 10 (deset) članova.
 4. Osnivačku skupštinu općinske/gradske organizacije saziva povjerenik Stranke kojeg odredi Predsjedništvo.
 5. Najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja Osnivačke skupštine povjerenik je dužan od Središnjeg ureda Stranke zatražiti potvrdu o broju članova, čiji je sastavni dio i popis članova Stranke koji pripadaju općinskoj/gradskoj organizaciji s pravom glasa
 6. Pravo odlučivanja na Osnivačkoj skupštini imaju članovi upisani u Registar članova najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja Osnivačke skupštine.
 7. Općinska/gradska organizacija se smatra osnovanom u trenutku izbora predsjednika.
 8. Radna tijela Osnivačke skupštine su: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija i izborna komisija te imaju najmanje tri člana.
 9. Ulogu kandidacijske komisije na Osnivačkoj skupštini ima povjerenik.

 

 

Članak 4.

 1. Redovna skupština Općinske/gradske organizacije održava se najkasnije 90 (devedeset) dana od održavanja lokalnih izbora. Skupštinu saziva Izvršni odbor.
 2. Na Izbornoj skupštini punopravno odlučuju članovi sa aktivnim statusom.
 3. Odluke Izborne skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 25 % članstva, ali ne manje od 10 (deset) članova.
 4. Radna tijela Izborne skupštine su: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, kandidacijska komisija i izborna komisija te imaju najmanje tri člana.

Članak 5.

 1. Zahtjev za sazivanje Izvanredne skupštine općinske/gradske organizacije može podnijeti u pisanom obliku najmanje 20 % članova općinske/gradske organizacije, Predsjednik Stranke ili Predsjedništvo Stranke.
 2. U zahtjevu za sazivanje Izvanredne skupštine moraju se navesti razlozi, predloženi dnevni red i prijedlog odluka.
 3. O opravdanosti razloga za sazivanje Izvanredne skupštine odlučuje Predsjedništvo Stranke.
 4. Predsjednik općinske/gradske organizacije dužan je sazvati Izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana od dana očitovanja Predsjedništva Stranke o opravdanosti zahtjeva.
 5. Na rad Izvanredne skupštine primjenjuju se odredbe stavaka 2.-4. članka 9. ovog Pravilnika.

Članak 6.

 1. Skupština tajnim glasanjem bira i opoziva predsjednika općinske/gradske organizacije i članove Izvršnog odbora. Izvršni odbor ima sljedeći broj članova prema broju članova općinske/gradske organizacije:
  • do 50 članova biraju se 3(tri), 5(pet) ili 7(sedam) članova;
  • od 51 do 100 članova bira se 3(tri), 5(pet), 7(sedam) ili 9(devet) članova;
  • više od 100 članova bira se 5(pet), 7(sedam), 9(devet) ili 11(jedanaest) članova.“
 2. Broj članova IO organizacije određuje Skupština Odlukom koja obavezno sadrži obrazloženje promjene broja članova.
 3. Svaki član može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo općinske/gradske organizacije kojoj pripada. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova nazočnih na Skupštini, ali ne manje od 5 (pet) članova.
 4. Član stranke koji je pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu zbog počinjenja kaznenog djela ne može se kandidirati niti biti izabran ni za jednu dužnost u općinskoj/gradskoj organizaciji za vrijeme izdržavanja kazne i prije isteka roka rehabilitacije utvrđenoga Kaznenim zakonom RH
 5. Članstvo u tijelu općinske organizacije prestaje ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili opozivom.

Članak 7.

 1. Za pravovaljani izbor predsjednika općinske/gradske organizacije kandidat mora dobiti više od 50 % glasova nazočnih članova Skupštine.
 2. Ako se u prvom krugu izbora ne izabere predsjednik, Skupština će odmah provesti drugi krug izbora u koji ulaze dva kandidata s najviše dobivenih glasova.
 3. U drugom krugu izabran je kandidat s najviše glasova, ali ne manje od 25 % glasova nazočnih članova Skupštine.
 4. Ako ni u drugom krugu nije izabran predsjednik, radno predsjedništvo raspušta Skupštinu, a novu Skupštinu saziva Predsjedništvo Stranke.

 

 

Članak 8.

