Pravilnik o ustroju

Temeljem članka 28. stavka 5. točke b) Statuta, Nacionalno vijeće Hrvatskih laburista – Stranke rada na 1. dopisnoj sjednici održanoj od 6. do 10. svibnja 2016. godine donijelo je:

PRAVILNIK O USTROJU STRANKE

ČLANSTVO

Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom regulira unutarnji ustroj Hrvatskih laburista – Stranke rada (u daljnjem tekstu: Stranka).
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.
(1) Pravovaljanu pristupnicu za učlanjenje u Stranku predstavlja pisana pristupnica koju je član potpisao i dostavio u Središnji ured Stranke na način i prema postupku propisanom člankom 8. Statuta Stranke.
(2) Za ispis iz Registra članova Stranke pravovaljan je vlastoručno potpisan zahtjev člana koji osobno dostavi u Središnji ured Stranke pisanim putem ili elektroničkom poštom.
(3) Članovi se upisuju u ogranke prema mjestu prebivališta. Ako u mjestu prebivališta nije organiziran ogranak, član privremeno pripada najbližem ogranku bez prava odlučivanja.
(4) Odluka o primanju u članstvo donosi se u pravilu na prvoj sjednici Izvršnog odbora Ogranka ili Podružnice, a povjerenik Ogranka ili Podružnice te Predsjednik Stranke donose odluku najdulje u roku od 30 dana od dana potpisivanja pristupnice.
(5) Odluku o primanju u članstvo pojedinog člana ovlašteno tijelo dužno je u roku od 8 dana nakon donošenja dostaviti zajedno s kopijom pristupnice u Središnji ured Stranke.

Članak 3.
(1) Članovi Stranke mogu pomagati rad Stranke dobrovoljnim prilozima, donacijama u novcu, robi i uslugama, što je definirano Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju Stranke.
(2) Dobrovoljni prilozi i donacije članova u novcu uplaćuju se na središnji žiro-račun Stranke, sukladno zakonskim propisima.
(3) Član Stranke obvezan je redovno plaćati članarinu.
(4) Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju Stranke propisat će se uvjeti i način plaćanja članarine, visina i raspodjela članarine, kao i mogućnost privremenog oslobađanja člana od plaćanja članarine.
(5) Član koji ne može plaćati članarinu zbog teške financijske situacije privremeno može biti oslobođen plaćanja članarine dok traje takva okolnost. U tom se slučaju član dalje vodi kao aktivan član sve dok se ne promijene navedene okolnosti.
(6) Pravo odlučivanja i kandidiranja imaju samo aktivni članovi.

Članak 4.
(1) Dobrovoljni prilozi i donacije fizičkih i pravnih osoba u novcu uplaćuju se na središnji žiro-račun Stranke, sukladno zakonskim propisima.

Članak 5.
(1) Iznimno od odredbe članka 11. točke 1. Statuta član Stranke može pripadati Ogranku prema mjestu boravišta ako izvan mjesta prebivališta boravi više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini.
(2) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, član Stranke ima pravo kandidiranja na unutarstranačkim izborima u Ogranku kojem pripada.
(3) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka član Stranke može istaknuti svoju kandidaturu ili biti kandidiran za kandidata Stranke na izborima u skladu s posebnim zakonima i to prema mjestu prebivališta, ako je to zakonski uvjet, uz prethodnu suglasnost Izvršnog odbora Podružnice u izbornoj jedinici. Ako mjesto prebivališta nije zakonski uvjet kandidaturi, član se može kandidirati ili biti kandidiran samo uz prethodnu suglasnost Izvršnog odbora Podružnice u izbornoj jedinici i Predsjedništva Stranke.
(4) Članovi Stranke koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske i nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj pripadaju posebnoj Podružnici zbog evidencije članstva.
(5) Članovi Stranke koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a privremeno ili stalno borave u inozemstvu, pripadaju Ogranku prema prijavljenom prebivalištu u Republici Hrvatskoj.

Članak 6.
(1) Članstvo u Stranci prestaje u slučajevima iz članka 14.-17. Statuta.
(2) Predsjednik Stranke će u slučaju iz članka 16. točke b) Statuta odmah donijeti odluku o suspenziji člana i zatražiti njegovo pisano očitovanje o pristupanju drugoj stranci, a o suspenziji odmah obavijestiti Sud časti.
(3) Ako se član ne očituje u roku od 3 dana, smatra se da je potvrdio svoje učlanjenje u drugu stranku.

Članak 7.
Stranka se ustrojava prema teritorijalnom načelu te prema interesnoj osnovi.

