Etički kodeks Suda časti

Na temelju članka 28. stavka 5. točke c) i članka 42. stavka 6. Statuta Hrvatskih laburista – Stranke rada (u daljnjem tekstu: Stranka), Nacionalno vijeće je na 19. sjednici održanoj 13. prosinca 2014. godine donijelo sljedeći

ETIČKI KODEKS

OPĆI DIO

Članak 1.

(1) Etičkim kodeksom (u daljnjem tekstu: Kodeks) uređuju se nadležnost Suda časti Stranke, ovlasti Predsjednika Stranke sukladno odredbama ovoga Kodeksa, materijalne odredbe koje se tiču odgovornosti, obveza i pravila ponašanja članova Stranke, pravila postupka na temelju kojeg Sud časti raspravlja i odlučuje o odgovornosti i obvezama članova Stranke, stegovne mjere te izricanje stegovnih mjera.

Članak 2.

(1) Sud časti uvijek sudi u prvom stupnju u postupcima koji se tiču odgovornosti, obveza i pravila ponašanja članova Stranke.

(2) Sud časti kao prvostupanjski sud nadležan je za rješavanje sporova u postupcima koji se tiču odgovornosti, obveza i pravila ponašanja između članova Stranke te između članova i pojedinih tijela Stranke.

Članak 3.

(1) Sud časti sastoji se od 7 članova.

(2) Sud časti odlučuje u vijeću od 3 člana, od kojih jedan mora biti predsjednik Suda časti.

(3) Sastav Suda časti određuje predsjednik Suda časti za svaki pojedini postupak.

Članak 4.

(1) Sud časti ovlašten je izreći kao stegovne mjere opomenu, opomenu pred isključenje iz Stranke i isključenje iz Stranke.

(2) Sud časti ovlašten je izreći suspenziju članskih prava i obveza članu Stranke od pokretanja do završetka stegovnog postupka.

(3) Za laku povredu Kodeksa Sud časti u pravilu izriče opomenu, za tešku povredu Kodeksa u pravilu opomenu pred isključenje, a za najtežu povredu Kodeksa u pravilu isključenje iz Stranke

 

 

Članak 5.

(1) Članu Stranke kojem Sud časti, nakon što utvrdi odgovornost i počinjenje lake povrede Kodeksa, izreći će u pravilu stegovnu mjeru opomene.

(2) U slučaju da isti član Stranke nakon izrečene opomene ponovo počini istu ili sličnu povredu Kodeksa, Sud časti izreći će stegovnu mjeru opomene pred isključenje iz Stranke.

(3) U slučaju da isti član Stranke i nakon izrečene opomene pred isključenje počini istu ili sličnu povredu Kodeksa, Sud časti izreći će stegovnu mjeru isključenja iz Stranke.

Članak 6.

(1) O izboru i vrsti stegovne mjere Sud časti odlučuje većinom glasova članova nakon provedenog postupka te savjesne i brižljive ocjene svih relevantnih činjenica i dokaza koji se tiču predmeta postupka.

(2) Pri izboru i vrsti stegovne mjere Sud časti dužan je voditi računa o težini povrede obveza i pravila ponašanja člana Stranke, stupnju odgovornosti člana Stranke, posljedicama povrede, ranijem nepočinjenu povreda Kodeksa.

(3) Pri izricanju stegovnih mjera Sud časti može utvrditi postojanje olakotnih i otegotnih okolnosti zbog kojih se može izreći blaža ili teža mjera.

Članak 7.

(1) Postupak propisan odredbama ovoga Kodeksa ne može se pokrenuti ni voditi ako je od saznanja za prijavljeno djelo i utvrđenja identiteta počinitelja prošlo više od dvije godine.

(2) Izrečena stegovna mjera Suda časti upisuje se u Registar članova.

(3) Odluke Suda časti i odluke Predsjedništva Stranke kao drugostupanjskog tijela u povodu postupaka pokrenutih pred Sudom časti objavljuju se na internetskim stranicama Stranke.