 1. Za pravovaljani izbor članova Izvršnog odbora kandidati moraju dobiti više od 50 % glasova nazočnih članova Skupštine.
 2. Ako se u prvom krugu ne izabere puni sastav Izvršnog odbora, Skupština će odmah provesti drugi krug izbora.
 3. U drugom krugu izbora izabrani su kandidati s najviše glasova, ali ne manje od 25 % nazočnih članova Skupštine.
 4. Ako se ni u drugom krugu ne izabere potreban broj članova Izvršnog odbora, izbor će se održati na novoj Skupštini, koju predsjednik mora sazvati u roku od 30 dana.

Članak 9.

 1. Tajnika općinske/gradske organizacije potvrđuje i opoziva Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika.
 2. Predsjednik i tajnik su po funkciji članovi Izvršnog odbora općinske/gradske organizacije.
 3. Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik, a u odsutnosti ili spriječenosti mijenja ga tajnik.
 4. Za rad općinske/gradske organizacije i Izvršnog odbora predsjednik Općinske/gradske organizacije odgovara Skupštini, Izvršnom odboru županijske organizacije, Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću Stranke.
 5. Tajnik pomaže u radu predsjedniku, vodi dokumentaciju općinske/gradske organizacije, priprema sjednice Izvršnog odbora općinske/gradske organizacije i Skupštine. Zamjenjuje predsjednika Općinske/gradske organizacije kad je on spriječen. U suradnji sa Središnjim uredom Stranke kontrolira evidenciju članstva te obavlja i druge poslove prema uputama predsjednika.
 6. Tajnik je zadužen za slanje pisanih poziva za sjednice Izvršnog odbora Općinske/gradske organizacije nakon odobrenja predsjednika Općinske/gradske organizacije, i to najmanje pet dana prije održavanja sjednice.
 7. Tajnik vodi zapisnik na svakoj sjednici koji Predsjednik dostavlja članovima Izvršnog odbora te Županijskoj organizaciji putem elektroničke pošte u roku od 7 dana.Ukoliko Županijska organizacija ne postoji, zapisnik se dostavlja u Središnji ured.
 8. U slučaju suspenzije predsjednika, tajnik je obvezan sazvati sjednicu Izvršnog odbora u roku od sedam dana da bi Izvršni odbor iz svog sastava imenovao zamjenika koji će sa svim pravima i obvezama predsjednika rukovoditi organizacijom do konačne odluke o suspenziji.U slučaju prestanka članstva ili prestanka aktivnog statusa predsjednika, tajnik je obvezan sazvati sjednicu Izvršnog odbora u roku od sedam dana na kojoj će se donijeti Odluka o sazivanju izvanredne Skupštine zbog potrebe izbora novog Predsjednika.
 9. Ukoliko tajnik ne postupi sukladno odredbama st. 9 ili 10 ovog članka, Predsjedništvo će odrediti člana Izvršnog odbora koji će sazvati sjednicu Izvršnog odbora ili će samo sazvati sjednicu kojom će rukovoditi Predsjednik Stranke.

Članak 10.

 1. Prijedlog za opoziv pojedinog člana tijela općinske/gradske organizacije ili tijela u cjelini, u pisanom obliku može podnijeti najmanje 20 % članova organizacije, Izvršni odbor organizacije, predsjednik organizacije ili Predsjedništvo Stranke.
 2. Prijedlog za opoziv mora biti obrazložen, a dostavlja se Predsjedništvu Stranke te (ukoliko isti nije podnositelj) predsjedniku organizacije na znanje u pisanom obliku. O opravdanosti zahtjeva odlučuje Predsjedništvo Stranke.
 3. U slučaju opravdanosti prijedloga za opoziv, predsjednik organizacije dužan je sazvati Izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana.
 4. Ako predsjednik organizacije ne sazove Izvanrednu skupštinu organizacije, sazvat će ju Predsjedništvo Stranke.
 5. U slučaju prestanka članstva ili ostavke većine članova Izvršnog odbora organizacije, Predsjedništvo Stranke, nakon konzultacija s predsjednikom županijske organizacije (ukoliko ista postoji), sazvat će Izvanrednu izbornu skupštinu organizacije radi izbora tog tijela.
 6. Na postupak opoziva primjenjuju se pravila koja vrijede i za izbor.
 7. U slučaju prestanka članstva u Stranci ili ostavke člana Izvršnog odbora organizacije, Izvršni odbor organizacije ovlašten je kooptirati do 1/3 (jedne trećine) ukupnog broja članova Izvršnog odbora.
 8. Organizacija se smatra raspuštenom ako zbog bilo kojeg razloga broj članova u njoj padne na manje od 10 (deset) članova.