OGRANCI

Članak 8.
(1) Ogranak Stranke može se osnovati za područje općine ili grada, a u Gradu Zagrebu za područje gradskih četvrti, ako ima najmanje 10 (deset) članova. Odluke Osnivačke skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 25 % članova, ali ne manje od 10 (deset) članova.
(2) Osnivačku skupštinu Ogranka saziva povjerenik Stranke kojeg odredi Predsjedništvo.
(3) Najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja Osnivačke skupštine povjerenik je dužan od Voditelja Središnjeg ureda Stranke zatražiti potvrdu o broju članova, čiji je sastavni dio i popis članova Stranke koji pripadaju Ogranku, s pravom glasa.
(4) Pravo odlučivanja na Osnivačkoj skupštini imaju članovi upisani u Registar članova najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja Osnivačke skupštine.
(5) Ogranak se smatra osnovanim u trenutku izbora predsjednika Ogranka.
(6) Radna tijela Osnivačke skupštine su: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija i izborna komisija te imaju najmanje tri člana.
(7) Ulogu kandidacijske komisije na Osnivačkoj skupštini ima povjerenik.

Članak 9.
(1) Redovna skupština Ogranka održava se najkasnije 90 (devedeset) dana od održavanja lokalnih izbora. Skupštinu saziva Izvršni odbor.
(2) Na Izbornoj skupštini punopravno odlučuju članovi koji su upisani u Registar Stranke najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja Skupštine.
(3) Odluke Izborne skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 25 % članova, ali ne manje od 10 (deset) članova.
(4) Radna tijela Izborne skupštine su: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, kandidacijska komisija i izborna komisija te imaju najmanje tri člana.

Članak 10.
(1) Zahtjev za sazivanje Izvanredne skupštine Ogranka može podnijeti u pisanom obliku najmanje 20 % članova Ogranka, Predsjednik ili Predsjedništvo Stranke.
(2) U zahtjevu za sazivanje Izvanredne skupštine moraju se navesti razlozi, predloženi dnevni red i prijedlog odluka.
(3) O opravdanosti razloga za sazivanje Izvanredne skupštine odlučuje Predsjedništvo Stranke.
(4) Predsjednik Ogranka ili Podružnice dužan je sazvati Izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana od dana očitovanja Predsjedništva Stranke o opravdanosti zahtjeva.
(5) Odluke Izvanredne skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 25 % članova, ali ne manje od 10 (deset) članova.

Članak 11.
(1) Skupština tajnim glasanjem bira i opoziva predsjednika Ogranka i članove Izvršnog odbora. Izvršni odbor ima sljedeći broj članova prema broju članova Ogranka:
– u ograncima do 50 članova biraju se 4 (četiri) člana;
– u ograncima od 51 do 100 članova bira se 6 (šest) članova;
– u ograncima s više od 100 članova bira se 8 (osam) članova.
(2) Svaki član Ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo Ogranka ili Podružnice. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova nazočnih na Skupštini, ali ne manje od 5 (pet) članova. Član stranke koji je pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu zbog počinjenja kaznenog djela ne može se kandidirati niti biti izabran ni za jednu dužnost u Ogranku i Podružnici za vrijeme izdržavanja kazne i prije isteka roka rehabilitacije utvrđenoga Kaznenim zakonom RH.
(3) Članstvo u tijelu Ogranka prestaje ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili opozivom.

Članak 12.
(1) Za pravovaljani izbor predsjednika Ogranka kandidat mora dobiti više od 50 % glasova nazočnih članova Skupštine.
(2) Ako se u prvom krugu izbora ne izabere predsjednik Ogranka, Skupština će odmah provesti drugi krug izbora u koji ulaze dva kandidata s najviše dobivenih glasova.
(3) U drugom krugu izabran je kandidat s najviše glasova, ali ne manje od 25 % glasova nazočnih članova Skupštine.
(4) Ako ni u drugom krugu nije izabran predsjednik, radno predsjedništvo raspušta Skupštinu, a novu Skupštinu saziva Predsjedništvo Stranke.

Članak 13.
(1) Za pravovaljani izbor članova Izvršnog odbora kandidati moraju dobiti više od 50 % glasova nazočnih članova Skupštine.
(2) Ako se u prvom krugu ne izabere puni sastav Izvršnog odbora, Skupština će odmah provesti drugi krug izbora.
(3) U drugom krugu izbora izabrani su kandidati s najviše glasova, ali ne manje od 25 % nazočnih članova Skupštine.
(4) Ako se ni u drugom krugu ne izabere potreban broj članova Izvršnog odbora, izbor će se održati na novoj Skupštini, koju predsjednik Ogranka mora sazvati u roku od 30 dana.

