Pravilnik o internetskom identitetu

Temeljem članka 26. Statuta, Nacionalno vijeće Hrvatskih laburista – Stranke rada na sjednici održanoj 17 prosinca 2017. godine usvojilo je

 

Pravilnik o internetskom identitetu Hrvatskih laburista – Stranke rada

 

I OPĆI DIO

Članak 1.

 • Ovim se Pravilnikom uređuje internetski identitet Hrvatskih laburista – Stranke rada (u daljnjem tesktu Stranka).
 • U internetski identitet spada upotreba usluga koje su dio interneta, a koje se koriste za komunikaciju i promociju Stranke, a posebice:
  • usluge internetskih stranica (web stranice, blogovi i dr.)
  • usluga elektroničke pošte
  • komunikacijskih usluga (komunikacijske-mailing liste, razgovori-chat, forum, VoIP i dr.)
  • usluga društvenih mreža
 • Internetski identitet Stranke utvrđuje se na nivou Središnjice, Podružnica i Ogranaka Stranke.
 • Sve akte proizašle iz provedbe ovog Pravilnika a za koje nije drugačije navedeno, stvaratelj je dužan dostaviti Središnjem uredu Stranke ili osobi odgovornoj za administrativne poslove Stranke.

Članak 2.

 • Poslove nabave, brige, stavljanja u promet i nadzora računalne opreme i računalnih programa potrebnih za provedbu internetskog identiteta Stranke obavlja Središnji ured Stranke.
 • U slučaju nepostojanja Središnjeg ureda Stranke poslove iz ovog Pravilnika koji se nalaze u domeni Središnjeg ureda Stranke obavlja osoba imenovana od strane Predsjedništva.
 • Brigu i poslove oko internetskog identiteta Stranke navedenih u ovom Pravilniku vodi Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke.
 • U slučaju nepostojanja Suradnika za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem Uredu Stranke brigu i poslove oko internetskog identiteta Stranke navedene u ovom Pravilniku vodi Informatički suradnik imenovan od strane Predsjedništva.
 • Internetske adrese, adrese elektroničke pošte (e-pošta) i ostali nazivi proizišli iz provedbe ovog Pravilnika u vlasništvu su Stranke i za njih je odgovoran predsjednik Stranke.
 • Internetskim adresama, adresama elektroničke pošte (e-pošta) i ostalim nazivima proizišlim iz provedbe ovog Pravilnika upravlja Središnji ured Stranke.
 • Podružnice i Ogranci korisnici su, ali ne i vlasnici Internetskih adresa, adresa elektroničke pošte (e-pošta) i ostalih naziva proizišlh iz provedbe ovog Pravilnika.
 • Internetske adrese, adrese elektroničke pošte (e-pošta) i ostali nazivi u ovom Pravilniku predstavljaju službene adrese i nazive kojima se kreira internetski identitet Stranke.
 • Za internetske adrese, adrese elektroničke pošte (e-pošta) i ostale nazive odgovara Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke, odnosno Informatički suradnik.
 • Internetske adrese, adrese elektroničke pošte (e-pošta) i ostali nazivi koji nisu u skladu s ovim Pravilnikom ne smatraju se službenima i za njih ne postoji moralna, materijalna ili bilo koja druga odgovornost Stranke.
 • Korištenje internetskih adresa, adresa elektroničke pošte (e-pošta) i ostalih naziva mimo ovog Pravilnika od strane ovlaštenih osoba, članova središnjih tijela Stranke, dužnosnika ili članova Stranke podliježe odgovornosti.

 

Članak 3.