Članak 11.

 1. Izvršni odbor organizacije na prijedlog predsjednika organizacije donosi program rada organizacije i program razvoja općine ili grada kao izborni program za lokalne izbore i obnašanje vlasti.
 2. Kandidata općinske/gradske organizacije za predsjednika županijske organizacije predlaže Izvršni odbor organizacije.
 3. Delegate organizacije za Sabor Stranke javnim glasovanjem bira Izvršni odbor organizacije sukladno odluci o održavanju Sabora Stranke na način da se na svakih započetih 50 članova Općinske/gradske organizacije bira jedan delegat.

ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE

Članak 12.

 1. Županijska organizacija (ŽO)Stranke može se osnovati za područje županije i Grada Zagreba ako na tom području postoje najmanje 3 (tri) općinske/gradske organizacije, odnosno ogranka. Osnivačku skupštinu ŽO čine:
  • svi članovi Stranke s aktivnim statusom u županijama s do 100 članova,
  • delegati izabrani od strane IO općinskih/gradskih organizacija u županijama sa 100 ili više članova
 2. U županijama s manje od 100 članova odluke Osnivačke skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 25 % članova. U županijama s više od 100 članova odluke Osnivačke skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 50 % delegata.
 3. Osnivačku skupštinu ŽO saziva povjerenik Stranke kojeg odredi Predsjedništvo.
 4. Prilikom pokretanja postupka sazivanja osnivačke skupštine povjerenik je dužan od Središnjeg ureda Stranke zatražiti potvrdu s popisom općinskih/gradskih organizacija te brojem i popisom članova s aktivnim statusom po organizacijama temeljem kojeg će:
  • za područja sa manje od 100 članova donijeti Odluku o sazivanju Skupštine,
  • za područja sa više od 100 članova uputiti Zahtjev za imenovanjem delegata za osnivačku skupštinu ŽO Izvršnim odborima općinskih/gradskih organizacija koji obavezno sadrži slijedeće upute:
   • Broj delegata određuje se na način da se na svakih započetih deset (10) članova općinske/gradske organizacije bira po jedan delegat,
   • Rok za imenovanje delegata je 15 dana od dana upućivanja Zahtjeva.
 5. ŽO se smatra osnovanom u trenutku izbora predsjednika ŽO.
 6. Ulogu kandidacijske komisije na Osnivačkoj skupštini ima povjerenik iz stavka (3) ovog članka.
 7. Radna tijela Osnivačke skupštine su: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija i izborna komisija te imaju najmanje po tri člana.

 

 

Članak 13.

 1. Redovna Skupština ŽO održava se najkasnije 120 dana od održavanja lokalnih izbora. Skupštinu saziva Izvršni odbor ŽO.
 2. Radna tijela Skupštine su: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, kandidacijska komisija i izborna komisija te imaju najmanje tri člana.
 3. Na Skupštini ŽO s manje od 100 članova punopravno odlučuju članovi s aktivnim statusom.
  Odluke Skupštine pravovaljane su ako je nazočno više do 25 % članova ŽO.
 4. Na Skupštini ŽO s više od 100 članova punopravno odlučuju delegati Općinskih/gradskih organizacija izabrani od strane IO općinskih/gradskih organizacija temeljem Zahtjeva za imenovanjem delegata upućenim od strane IO ŽO koji obavezno sadrži slijedeće upute:
  • Broj delegata određuje se na način da se na svakih započetih deset (10) članova općinske/gradske organizacije bira po jedan delegat
  • Rok za imenovanje delegata je 15 dana od dana upućivanja Zahtjeva
 5. Odluke Skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 50 % delegata.

Članak 14.

 1. Zahtjev za održavanje Izvanredne skupštine mogu podnijeti Izvršni odbor ŽO, najmanje tri općinske/gradske organizacije, 20 % članova ŽO i Predsjednik Stranke. U zahtjevu za sazivanje Izvanredne skupštine moraju se navesti razlozi, predloženi dnevni red i prijedlog odluka. Opravdanost zahtjeva ocjenjuje i konačnu odluku donosi Predsjedništvo Stranke.
 2. Skupština se mora sazvati u roku od 30 dana sukladno odluci Predsjedništva.