Članak 14.
(1) Predsjednik Ogranka imenuje i razrješuje tajnika Ogranka.
(2) Predsjednik je po funkciji član Izvršnog odbora Ogranka.
(3) Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Ogranka, a u odsutnosti ili spriječenosti mijenja ga tajnik te u tom slučaju ima pravo glasa umjesto predsjednika Ogranka.
(4) Za rad Ogranka i Izvršnog odbora predsjednik Ogranka odgovara Skupštini, Izvršnom odboru Podružnice, Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću Stranke.
(5) Tajnik Ogranka pomaže u radu predsjedniku, vodi dokumentaciju Ogranka, priprema sjednice Ogranka i Skupštine. Zamjenjuje predsjednika Ogranka kad je on spriječen. U suradnji s Voditeljem Središnjeg ureda Stranke kontrolira evidenciju članstva te obavlja i druge poslove prema uputama predsjednika Ogranka.
(6) Tajnik Ogranka zadužen je za slanje poziva za sjednice Izvršnog odbora Ogranka u pisanom obliku članovima Ogranka i predsjedniku Podružnice nakon odobrenja predsjednika Ogranka, i to najmanje pet dana prije održavanja sjednice.
(7) Tajnik Ogranka ili član Izvršnog odbora vodi zapisnik na svakoj sjednici Ogranka. Predsjednik Ogranka dostavlja zapisnik predsjedniku Podružnice i članovima Izvršnog odbora putem elektroničke pošte u roku od 7 dana.
(8) U slučaju suspenzije predsjednika Ogranka, tajnik Ogranka obvezan je sazvati sjednicu Izvršnog odbora u roku od sedam dana da bi Izvršni odbor iz svog sastava imenovao zamjenika koji će sa svim pravima i obvezama predsjednika rukovoditi Ogrankom do konačne odluke o suspenziji.
(9) Ako to ne učini tajnik iz prethodnog stavka, Predsjedništvo će odrediti člana Izvršnog odbora koji će sazvati sjednicu Izvršnog odbora.

Članak 15.
(1) Prijedlog za opoziv pojedinog člana tijela Ogranka ili tijela u cjelini, u pisanom obliku može podnijeti najmanje 20 % članova Ogranka, Izvršni odbor Ogranka i Podružnice, predsjednik Ogranka ili Predsjedništvo Stranke.
(2) Prijedlog za opoziv mora biti obrazložen, a dostavlja se predsjedniku Ogranka u pisanom obliku. O opravdanosti zahtjeva odlučuje Predsjedništvo Stranke.
(3) U slučaju opravdanosti prijedloga za opoziv, predsjednik Ogranka dužan je sazvati Izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana.
(4) Ako predsjednik Ogranka ne sazove Izvanrednu skupštinu Ogranka, sazvat će ju Predsjedništvo Stranke.
(5) U slučaju prestanka članstva u Stranci ili ostavke predsjednika Ogranka, kao i većine članova Izvršnog odbora Ogranka, predsjednik Podružnice, nakon konzultacija s Predsjedništvom Stranke, sazvat će Izvanrednu izbornu skupštinu Ogranka radi izbora tog tijela.
(6) Na postupak opoziva primjenjuju se pravila koja vrijede i za izbor.
(7) U slučaju prestanka članstva u Stranci ili ostavke člana Izvršnog odbora Ogranka, Izvršni odbor Ogranka ovlašten je kooptirati do 1/3 (jedne trećine) ukupnog broja članova Izvršnog odbora.
(8) Ogranak se smatra raspuštenim ako zbog bilo kojeg razloga broj članova u Ogranku padne na manje od 10 (deset) članova.
(9) Predsjednik Podružnice, županijski povjerenik ili Predsjedništvo dužni su pokrenuti postupak imenovanja povjerenika u roku od 30 (trideset) dana, a ponovni postupak osnivanja Ogranka može početi kada se ostvari uvjet vezan uz broj članova u Ogranku.

Članak 16.
(1) Izvršni odbor Ogranka na prijedlog predsjednika Ogranka donosi program rada Ogranka i program razvoja općine ili grada kao izborni program za lokalne izbore i obnašanje vlasti.
(2) Kandidata Ogranka za predsjednika Podružnice predlaže Izvršni odbor Ogranka.
(3) Delegate Ogranka za Sabor Stranke javnim glasovanjem bira Izvršni odbor Ogranka sukladno odluci o održavanju Sabora Stranke na način da se na svakih započetih 50 članova Ogranka bira jedan delegat.