 

 • Poslove iz djelokruga internetskog identiteta koji se odnosi na Podružnice i Ogranke Stranke mogu obavljati i ovlaštene osobe iz Podružnica i Ogranaka, uz obaveznu koordinaciju sa Suradnikom za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke, odnosno Informatičkim suradnikom.
 • Izvršni odbor Podružnice odnosno Ogranka dužan je posebnom odlukom imenovati ovlaštenu osobu ili osobe za brigu o internetskom identitetu Stranke na nivou Podružnice odnosno Ogranka.
 • Opseg poslova koje mogu obavljati ovlaštene osobe na nivou Podružnica i Ogranaka raspoređuje i odobrava Predsjedništvo uz obavezno pribavljanje preporuke Suradnika za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke, odnosno Informatičkog suradnika.

 

II USLUGE INTERNETSKIH STRANICA

Članak 4.

 • Internetske stranice mogu otvoriti Središnjica i Podružnice Stranke. Ogranci svoje internetske stranice ne mogu otvoriti, već se aktivnosti i informacije iz djelokruga rada Ogranaka prenose na internetskim stranicama Središnjice i Podružnica.
 • O uslugama internetskih stranica središnjice brine osoba imenovana od strane Predsjedništva uz obaveznu koordinaciju sa .Suradnikom za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke, odnosno Informatičkim suradnikom.
 • Izvršni odbori Podružnica dužni su posebnom odlukom imenovati ovlaštenu osobu ili osobe za brigu o uslugama internetskih stranica ili donijeti zaključak o nemogućnosti imenovanja takve osobe.
 • U slučaju postojanja Zaključka iz st.3. ovog članka stranice Podružnice privremeno će se staviti van funkcije do imenovanja ovlaštene osobe.
 • Izvršni odbori Podružnica mogu imenovati i razrješavati administratore zadužene za stranice Ogranaka o čemu se nužno vodi Popis administratora Podružnice.
 • Internetska stranica Središnjice i Podružnice ima svoju internetske adresu, tj. domenu, koja može biti bilo koja komercijalna domena (primjerice .org, .com, .net, .hr i sl.).
 • Kod kreiranja imena internetske adrese, tj. naziva domene Podružnice potrebno je poštivati pravila:
  • u nazivu adrese treba stajati riječ „laburisti”
  • u nazivu adrese treba biti puni ili skraćeni naziv županije iz koje je Podružnica Stranke.
 • Vrstu internetske stranice Središnjice (klasična internetska stranica, blog i sl.), njezin izgled, formu i sadržaj dogovaraju ovlaštena osoba iz st.2. ovog članka i Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke, odnosno Informatički suradnik.
 •  Vrstu internetske stranice Podružnice (klasična internetska stranica, blog i sl.), njezin izgled, formu i sadržaj dogovaraju ovlaštena osoba iz st. 3. ovog članka i Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke, odnosno Informatički suradnik u suradnji s ovlaštenim osobama iz Podružnice.
 • Infrastrukturu potrebnu za otvaranje i rad internetskih stranica, zakup domene i domenskog poslužitelja na nivou središnjice i Podružnica osigurava Središnji ured Stranke.

 

III USLUGA ELEKTRONIČKE POŠTE

Članak 5.

 • Službene adrese e-pošte dodjeljuju se tijelima Stranke, tj. osobama koje predstavljaju to tijelo: Predsjednik Stranke; članovi Predsjedništva Stranke; Tajnik Stranke; Predsjednik Nacionalnog vijeća, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti.
 • Adresa e-pošte dodjeljuje se Podružnicama i Ograncima Stranke, te tajnicima Podružnica i ogranaka.
 • Adresama Podružnica i Ogranaka odgovorno upravlja predsjednik Podružnice, odnosno Ogranka Stranke.
 • Adrese e-pošte dodjeljuju se profesionalno zaposlenima pri Središnjem uredu Stranke, a po potrebi i predsjednicima stručnih Odbora Stranke.
 • Članovima stranke ne dodjeljuju se službene adrese e-pošte.
 • Službene adrese otvara i dodjeljuje ih, te brine za nesmetan rad Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke, odnosno Informatički suradnik.
 • Adrese e-pošte otvaraju se po ključu naziva tijela Stranke, ili iznimno po imenu odgovorne osobe ili stranačkog kandidata na izborima temeljem Zaključka Predsjedništva o nužnosti otvaranja takvih e-mail adresa.