Članak 15.

 1. Skupština tajnim glasanjem bira i opoziva predsjednika ŽO.
 2. Predsjednici općinskih/gradskih organizacija su po funkciji članovi Izvršnog odbora Županijske organizacije. U slučaju nemogućnosti dolaska na sjednicu, predsjednik općinske/gradske organizacije dužan je za sjednicu opunomoćiti člana Izvršnog odbora koji će predstavljati organizaciju sa svim pravima i obvezama Predsjednika.
 3. Ukoliko Predsjednik Općinske/gradske organizacije ne sudjeluje na trima uzastopnim sjednicama IO ŽO zaredom, niti za iste opunomoći zamjenskog predstavnika sukladno prethodnom stavku, Predsjednik ŽO može od Predsjedništva zatražiti razmatranje stanja u predmetnoj organizaciji. U postupanju po tom Zahtjevu Predsjedništvo može, nakon provedenih konzultacija sa predmetnim IO općinske/gradske organizacije donijeti odluku o smjeni Predsjednika općinske/gradske organizacije.
 4. Predsjednici interesnih organizacija na razini ŽO, po funkciji su članovi Izvršnog odbora Županijske organizacije bez prava glasa.
 5. Svaki član s aktivnim statusom može istaknuti svoju kandidaturu za predsjednika ŽO. Kandidatura je pravovaljana ako je podrži najmanje 10 % članova ŽO (ali ne manje od 10 članova nazočnih na Skupštini) ili 10% delegata.
 6. Članstva u tijelu ŽO dodijeljena izborom prestaju ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili opozivom. Članstva u tijelima ŽO dobivena po funkciji prestaju prestankom obnašanja funkcije temeljem kojeg su dodijeljena.

Članak 16.

 1. Za pravovaljani izbor kandidat za predsjednika ŽO mora dobiti više od 50 % glasova nazočnih članova ili delegata Skupštine.
 2. Ako se u prvom krugu izbora ne izabere predsjednik ŽO, Skupština će u drugom krugu birati između dvaju kandidata s najviše osvojenih glasova u prvom krugu.
 3. Ako ni u drugom krugu nije izabran predsjednik, radno predsjedništvo raspušta Skupštinu, a novu Skupštinu saziva Predsjedništvo Stranke.

 

Članak 17.

 1. Izvršni odbor ŽO na prijedlog Predsjednika ŽO imenuje i razrješuje tajnika ŽO.
 2. Predsjednik i tajnik su po funkciji članovi Izvršnog odbora Županijske organizacije.
 3. Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik ŽO, a u odsutnosti ili spriječenosti mijenja ga tajnik ŽO.
 4. Tajnik ŽO pomaže u radu predsjedniku, vodi dokumentaciju ŽO, priprema sjednice IO ŽO i Skupštine. Zamjenjuje predsjednika ŽO u slučaju njegove spriječenosti. U suradnji sa Središnjim uredom Stranke kontrolira evidenciju članstva te obavlja i druge poslove prema uputama predsjednika ŽO.
 5. Tajnik ŽO zadužen je za slanje poziva za sjednice Izvršnog odbora ŽO u pisanom obliku nakon odobrenja predsjednika ŽO, i to najmanje pet dana prije održavanja sjednice.
 6. Tajnik Županijske organizacije vodi zapisnik na svakoj sjednici ŽO koji dostavlja članovima Izvršnog odbora putem elektroničke pošte u roku od 7 dana.
 7. U slučaju suspenzije predsjednika ŽO, tajnik ŽO obvezan je sazvati sjednicu Izvršnog odbora u roku od 7 dana da bi Izvršni odbor iz svog sastava imenovao zamjenika koji će sa svim pravima i obvezama predsjednika rukovoditi ŽO do konačne odluke o suspenziji.
 8. Ako to ne učini tajnik iz prethodnog stavka, Predsjedništvo će odrediti člana Izvršnog odbora, koji će sazvati sjednicu Izvršnog odbora.
 9. Za rad ŽO i Izvršnog odbora predsjednik odgovara Skupštini ŽO, Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću Stranke.U slučaju prestanka članstva u Stranci ili ostavke predsjednika ŽO, tajnik je obvezan sazvati sjednicu Izvršnog odbora u roku od sedam dana na kojoj će se donijeti Odluka o sazivanju izvanredne Skupštine zbog potrebe izbora novog Predsjednika
 10. Ukoliko tajnik ne postupi sukladno odredbama prethodnog stavka Predsjedništvo Stranke odredit će člana Izvršnog odbora ŽO koji će sazvati sjednicu IO ili će samo sazvati sjednicu IO kojom će ravnati Predsjednik Stranke.
 11. Za materijalno-financijsko poslovanje ŽO odgovoran je predsjednik ŽO.