PODRUŽNICE

Članak 17.
(1) Podružnica Stranke može se osnovati za područje županije i Grada Zagreba ako na tom području ima najmanje 3 (tri) ogranka. Osnivačku skupštinu Podružnice čine svi članovi Stranke do 100 članova, a više od 100 izabrani delegati na području za koje se osniva Podružnica.
(2) U podružnicama s manje od 100 članova odluke Osnivačke skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 25 % članova. U podružnicama s više od 100 članova odluke Osnivačke skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 50 % delegata.
(3) Osnivačku skupštinu Podružnice saziva povjerenik Stranke kojeg odredi Predsjedništvo.
(4) Najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja Osnivačke skupštine povjerenik je dužan od Voditelja Središnjeg ureda Stranke zatražiti potvrdu s popisom ogranaka te brojem i popisom članova s pravom glasa.
(5) Kada Osnivačku skupštinu Podružnice čine delegati ogranaka, povjerenik Podružnice dužan je od Voditelja Središnjeg ureda Stranke zatražiti potvrdu s popisom ogranaka i brojem članova po ograncima 7 (sedam) dana prije donošenja odluke o izboru delegata za Osnivačku skupštinu.
(6) Podružnica se smatra osnovanom u trenutku izbora predsjednika Podružnice.
(7) Ulogu kandidacijske komisije na Osnivačkoj skupštini ima povjerenik iz stavka (3) ovog članka.
(8) Radna tijela Osnivačke skupštine su: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija i izborna komisija te imaju najmanje po tri člana.

Članak 18.
(1) Redovna Skupština Podružnice održava se najkasnije 120 dana od održavanja lokalnih izbora. Skupštinu saziva Izvršni odbor.
(2) Radna tijela Skupštine su: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, kandidacijska komisija i izborna komisija te imaju najmanje tri člana.
(3) Na Skupštini Podružnice s manje od 100 članova punopravno odlučuju članovi koji su upisani u Registar Stranke najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja Skupštine.
Odluke Skupštine pravovaljane su ako je nazočno više do 25 % članova Podružnice.
(4) Na Skupštini Podružnice s više od 100 članova punopravno odlučuju delegati ogranaka. Delegate za Skupštinu Podružnice biraju izvršni odbori ogranaka. Broj delegata određuje se na način da se na svakih započetih deset (10) članova Ogranka bira po jedan delegat. Odluke Skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 50 % delegata.

Članak 19.
(1) Zahtjev za održavanje Izvanredne skupštine mogu podnijeti Izvršni odbor Podružnice, najmanje tri ogranka, 20 % članova Podružnice i Predsjednik Stranke. U zahtjevu za sazivanje Izvanredne skupštine moraju se navesti razlozi, predloženi dnevni red i prijedlog odluka. Opravdanost zahtjeva ocjenjuje i konačnu odluku donosi Predsjedništvo Stranke.
(2) Skupština se mora sazvati u roku od 30 dana sukladno odluci Predsjedništva.

Članak 20.
(1) Skupština tajnim glasanjem bira i opoziva predsjednika Podružnice.
(2) Predsjednici ogranaka su po funkciji članovi Izvršnog odbora Podružnice. U slučaju nemogućnosti dolaska na sjednicu, predsjednik Ogranka dužan je za sjednicu opunomoćiti člana Izvršnog odbora koji će predstavljati Ogranak. Opunomoćeni član ima pravo glasa.
(3) Predsjednici interesnih organizacija na razini podružnice, po funkciji su članovi Izvršnog odbora podružnice.
(4) Izvršni odbori ogranaka s više od 100 članova na svakih započetih 100 članova biraju još jednog člana Izvršnog odbora Podružnice.
(5) Ako predsjednik Ogranka podnese ostavku na mjesto člana Izvršnog odbora Podružnice, ima se smatrati da je podnio i ostavku na mjesto predsjednika Ogranka, kao i obrnuto, u slučaju ostavke na mjesto predsjednika Ogranka.
(6) Svaki član može istaknuti svoju kandidaturu za predsjednika Podružnice. Kandidatura je pravovaljana ako je podrži najmanje 10 % članova, ali ne manje od 10 članova nazočnih na Skupštini ili delegati koji predstavljaju 10 % članova Podružnice.
(7) Članstvo u tijelu Podružnice prestaje ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili opozivom.
(8) U slučaju prestanka članstva u Stranci ili ostavke izabranog člana Izvršnog odbora Podružnice, Izvršni odbor pripadajućeg Ogranka izabrat će novog člana.
(9) Ako se broj članova iz stavka 3. ovog članka smanji, Izvršni odbor Ogranka razriješit će izabranog člana u roku od 90 dana.