 

IV KOMUNIKACIJSKE USLUGE

Članak 6.

 • Za potrebe informiranja članova i članica Stranke, ali i simpatizera može se izraditi elektronski komunikacijski sustav. Sustav za elektronsko informiranje vodi i održava Središnji ured Stranke.
 • Komunikacijske forme u obliku internetskih foruma, razgovora (chat) i dr. iznimno se mogu otvoriti samo uz suglasnost:
  • na središnjim stranicama uz suglasnost predsjednika Stranke i Suradnika za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke, odnosno Informatičkog suradnika.
  • za stranice Podružnica uz suglasnost predsjednika Podružnice i Suradnika za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke, odnosno Informatičkog suradnika.
 • Za potrebe što efikasnije komunikacije, na nivou Stranke mogu se uspostaviti i drugi komunikacijski kanali korištenjem VoIP (glasovni i video prijenos preko Internet protokola) tehnologije, uz suglasnost predsjednika Stranke.

 

V USLUGE DRUŠTVENIH MREŽA

Članak 7.

 • Promocija programa i aktivnosti Stranke može se vršiti i putem društvenih mreža.
 • Vrstu društvenih mreža koje se koriste za promociju programa i aktivnosti Stranke, način njihovog korištenja, odnosno tehničku uspostavu i nadzor obavlja Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke, odnosno Informatički suradnik.
 • Usluge društvenih mreža mogu koristiti središnjica uz suglasnost predsjednika Stranke, odnosno Podružnice i Ogranci Stranke uz suglasnost Izvršnog odbora Podružnice ili Ogranka. Sastavni dio Suglasnosti je imenovanje osobe odgovorne za rad na društvenim mrežama.
 • Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke, odnosno Informatički suradnik za poslove administriranja na društvenim mrežama može imenovati i podadministratore iz redova članova Stranke o čemu obavezno vodi Popis koji dostavlja Središnjem uredu Stranke.
 • Podadministratori društvenih mreža odgovorni su Suradniku za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke, odnosno Informatičkom suradniku.
 • Promocija programa i aktivnosti Stranke putem društvenih mreža podrazumijeva prihvaćanje pravila društvenih servisa koji se koriste, kao i prihvaćanje temeljnih dokumenata Stranke. U slučaju kršenja pravila društvenih servisa ili temeljnih dokumenata Stranke, Središnji ured poduzima mjere zatvaranja, odnosno zatvara stranice, profile i grupe na istima, a sadržaj koji krši pravila se briše.
 • Na društvenim mrežama koje se koriste za administratora se postavlja i Suradnik za pripreme edukacije, informacijskih i komunikacijskih (ICT) poslova pri Središnjem uredu Stranke, odnosno Informatički suradnik.
 • Članovi Stranke ne smiju koristiti naziv Stranke ili nazive povezane sa Strankom u nazivu osobnog profila,
 • Otvaranje i korištenje usluga na društvenim mrežama mimo ovog Pravilnika podliježe odgovornosti, a za slučajeve povrede prava Stranke Predsjedištvo Stranke može poduzeti i ostale zaštitne radnje pri nadležnim ustanovama.

 

VI FINANCIJSKO POSTUPANJE

Članak 8.

 • Središnji ured izrađuje godišnji financijski plan za potrebu provedbe ovog Pravilnika.
 • Troškove nastale nepoštivanjem pravila na uslugama koje se koriste snose Središnjica ukoliko su nastali za usluge koje koristi Središnjica, odnosno Podružnice i Ogranci ukoliko su nastali na uslugama koje koriste Podružnice i Ogranci.

 

VII PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 9.

 • Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se se na internetskim Stranicama stranke.
 • Početkom primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o internetskom identitetu od 15. ožujka 2012. godine.

 

David Bregovac, predsjednik