Članak 18.

 1. Izvršni odbor ŽO na prijedlog predsjednika donosi program rada ŽO (sa financijskim planom rada kao sastavnim dijelom), program razvoja županije, kao i izborni program za lokalne izbore i obnašanje vlasti.

Članak 19.

 1. Izvršni odbori ŽO mogu Predsjedništvu predložiti kandidate za Predsjednika i Potpredsjednika Stranke te izabrati kandidate za članove Nacionalnog vijeća, Suda časti, Statutarne komisije i Nadzornog odbora sukladno Odluci o kandidacijskom postupku koju donosi Predsjedništvo.

 

 

KOORDINACIJE

Članak 20.

 1. Za potrebe usaglašavanja planova i aktivnosti organizacija koje djeluju na područjima istih Izbornih jedinica Stranka osniva Koordinacije.
 2. Koordinacija je stalno tijelo sastavljeno od:
  • Predsjednika OO/GO sa područja izborne jedinice,
  • Predstavnika ŽO koje pokrivaju izbornu jedinicu imenovanih od strane IO ŽO.
 3. Radom Koordinacije rukovodi Koordinator iz redova predstavnika ŽO. Prvog Koordinatora imenuje Nacionalno vijeće.
 4. Mandat Koordinatora traje godinu dana.
 5. Po isteku mandata Koordinatora, na njegovo mjesto stupa predstavnik ŽO iz županije koja je sljedeća na abecednom popisu županija u izbornoj jedinici. Ukoliko takve županije nema, kreće se sa početka popisa.
 6. U smislu ovog članka, Grad Zagreb je izjednačen sa županijama.

 

INTERESNI OBLICI ORGANIZIRANJA

Članak 21.

 1. Interesni oblici organiziranja kao zasebnih društveno-političkih interesnih skupina nazivaju se Inicijativama.
 2. Inicijative se mogu ustrojavati na svim organizacijskim razinama Stranke.

Članak 22.

 1. Postupak osnivanja Inicijative na razini općina, gradova i županija pokreće se pisanim Zahtjevom za osnivanje inicijative koju može podnijeti najmanje 10 članova stranke sa aktivnim statusom koji pripadaju području na kojem se inicijativa osniva.
 2. Zahtjev iz st.1. ovog članka podnosi se Predsjedništvu Stranke, a mora sadržavati:
  • Popis članova koji podržavaju osnivanje Inicijative sa obaveznim podacima o imenu i prezimenu, OIB-u te vlastoručnim potpisom članova,
  • Obrazloženje za potrebom osnivanja Inicijative, sa posebnim naglaskom pozitivnih efekata koje će rad Inicijative imati na Stranku,
  • Plan aktivnosti Inicijative u periodu od najmanje dvije godine koji mora sadržavati poveznice na osnovne vrijednosti Hrvatskih laburista kao što su one definirane čl.1. Statuta,
  • Prijedlog za imenovanje Voditelja Inicijative,Prijedlog organizacijske strukture i načina izbora članova tijela Inicijative ukoliko se ista smatraju potrebnim.
 3. Predsjedništvo može temeljem dostavljenog Zahtjeva za osnivanjem Inicijative:
  • donijeti Odluku o prihvaćanju Zahtjeva koja obavezno sadrži detalje namjene i ustroja, kao načina izbora tijela Inicijative sukladne navodima u Zahtjevu za osnivanjem Inicijative,
  • donijeti Uvjetno mišljenje o osnivanju Inicijative kojim se daje podrška osnivanju Inicijative no i postavljaju dodatni uvjeti koje je potrebno ispuniti prije donošenja Odluke o prihvaćanju Zahtjeva, ili
  • donijeti Odluku o odbijanju Zahtjeva za osnivanjem inicijative.
 4. U slučajevima iz točaka 2. i 3. prethodnog stavka Predsjedništvo je dužno Odluci ili Mišljenju priložiti obrazloženje svog stava vezano na navode u Zahtjevu.
 5. Predsjedništvo je dužno razmotriti Zahtjev za osnivanjem Inicijative na prvoj sljedećoj sjednici te na istu pozvati osobu predloženu za Voditelja Inicijative.
 6. Donošenjem Odluke o prihvaćanju Zahtjeva za osnivanjem Inicijative, Inicijativa se smatra osnovanom a Voditelj Inicijative imenovanim.Voditelj inicijative dužan je u roku od 60 dana provesti postupke konstituiranja tijela Inicijative sukladno Odluci o prihvaćanju Zahtjeva za osnivanjem Inicijative.
 7. Tijela Inicijative dužna su u roku od 60 dana od konstituiranja izraditi Poslovnike o radu Inicijative.
 8. Inicijative mogu samostalno određivati periode na koje će se odnositi njihova planska dokumentacija uz obavezu godišnje revizije istih. Planska dokumentacija i zaključci godišnjih revizija dostavljaju se Predsjedništvu koje obavezno poziva Voditelja Inicijative na sjednicu na kojoj se o njima raspravlja.
 9. Odluku o prekidu rada Inicijative može donijeti Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjedništva.