Članak 21.
(1) Za pravovaljani izbor kandidat za predsjednika Podružnice mora dobiti više od 50 % glasova nazočnih članova ili delegata Skupštine.
(2) Ako se u prvom krugu izbora ne izabere predsjednik Podružnice, Skupština će u drugom krugu birati između dvaju kandidata s najviše osvojenih glasova u prvom krugu.
(3) Ako ni u drugom krugu nije izabran predsjednik, radno predsjedništvo raspušta Skupštinu, a novu Skupštinu saziva Predsjedništvo Stranke.

Članak 22.
(1) Predsjednik Podružnice imenuje i razrješuje tajnika Podružnice.
(2) Predsjednik je po funkciji član Izvršnog odbora Podružnice.
(3) Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Podružnice, a u odsutnosti ili spriječenosti mijenja ga tajnik te u tom slučaju ima pravo glasa umjesto predsjednika Podružnice.
(4) Tajnik Podružnice pomaže u radu predsjedniku, vodi dokumentaciju Podružnice, priprema sjednice Podružnice i Skupštine. Zamjenjuje predsjednika Podružnice u slučaju njegove spriječenosti. U suradnji s Voditeljem Središnjeg ureda Stranke kontrolira evidenciju članstva te obavlja i druge poslove prema uputama predsjednika Podružnice.
(5) Tajnik Podružnice zadužen je za slanje poziva za sjednice Izvršnog odbora Podružnice u pisanom obliku nakon odobrenja predsjednika Podružnice, i to najmanje pet dana prije održavanja sjednice.
(6) Tajnik Podružnice ili član Izvršnog odbora vodi zapisnik na svakoj sjednici Podružnice. Tajnik Podružnice dostavlja zapisnik predsjedniku Podružnice i članovima Izvršnog odbora putem elektroničke pošte u roku od 7 dana.
(7) U slučaju suspenzije predsjednika Podružnice, tajnik Podružnice obvezan je sazvati sjednicu Izvršnog odbora u roku od 7 dana da bi Izvršni odbor iz svog sastava imenovao zamjenika koji će sa svim pravima i obvezama predsjednika rukovoditi Podružnicom do konačne odluke o suspenziji.
(8) Ako to ne učini tajnik iz prethodnog stavka, Predsjedništvo će odrediti člana Izvršnog odbora, koji će sazvati sjednicu Izvršnog odbora.
(9) Za rad Podružnice i Izvršnog odbora predsjednik odgovara Skupštini Podružnice, Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću Stranke.
(10) U slučaju prestanka članstva u Stranci ili ostavke predsjednika Podružnice, Predsjedništvo Stranke odredit će člana Izvršnog odbora Podružnice koji će sazvati Izvanrednu izbornu skupštinu radi izbora predsjednika.
(11) Za materijalno-financijsko poslovanje Podružnice odgovoran je predsjednik Podružnice.

Članak 23.
(1) Izvršni odbor Podružnice na prijedlog predsjednika donosi program rada Podružnice i program razvoja županije, kao i izborni program za lokalne izbore i obnašanje vlasti.

Članak 24.
(1) Izvršni odbori podružnica mogu Predsjedništvu predložiti kandidate za Predsjednika, Potpredsjednika i Tajnika Stranke te izabrati kandidate za članove Nacionalnog vijeća, Suda časti, Statutarne komisije i Nadzornog odbora sukladno Odluci o kandidacijskom postupku koju donosi Predsjedništvo.

INTERESNI OBLICI ORGANIZIRANJA

Članak 25.
Interesni oblici organiziranja kao zasebnih društveno-političkih interesnih skupina osnivaju se kao Inicijativa mladih Laburista, Inicijativa žena Laburista te Inicijativa seniora Laburista.

Članak 26.
(1)Interesne organizacije ustrojavaju se na središnjoj razini Stranke te na razini Podružnice.
(2) Sva pitanja uređena su Odlukom Predsjedništva te Pravilnikom o radu interesnih skupina koji donosi Nacionalno vijeće interesne skupine.