Članak 8.

(1) Stegovna mjera opomene izrečena članu Stranke briše se iz Registra članova nakon što prođe rok od dvije godine.

(2) Stegovna mjera opomene pred isključenje iz Stranke izrečena članu Stranke briše se iz Registra članova nakon što prođe rok od četiri godine.

(3) Stegovna mjera isključenja iz Stranke izrečena članu Stranke postaje izvršna nakon što prođe 8 dana od dana predaje pisanog otpravka pružatelju poštanskih usluga i objavom na internetskim stranicama Stranke, odnosno danom donošenja odluke drugostupanjskog tijela u postupku u povodu žalbe stranaka u postupku.

POSEBAN DIO

Članak 9.

(1) Član Stranke u aktivnom političkom djelovanju dužan je pridržavati se načela propisanih u Statutu i Pravilniku o ustroju Stranke, zakona o djelovanju i ustroju političkih stranaka, Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Zakona o financiranju političke promidžbe, Ustava Republike Hrvatske i moralnih načela društva.

Članak 10.

(1) Član Stranke dužan je u okviru svojih nadležnosti osigurati ostvarivanje prava, poštivanje integriteta i dostojanstva članova i dužnosnika Stranke bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja, invaliditeta, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.

Članak 11.

(1) U obavljanju aktivnosti koje proizlaze iz Statuta i Pravilnika, član Stranke dužan je čuvati osobni ugled, ugled Stranke i povjerenje građana u Stranku.

Članak 12.

(1) U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja Stranku, za to ovlašteni član ili dužnosnik dužan je iznositi stavove Stranke, u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i Kodeksom.

(2) Pri iznošenju stavova Stranke i osobnih stavova, član i dužnosnik Stranke dužan je paziti na ugled Stranke i osobni ugled.

(3) U javnim nastupima u kojima ne predstavlja Stranku i koji nisu tematski povezani sa Strankom, član Stranke dužan je paziti na ugled Stranke i osobni ugled.

Članak 13.

(1) Međusobni odnosi članova Stranke temelje se na uzajamnom poštovanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti, odgovornosti, toleranciji i strpljenju.
(2) Članovi Stranke koji se ne pridržavaju temelja iz prethodnog stavka te koji pokušavaju utjecati na drugog člana Stranke, a u svrhu ostvarenja osobne koristi ili dobiti sebi ili drugim osobama, odnosno preuzimanja funkcije, čine povredu Kodeksa.

Članak 14.

(1) Član Stranke obvezan je izvijestiti nadležno tijelo Stranke ovlašteno za nominiranje i utvrđivanje kandidature ako sudjeluje u izbornim procesima, bilo unutarstranačkim ili izvanstranačkim, o stranačkoj pripadnosti svog bračnog druga ili srodnika po krvi u pravoj liniji do prvog stupnja srodstva.

Članak 15.

(1) Laku povredu čini član Stranke koji postupa na način:

 1. protivan članku 9., 10., 11., 12., 13. i 14. Kodeksa;
 2. da javno ne poštuje tijela Stranke;
 3. da se neprimjereno odnosi prema Stranci, članovima Stranke, kao i u osobnim nastupima u javnosti;
 4. protivan članku 2. stavku 8. i članku 4. stavku 7. Pravilnika o internetskom identitetu.

(2) Tešku povredu čini član Stranke koji postupa na način:

 1. suprotan Statutu, drugim aktima Stranke i načelima zacrtanim u Osnivačkoj deklaraciji, programskim dokumentima i zakonima Republike Hrvatske;
 2. da ulazi u sukob interesa u obavljanju javne funkcije, da pogoduje sebi ili drugim osobama na način koji predstavlja sukob interesa;
 3. da propusti predočiti imovinsku karticu ako obavlja javnu funkciju na kojoj je obvezan predočiti imovinsku karticu;
 4. da nesavjesno ispunjava preuzete obveze i funkcije u Stranci;
 5. da koristi Stranku za ostvarenje osobne koristi bilo koje vrste;
 6. da zlorabi ovlasti unutar Stranke za bilo koju svrhu;
 7. da uskrati informacije za podatke koji moraju biti dostupni članovima tijela Stranke ili, ako je posebnim aktom propisano, članovima Stranke;
 8. da ne poštuje nadležnosti u okviru ustroja Stranke;
 9. da povrijedi korištenja službenog znaka i bilo kojih drugih službenih obilježja Stranke u druge svrhe;
 10. da odaje podatke o članstvu, kao i podatke u vezi s planovima za izbornu kampanju;
 11. protivan članku 4. stavku 1., 3. i 5. te članku 5. stavku 2. i članku 7. stavku 5. Pravilnika o internetskom identitetu;
 12. da prihvati stranačku kandidaturu za izbore i naknadno odbije potpisati očitovanje.

(3) Najtežu povredu čini član Stranke koji postupa na način:

 1. da vrijeđa druge članove ili građane na nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj ili nekoj drugoj osnovi koja podrazumijeva diskriminaciju i/ili omalovažavanje neke skupine građana;
 2. da izravno radi protiv interesa Stranke javnim istupima, kandidiranjem na listama drugih stranaka ili nezavisnim listama, sudjeluje u izbornoj kampanji kandidata koji nije kandidat Stranke, podržan od Stranke ili druge liste kao i drugim postupcima koji narušavaju integritet i ugled Stranke;
 3. da čini nasilje u obitelji i nasilno ponašanje u drugim prilikama, posebno ono koje se sankcionira kaznenim ili prekršajnim postupkom;
 4. da daje netočne podatke prilikom pristupanja Stranci;
 5. da veliča i ističe simbole totalitarnih sistema;
 6. da lažno prikaže imovinu u imovinskoj kartici ako obavlja javnu funkciju na kojoj je obvezan predočiti imovinsku karticu;
 7. da zlorabi ovlasti pri obavljanju javne funkcije, za bilo koju svrhu;
 8. da zlorabi ovlasti u financijsko-materijalnom poslovanju Stranke;
 9. da bude pravomoćno osuđen za bilo koje kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti;
 10. da javno iznosi osobne stavove, a koji su u suprotnosti s načelima Osnivačke deklaracije Stranke;
 11. da vrijeđa druge članove ili građane na nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj ili nekoj drugoj osnovi koja podrazumijeva diskriminaciju i/ili omalovažavanje neke skupine građana na javni način;
 12. da neovlašteno briše sadržaje na službenim web-stranicama podružnica ili središnjice ili djeluje protivno članku 6. stavku 2. i članku 7. stavku 6. Pravilnika o internetskom identitetu;
 13. da daje netočne i nepotpune podatke bilo koje vrste prije izbora, u vrijeme izbora i nakon izbora;
 14. da javno iznosi netočne i nepotpune podatke i činjenice o tijelima Stranke i/ili iste takve odluke tih tijela;
 15. da okuplja članove Stranke izvan Statutom utvrđenih oblika prikupljanja, a s ciljem nestatutarnih promjena vodstva tijela Stranke;
 16. da kao član predstavničkog tijela postupa i glasuje suprotno odlukama kluba vijećnika/zastupnika ili tijela ogranka, podružnice ili središnjeg tijela Stranke;
 17. da kao nositelj ili član tijela izvršne vlasti djeluje ili odlučuje suprotno stavovima tijela ogranka, podružnice ili središnjih tijela Stranke;
 18. da javno vrijeđa i ruši ugled Stranke i/ili članova tijela Stranke;
 19. da aktivno opstruira akcije i kampanje koje provodi Stranka;
 20. u slučajevima propisanim člankom 10. stavkom 3. Statuta.

(4) Pod pojmom javno podrazumijevaju se mediji svih vrsta i oblika uključujući društvene mreže, forume, blogove, cirkularnu elektroničku poštu i javne skupove.

 

Članak 16.