INTERNI OBLICI ORGANIZIRANJA

Članak 23.

 1. Općinske i gradske organizacije mogu ustrojiti interne oblike organiziranja čije će djelovanje pokrivati dio područja na kojem prebivalište imaju članovi Stranke koji joj pripadaju.
 2. Naziv, namjena, način ustroja i ovlasti internih oblika organiziranja definira se Pravilnikom o internim organizacijskim oblicima koji donosi IO Općinske/gradske organizacije a potvrđuje Predsjedništvo.
 3. Ovlasti internih organizacijskih oblika mogu biti isključivo savjetodavne ili organizacijske naravi.
 4. IO gradske/općinske organizacije dužan je na svoje sastanke pozivati voditelje internih oblika organiziranja
 5. Voditelji internih oblika organiziranja ne mogu po osnovi vođenja internog oblika organiziranja dobiti pravo glasa u stranačkim tijelima.

 

SAZIVANJE SJEDNICA

Članak 24.

 1. Na sve sjednice i radne sastanke Izvršnog odbora organizacija obvezno se pozivaju članovi Predsjedništva i Nacionalnog vijeća Stranke, vijećnici općinskih, odnosno gradskih vijeća te vijećnici županijskih skupština te Skupštine Grada Zagreba koji pripadaju predmetnoj organizaciji, kao i povjerenici na području ŽO.
 2. Pozvani članovi iz st. 1. ovog članka koji nisu članovi tijela na čiju su sjednicu ili radni sastanak pozvani, imaju pravo sudjelovati u radu tih tijela, ali bez prava odlučivanja.
 3. Sjednice svih tijela Stranke u svim ustrojbenim oblicima se sazivaju elektroničkom poštom najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja. Članovima tijela koji nemaju elektroničku poštu pozivi se dostavljaju u pisanom obliku temeljem njihova pisana Zahtjeva za dostavom poziva poštom.
 4. Članovi se informiraju o aktivnostima i odlukama tijela Stranke putem internetskih stranica Stranke.
 5. Javna rasprava o prijedlozima dokumenata počinje danom objave prijedloga na internetskim stranicama Stranke.

 

 

Članak 25.

 1. U slučaju hitnosti ili nekog drugog opravdanog razloga, predsjednici stranačkih tijela mogu održati dopisnu sjednicu putem elektroničke pošte, i to:
  • predsjednici općinskih, gradskih ili županijskih organizacija sjednicu Izvršnog odbora organizacije,
  • Predsjednik Stranke sjednicu Predsjedništva,
  • Predsjednik Nacionalnog vijeća sjednicu Nacionalnog vijeća.
 2. Na dopisnoj sjednici Predsjedništva mogu se usvajati samo odluke čiji je prijedlog dostavljen u cjelini i obrazložen.
 3. Odluka koja se nalazi na dnevnom redu dopisne sjednice se smatra usvojenom ako se za prihvaćanje izjasni najmanje 2/3 članova tijela.

Članak 26.