SAZIVANJE SJEDNICA

Članak 27.
(1) Na sve sjednice i radne sastanke Izvršnog odbora Ogranka i Podružnice obvezno se pozivaju članovi Predsjedništva i Nacionalnog vijeća Stranke s područja Ogranka ili Podružnice, vijećnici općinskih, odnosno gradskih vijeća iz pripadajućeg Ogranka te vijećnici županijskih skupština, odnosno Skupštine Grada Zagreba, kao i povjerenici u Podružnici.
(2) Članovi Predsjedništva i Nacionalnog vijeća Stranke te vijećnici koji nisu članovi tijela iz st. 1. ovog članka, imaju pravo sudjelovati u radu tih tijela, ali bez prava odlučivanja.
(3) Sjednice svih tijela Stranke u svim ustrojbenim oblicima u pravilu se sazivaju elektroničkom poštom najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja. Članovima tijela koji nemaju elektroničku poštu pozivi se dostavljaju u pisanom obliku.
(4) Članovi se informiraju o aktivnostima i odlukama tijela Stranke putem internetskih stranica Stranke.
(5) Javna rasprava o prijedlozima dokumenata počinje danom objave prijedloga na internetskim stranicama Stranke.
(6) U slučaju hitnosti ili nekog drugog opravdanog razloga, predsjednik Podružnice može održati dopisnu sjednicu Izvršnog odbora.

Članak 28.
(1) U slučaju hitnosti i neodgodivosti odlučivanja, Predsjednik Stranke može održati dopisnu sjednicu Predsjedništva putem elektroničke pošte.
(2) Na dopisnoj sjednici Predsjedništva mogu se usvajati samo odluke čiji je prijedlog dostavljen u cjelini i obrazložen. Odluka se smatra usvojenom ako se za prihvaćanje izjasni najmanje 2/3 članova Predsjedništva.

Članak 29.
(1) U slučaju hitnosti i neodgodivosti odlučivanja, predsjednik Nacionalnog vijeća može održati dopisnu sjednicu putem elektroničke pošte.
(2) Na dopisnoj sjednici Nacionalnog vijeća mogu se usvajati samo odluke čiji je prijedlog dostavljen u cjelini i obrazložen. Odluka se smatra usvojenom ako se za prihvaćanje izjasni najmanje 2/3 članova Nacionalnog vijeća.

Članak 30.
(1) Odluke iz članaka 24., 25., i 26. mora potvrditi ovlašteno tijelo na prvoj redovnoj sjednici tog tijela.

Članak 31.
(1) U zapisnik sjednica unose se podaci o mjestu i vremenu održavanja, nazočnim članovima i gostima, dnevnom redu i usvojenim odlukama i zaključcima.
(2) Odluke tijela potpisuje predsjednik tog tijela, odnosno osoba koja je predsjedavala sjednici tijela na kojoj je donesena odluka.
(3) Ako je odluku, zaključak ili drugi akt predlagatelj predložio u pisanoj formi i obrazložio, nakon što ga usvoji nadležno tijelo, tekst odluke, zaključka ili drugog akta, a koji prema odredbama Statuta mora biti obrazložen (odluke o suspenziji, raspuštanju ogranaka ili podružnica iz članka 30. Statuta, poništenju odluka iz članka 31. Statuta), predsjednik, odnosno predsjedavajući potpisuje tekst odluke s obrazloženjem po sadržaju istovjetan prijedlogu.
(4) Ako je prilikom rasprave i donošenja odluke, zaključka ili drugog akta nadležno tijelo izmijenilo ili nadopunilo tekst odluke ili obrazloženja, predsjednik, odnosno predsjedavajući dužan je te izmjene izdiktirati u zapisnik. U konačni tekst odluke i obrazloženja unosi se tekst predlagatelja izmijenjen ili dopunjen tekstom iz zapisnika.

KANDIDACIJSKI POSTUPAK

Članak 32.
(1) Kandidate za izbor Predsjednika, Potpredsjednika i Tajnika Stranke utvrđuje Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjedništva temeljem prethodno provedenoga kandidacijskog postupka.
(2) Kandidate za dužnosti iz stavka (1) ovog članka može predlagati i Nacionalno vijeće. Prijedlog za pojedinoga kandidata pravovaljan je ako je na tom glasanju dobio najmanje 2/3 glasova ukupnog broja članova Nacionalnog vijeća.
(3) Svaki član Stranke može se kandidirati za dužnosti iz točke 1. ovog članka pod uvjetom da pribavi pismene podrške najmanje 3 (tri) izvršna odbora podružnica Stranke i dostavi ih, zajedno sa svojim životopisom, najkasnije 3 (tri) tjedna prije održavanja Sabora.
(4) Na konačnu listu kandidata Nacionalno vijeće obvezno uvrštava kandidate koje su predložile najmanje tri podružnice te kandidate iz stavka (3) ovog članka.
(5) Svaka podružnica za pojedinu dužnost može predložiti i podržati samo jednoga kandidata.