(1) Predsjednik Stranke može na prijedlog bilo kojeg tijela ili na vlastiti poticaj pokrenuti stegovni postupak pred Sudom časti protiv onog člana Stranke, a iz sastava bilo kojeg stranačkoga tijela, ako postoji osnovana sumnja o njegovu djelovanju suprotno Statutu, Kodeksu ili programu Stranke.

 

 

POSTUPAK

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

Članak 17.

(1) Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka pred Sudom časti može podnijeti svaki član Stranke i svako tijelo Stranke.

Članak 18.

 • Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mora sadržavati ime i prezime počinitelja, adresu prebivališta, ime i prezime podnositelja, adresu prebivališta, sve činjenice relevantne za prijavljeno djelo, sve dokaze kojima se dokazuju navedene činjenice, kvalifikaciju djela te vrijeme i mjesto počinjenja djela. Zahtjev se podnosi na obrascu ZPSP (Prilog 1 ovoga Kodeksa).
 • Činjenice i dokaze koji nisu sadržani u zahtjevu za pokretanje stegovnog postupka podnositelj će moći istaknuti tijekom postupka pred Sudom časti samo ako za te dokaze i činjenice, bez svoje krivnje, nije znao niti je mogao znati u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Članak 19.

(1) Pri zaprimanju zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka predsjednik Suda časti imenuje članove vijeća i zapisničara.

Članak 20.

 • Sud časti će zaprimljeni zahtjev za pokretanje stegovnog postupka prethodno ispitati te će, ako se utvrdi da je nepotpun, obavijestiti podnositelja da zahtjev ispravi.
 • Podnositelj je dužan ispravljeni zahtjev dostaviti u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti Suda časti o nepotpunom zahtjevu te ga ispraviti. U protivnom će Sud časti zaprimljeni zahtjev odbaciti.

Članak 21.

 • Predsjednik Suda časti dužan je najkasnije u roku od 60 dana od primitka zahtjeva sazvati sjednicu Suda, na kojoj se prethodno ispituje zaprimljeni zahtjev za pokretanje stegovnog postupka.
 • Ako Sud utvrdi da je riječ o trivijalnom prekršaju ili da u prijavi nema elemenata i dovoljno dokaza za provođenje stegovnog postupka, Sud će prijavu rješenjem odbaciti.
 • Ako Sud časti utvrdi da je zahtjev osnovan, donosi rješenje o pokretanju stegovnog postupka.
 • U slučaju povrede članka 16. stavka 1. točke b) i c) Statuta, Sud časti izreći će mjeru suspenzije članskih prava i obveza do završetka postupka. Statutarna komisija dužna je u skladu s člankom 45. Statuta dostaviti svoje mišljenje Sudu časti u roku od 15 dana otkako je Predsjednik Stranke pokrenuo suspenziju člana.
 • Sud časti može izreći suspenziju članskih prava i obveza od pokretanja do završetka stegovnog postupka ako ocijeni da je riječ o najtežoj povredi iz članka 15. stavka 3. Kodeksa, da postoji mogućnost ponavljanja povrede ili ako je Stranci nanesena javna šteta.
 • U slučaju povreda propisanih u članku 10. stavku 3. Statuta, Sud časti će obvezno izreći mjeru suspenzije članskih prava i obveza.
 • Protiv rješenja kojim se odbacuje zahtjev za pokretanje stegovnog postupka dopuštena je žalba Predsjedništvu Stranke kao drugostupanjskom tijelu u roku od 8 dana.

Članak 22.

 • Sud časti na sjednicu poziva podnositelja prijave i prijavljenu osobu, uz napomenu da se sjednica može održati i odluka donijeti u njihovoj odsutnosti.
 • Prijavljena osoba ima pravo na obranu putem branitelja, a o tom će se pravu poučiti u pozivu na raspravu. Stranka ne nadoknađuje troškove branitelja.
 • Obrana se može dati i u pisanom obliku, bez dolaska na raspravu, a o tom će se pravu prijavljena osoba poučiti u pozivu za sjednicu.
 • Poziv za sjednicu mora se dostaviti podnositelju prijave i prijavljenom članu najkasnije 8 dana prije sjednice Suda.