 1. Odluke iz čl. 23. mora potvrditi ovlašteno tijelo na prvoj redovnoj sjednici tog tijela.

Članak 27.

 1. U zapisnik sjednica unose se podaci o mjestu i vremenu održavanja, nazočnim članovima i gostima, dnevnom redu i usvojenim odlukama i zaključcima.
 2. Odluke tijela potpisuje predsjednik tog tijela. U slučaju da je sjednicom predsjedavala druga osoba, ona supotpisuje Odluku.
 3. Ako je odluku, zaključak ili drugi akt predlagatelj predložio u pisanoj formi i obrazložio, nakon što ga usvoji nadležno tijelo, tekst odluke, zaključka ili drugog akta, a koji prema odredbama stranačkih akata mora biti obrazložen, predsjednik, odnosno predsjedavajući potpisuje s obrazloženjem po sadržaju istovjetnom prijedlogu.
 4. Ako je prilikom rasprave i donošenja odluke, zaključka ili drugog akta nadležno tijelo izmijenilo ili nadopunilo tekst odluke ili obrazloženja, predsjednik, odnosno predsjedavajući dužan je te izmjene izdiktirati u zapisnik. U konačni tekst odluke i obrazloženja unosi se tekst predlagatelja izmijenjen ili dopunjen tekstom iz zapisnika.

 

KANDIDACIJSKI POSTUPAK

Članak 28.

 1. Kandidate za izbor Predsjednika i Potpredsjednika Stranke utvrđuje Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjedništva temeljem prethodno provedenoga kandidacijskog postupka.
 2. Kandidate za dužnosti iz stavka (1) ovog članka može predlagati i Nacionalno vijeće. Prijedlog za pojedinoga kandidata pravovaljan je ako je na tom glasanju dobio najmanje 2/3 glasova ukupnog broja članova Nacionalnog vijeća.
 3. Svaki član Stranke može se kandidirati za dužnosti iz točke 1. ovog članka pod uvjetom da pribavi pismene podrške najmanje 3 (tri) izvršna odbora ŽO Stranke i dostavi ih, zajedno sa svojim životopisom, najkasnije 3 (tri) tjedna prije održavanja Sabora.
 4. Na konačnu listu kandidata Nacionalno vijeće obvezno uvrštava kandidate koje su predložile najmanje tri Županijske organizacije te kandidate iz stavka (3) ovog članka.
 5. Svaka Županijska organizacija za pojedinu dužnost može predložiti i podržati samo jednoga kandidata.

 

 

Članak 29.

 1. Kandidate za izbor članova Nacionalnog vijeća, Nadzornog odbora, Suda časti i Statutarne komisije utvrđuju ŽO u skladu s Odlukom o kandidacijskom postupku, koju donosi Predsjedništvo.
 2. Sve pravovaljane kandidature upućuju se Saboru Stranke.
 3. Izbor članova Nacionalnog vijeća provodi se na sljedeći način:
  1. za svaku Županijsku organizaciju utvrđuje se broj mjesta u NV-u na način da se ukupni broj članova Županijske organizacije koje sudjeluju u predlaganju kandidata na dan koji je odlukom o sazivanju Sabora određen kao dan izračuna (DI) podijeli s 30 i tako se dobije broj članova Stranke potrebnih za jedno mjesto (BM);
  2. broj članova Stranke u pojedinoj Županijskoj organizaciji dijeli se s brojem članova svih Županijskih organizacija potrebnih za jedno mjesto (BM) i tako se dobije broj mjesta u NV-u za svaku Županijsku organizaciju (BMŽ);
  3. ako bi prema izračunu broj mjesta u NV-u za sve Županijske organizacije bio veći od 30, broj mjesta (BMŽ) umanjuje se Županijskim organizacijama s najvećim brojem mjesta za po jedan, sve dok se ne dobije ukupni broj 30;
  4. kandidati se na glasačke listiće unose abecednim redom;
  5. glasa se na glasačkom listiću posebno za kandidate iz svake Županijske organizacije.

Članak 30.

 1. Član Stranke koji je pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu zbog počinjenja kaznenog djela koje nije obuhvaćeno čl.10 Statuta ne može se kandidirati niti biti izabran ni na koju dužnost ni u članstvo tijela stranke za vrijeme izdržavanja kazne, ni prije isteka roka rehabilitacije utvrđenoga Kaznenim zakonom RH.
 2. Odlukom o kandidacijskom postupku Predsjedništvo utvrđuje kandidacijsku komisiju koja kontrolira kandidacijski postupak.