Članak 33.
(1) Kandidate za izbor članova Nacionalnog vijeća, Nadzornog odbora, Suda časti i Statutarne komisije utvrđuju podružnice u skladu s Odlukom o kandidacijskom postupku, koju donosi Predsjedništvo.
(2) Sve pravovaljane kandidature upućuju se Saboru Stranke.
(3) Izbor članova Nacionalnog vijeća provodi se na sljedeći način:
a) za svaku podružnicu utvrđuje se broj mjesta u NV-u na način da se ukupni broj članova podružnica koje sudjeluju u predlaganju kandidata na dan koji je odlukom o sazivanju Sabora određen kao dan izračuna (DI) podijeli s 30 i tako se dobije broj članova Stranke potrebnih za jedno mjesto (BM);
b) broj članova Stranke u pojedinoj podružnici dijeli se s brojem članova svih podružnica potrebnih za jedno mjesto (BM) i tako se dobije broj mjesta u NV-u za svaku podružnicu (BMP);
c) ako bi prema izračunu broj mjesta u NV-u za sve podružnice bio veći od 30, broj mjesta (BMP) umanjuje se podružnicama s najvećim brojem mjesta za po jedan, sve dok se ne dobije ukupni broj 30;
d) kandidati se na glasačke listiće unose abecednim redom;
e) glasa se na glasačkom listiću posebno za kandidate iz svake podružnice.

Članak 34.
(1) Član Stranke koji je pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu zbog počinjenja kaznenog djela ne može se kandidirati niti biti izabran ni na koju dužnost ni u članstvo tijela stranke za vrijeme izdržavanja kazne, ni prije isteka roka rehabilitacije utvrđenoga Kaznenim zakonom RH.
(2) Odlukom o kandidacijskom postupku Predsjedništvo utvrđuje kandidacijsku komisiju koja kontrolira kandidacijski postupak.

Članak 35.
(1) Na Izbornoj skupštini Podružnice kandidacijski postupak završava 7 (sedam) dana prije održavanja iste.

ODNOSI S MEDIJIMA I JAVNOŠĆU

Članak 36.
(1) Poslove odnosa s medijima i javnošću obavlja Tajnik Stranke te glasnogovornik Stranke, kojega imenuje Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika Stranke.
(2) Glasnogovornik svoje poslove obavlja prema uputama Predsjednika i u skladu s odlukama tijela Stranke.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Članak 37.
(1) Poslove međunarodne suradnje, u skladu s odlukama Predsjedništva, vode Predsjednik i potpredsjednici.
(2) Predsjedništvo Stranke na prijedlog Predsjednika može imenovati stručnog suradnika za poslove međunarodne suradnje iz redova članova Stranke.
(3) Predsjedništvo Stranke može na prijedlog Predsjednika imenovati stručne suradnike Predsjedništva i za druga područja kad se za to ukaže potreba.

NOMINIRANJA KANDIDATA STRANKE ZA IZBORE

Članak 38.
(1) Sve odluke o predlaganju i nominiranju kandidata Stranke na izborima za predstavnička tijela ili dužnosnike iz članka 56. Statuta donose se tajnim glasanjem, većinom glasova nazočnih, ako Statutom ili ovim Pravilnikom nije propisana druga većina.
(2) Kandidate za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Predsjedništvu Stranke predlažu:
a) u izbornim jedinicama za izbor zastupnika koje su sastavljene tako da obuhvaćaju područje cijele Podružnice i/ili ogranaka koji nisu organizirani u podružnice, Izvršni odbori podružnica i predsjednici ogranaka koji nisu organizirani u cijelu Podružnicu, na zajedničkom sastanku dogovaraju raspodjelu broja kandidata i redoslijed na listi po podružnicama, odnosno ograncima. Kandidate predlažu izvršni odbori podružnica, odnosno ogranaka koji nisu organizirani u podružnice, iz redova članova svojih ogranaka;
b) u izbornim jedinicama za izbor zastupnika koje su sastavljene tako da ne obuhvaćaju područje cijele Podružnice, izvršni odbori ogranaka koji pripadaju toj izbornoj jedinici na zajedničkom sastanku dogovaraju raspodjelu broja kandidata i redoslijed na listi po ograncima. Kandidate predlažu izvršni odbori ogranaka iz redova članova svojih ogranaka;
c) u izbornim jedinicama za izbor zastupnika koje su sastavljene tako da obuhvaćaju područje cijele Podružnice i pojedinačnih ogranaka koji pripadaju drugim podružnicama, a pripadaju toj izbornoj jedinici. Na zajedničkom sastanku izvršni odbori Podružnice (podružnica) koja je obuhvaćena izbornom jedinicom i predsjednici ogranaka drugih podružnica obuhvaćenih istom izbornom jedinicom dogovaraju raspodjelu broja kandidata i redoslijed na listi iz Podružnice (podružnica), odnosno ogranaka iz ovog stavka. Kandidate predlažu izvršni odbori Podružnice (podružnica) obuhvaćene izbornom jedinicom i izvršni odbori ogranaka iz redova članova svoje Podružnice, odnosno ogranaka;
d) kandidat za izbor zastupnika u Hrvatski sabor koji nije član Stranke ili je član Ogranka u drugoj izbornoj jedinici može biti kandidiran samo uz suglasnost dvije trećine izvršnih odbora ogranaka u toj izbornoj jedinici.
(3) Kandidate za izbor Predsjednika Republike Predsjedništvu Stranke predlažu skupštine podružnica.
(4) Podružnice kandidiraju kandidate u skladu s odlukom o postupku kandidiranja, koju donosi Predsjedništvo Stranke.
(5) Član Stranke koji je pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu zbog počinjenja kaznenog djela ne može se kandidirati niti biti izabran kao kandidat Stranke ni na kojim izborima za vrijeme izdržavanja kazne ni prije isteka roka rehabilitacije utvrđenoga Kaznenim zakonom RH.