Članak 23.

 • Rasprava Suda časti počinje čitanjem zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka, nakon čega se poziva prijavljena osoba da iznese svoju obranu i predloži sve činjenice i dokaze na okolnosti obrane.
 • Činjenice i dokaze koji nisu sadržani u obrani prijavljena će osoba moći istaknuti u daljnjem tijeku postupka pred Sudom časti samo ako za te dokaze i činjenice, bez svoje krivnje, nije znala niti je mogla znati u vrijeme podnošenja zahtjeva.
 • O osnovanosti izvođenja predloženih dokaza Sud časti odlučivat će odmah rješenjem, pa i u slučaju odsutnosti podnositelja zahtjeva za pokretanje postupka i prijavljene osobe.
 • U slučaju osnovanosti izvođenja predloženih dokaza, dokazi će se izvesti odmah u nastavku rasprave ili će se zakazati novo ročište radi izvođenja dokaza.
 • Ako Sud odbije daljnje izvođenje predloženih dokaza, odnosno ako smatra da se odluka može temeljiti na već izvedenim dokazima, donijet će odluku kojom je dokazni postupak dovršen, a rasprava zaključena.
 • Sud časti ovlašten je po službenoj dužnosti odlučiti izvesti one dokaze za koje smatra da su potrebni radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja i razjašnjenja okolnosti za svaki pojedini slučaj.
 • Ako u tijeku postupka podnositelju prijave ili prijavljenom članu prestane članstvo u Stranci po bilo kojoj osnovi, stegovni se postupak obustavlja.
 • Osobe koje nisu članovi Stranke ne mogu sudjelovati u postupku osim u svojstvu branitelja.

 

 

Članak 24.

 • O tijeku sjednice vodi se zapisnik koji na kraju potpisuju članovi vijeća, zapisničar, prijavljena osoba i branitelj te saslušani svjedoci.
 • Zapisnik o vijećanju i glasanju nije javan i čuva se u posebnoj omotnici.

Članak 25.

 • Nakon zaključenja rasprave, Sud časti dužan je u roku od 15 dana donijeti odluku te u sljedećih 15 dana dostaviti strankama u postupku pisani otpravak odluke.

Članak 26.

 • Odluke Suda časti mogu biti:
  1. odluka o odbačaju prijave;
  2. odluka o obustavi postupka;
  3. odluka kojom se prijavljena osoba oslobađa odgovornosti;
  4. odluka kojom se prijavljena osoba proglašava odgovornom.

(2) Pisana odluka sadrži: uvod, odluku o odgovornosti i odluku o stegovnoj mjeri, obrazloženje te uputu o pravnom lijeku.

Članak 27.

 • Protiv prvostupanjske odluke podnositelj zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka, prijavljena osoba i njegov branitelj imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od primitka pisanog otpravka.
 • Žalba se podnosi Predsjedništvu Stranke, koje je dužno o žalbi odlučiti najkasnije u roku od 8 dana.

DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK

Članak 28.

 • Predsjedništvo Stranke, kao drugostupanjsko tijelo, prvostupanjsku odluku može ukinuti, potvrditi ili preinačiti.
 • Odluka Predsjedništva kao tijela drugog stupnja konačna je i protiv nje nije dopuštena žalba.
 • Ako se drugostupanjski postupak vodi protiv člana Predsjedništva, on se isključuje iz odlučivanja u tom predmetu.
 • Odluka drugostupanjskog tijela dostavlja se Sudu časti.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Postupci započeti po zahtjevima za pokretanje stegovnog postupka protivnoga Kodeksu prije stupanja na snagu ovoga Kodeksa, dovršit će se prema odredbama ovoga Kodeksa.
(2) Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internetskim stranicama Stranke.

Predsjednik Nacionalnog vijeća

Siniša Miličić