Članak 31.

 1. Na Izbornoj skupštini ŽO kandidacijski postupak završava 7 (sedam) dana prije održavanja iste.

ODNOSI S MEDIJIMA I JAVNOŠĆU

Članak 32.

 1. Poslove odnosa s medijima i javnošću obavlja Tajnik Stranke te glasnogovornik Stranke, kojega imenuje Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika Stranke.
 2. Glasnogovornik svoje poslove obavlja prema uputama Predsjednika i u skladu s odlukama tijela Stranke.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Članak 33.

 1. Poslove međunarodne suradnje, u skladu s odlukama Predsjedništva, vode Predsjednik i potpredsjednici.
 2. Predsjedništvo Stranke na prijedlog Predsjednika može imenovati stručnog suradnika za poslove međunarodne suradnje iz redova članova Stranke.
 3. Predsjedništvo Stranke može na prijedlog Predsjednika imenovati stručne suradnike Predsjedništva i za druga područja kad se za to ukaže potreba.

 

NOMINIRANJA KANDIDATA STRANKE ZA IZBORE

Članak 34.

 1. Sve odluke o predlaganju i nominiranju kandidata Stranke na izborima za predstavnička tijela ili dužnosnike iz članka 54. Statuta donose se tajnim glasanjem, većinom glasova nazočnih, ako Statutom ili ovim Pravilnikom nije propisana druga većina.
 2. Kandidate za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Predsjedništvu Stranke predlažu Koordinacije izbornih jedinica
 3. kandidat za izbor zastupnika u Hrvatski sabor koji nije član Stranke ili je član OO/GO u drugoj izbornoj jedinici može biti kandidiran samo uz suglasnost dvije trećine članova Koordinacije u toj izbornoj jedinici.
 4. Kandidate za izbor Predsjednika Republike Predsjedništvu Stranke predlažu Koordinacije.
 5. Koordinacije kandidiraju kandidate u skladu s odlukom o postupku kandidiranja, koju donosi Predsjedništvo Stranke.
 6. Član Stranke koji je pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu zbog počinjenja kaznenog djela koje nije obuhvaćeno čl.10 Statuta ne može se kandidirati niti biti izabran kao kandidat Stranke ni na kojim izborima za vrijeme izdržavanja kazne ni prije isteka roka rehabilitacije utvrđenoga Kaznenim zakonom RH.

Članak 35.

 1. Nakon postupka kandidiranja, Predsjedništvo Stranke utvrđuje prijedlog liste kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor po izbornim jedinicama.
 2. Po postignutom dogovoru sa Koordinacijom, Predsjedništvo usuglašenu listu kandidata prosljeđuje Nacionalnom vijeću.
 3. Ako nije postignut dogovor, konačnu listu utvrđuje Nacionalno vijeće nakon razmatranja argumenata Koordinacije i Predsjedništva.
 4. U konačnoj listi utvrđuje se i redoslijed kandidata.

Članak 36.

 1. Nakon postupka kandidiranja kandidata za izbor Predsjednika Republike, Predsjedništvo listu kandidata prosljeđuje Nacionalnom vijeću. Kandidatom Stranke utvrđuje se onaj kandidat koji je dobio najmanje 51% glasova od ukupnog broja članova Nacionalnog vijeća.

Članak 37.

 1. Kandidate za izbor zastupnika za Europski parlament Nacionalnom vijeću predlaže Predsjedništvo.

Članak 38.

 1. Prethodna mišljenja Predsjedništva iz članka 54. Statuta moraju se zatražiti najmanje 5 (pet) dana prije odlučivanja u organizaciji.
 2. U prethodnom mišljenju iz prethodnog stavka Predsjedništvo mora obrazložiti svoje mišljenje ako nije suglasno s kandidiranjem pojedinih kandidata.
 3. U prethodnom mišljenju iz prethodnog stavka Predsjedništvo mora obrazložiti protivljenje predloženoj koaliciji.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

 1. Pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom uređuje Nacionalno vijeće svojim odlukama.

Članak 40.

 1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana donošenja i bit će objavljen na internetskim stranicama Stranke.
 2. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju od 10. svibnja 2016.

 

Vedran Sabljak

predsjednik