Članak 39.
(1) Nakon postupka kandidiranja, Predsjedništvo Stranke utvrđuje prijedlog liste kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor po izbornim jedinicama.
(2) Ako je postignut dogovor sa svim podružnicama koje pripadaju pojedinoj izbornoj jedinici, Predsjedništvo usuglašenu listu kandidata prosljeđuje Nacionalnom vijeću.
(3) Ako nije postignut dogovor, konačnu listu utvrđuje Nacionalno vijeće na prijedlog Predsjedništva.
(4) U konačnoj listi utvrđuje se i redoslijed kandidata.

Članak 40.
(1) Nakon postupka kandidiranja kandidata za izbor Predsjednika Republike, Predsjedništvo listu kandidata prosljeđuje Nacionalnom vijeću. Kandidatom Stranke postat će onaj kandidat koji je dobio najviše glasova, ali ne manje od većine ukupnog broja članova Nacionalnog vijeća.

Članak 41.
(1) Kandidate za izbor zastupnika za Europski parlament Nacionalnom vijeću predlaže Predsjedništvo.

Članak 42.
(1) Prethodna mišljenja Predsjedništva iz članka 56. stavka 1. točaka d) i e) Statuta mora zatražiti predsjednik Ogranka, odnosno Podružnice najmanje 5 (pet) dana prije odlučivanja u Ogranku ili Podružnici.
(2) U prethodnom mišljenju iz prethodnog stavka Predsjedništvo mora obrazložiti svoje mišljenje ako nije suglasno s kandidiranjem pojedinih kandidata.
(3) U prethodnom mišljenju iz prethodnog stavka Predsjedništvo mora obrazložiti protivljenje predloženoj koaliciji.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.
(1) Pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom uređuje Nacionalno vijeće svojim odlukama.

Članak 44.
Sukladno članku 46. st. 2. Statuta izabrani tajnici ogranaka i podružnica članovi su izvršnih odbora ogranaka i podružnica do izvanrednih ili redovnih skupština ogranaka i podružnica.

Članak 45.
(1) Izvršni odbori ogranaka dužni su u roku od 90 dana iz članka 43. Pravilnika na svojim sjednicama utvrditi promjenu u sastavu Izvršnog odbora Ogranka i prestanak mandata članovima tijela jedinica lokalne samouprave u Izvršnom odboru Ogranka ako nisu izabrani na Skupštini Ogranka.
(2) Izvršni odbori podružnica dužni su u roku od 90 dana iz članka 43. na svojim sjednicama utvrditi promjenu u sastavu Izvršnog odbora Podružnice te prestanak mandata izabranim članovima koji nisu predsjednici ogranaka osim članova Izvršnog odbora sukladno č. 19. st. 3. ovog Pravilnika kao i članovima tijela u jedinicama područne (regionalne) samouprave u Izvršnom odboru ako nisu predsjednici Ogranka.
(3) Ogranci i podružnice čiji četverogodišnji mandat istječe prije roka iz čl. 8. st. 1., odnosno čl. 17. st. 1. obvezni su sazvati redovne izborne skupštine.

Članak 46.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana donošenja i bit će objavljen na internetskim stranicama Stranke.

Tomislav Končevski,
predsjednik