Poslovnik o radu Predsjedništva

Na temelju članka 36. stavka 1. Statuta Hrvatskih laburista – Stranke rada (u daljnjem tekstu: Stranka) Predsjedništvo Stranke na sjednici održanoj dana 21. travnja 2016. donosi

POSLOVNIK O RADUPREDSJEDNIŠTVA

Članak 1.
(1) Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Predsjedništva Stranke (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo), te prava i obveze osoba koje sudjeluju u radu Predsjedništva.

Članak 2.
(1) Predsjedništvo Stranke sukladno članku 34. Statuta saziva i njome rukovodi predsjednik Stranke ili jedan od potpredsjednika Stranke kojeg za tu priliku odredi predsjednik.
(2) Uz poziv za sjednicu članovima se dostavljaju prijedlozi odluka pripremljenih za Predsjedništvo. Sjednice se sazivaju putem e- pošte.
(3) U iznimnim slučajevima prijedlozi odluka se mogu predložiti i tijekom rada Predsjedništva.
(4) Predsjednik otvara i rukovodi sjednicom Predsjedništvom ili daje ovlasti jednom od potpredsjednika koji u njegovo ime rukovodi radom Predsjedništva.

Članak 3.
(1) U radu Predsjedništva, na poziv predsjednika, sudjeluju stručni suradnici Predsjedništva ili predsjednika za pojedina područja.
(2) Na poziv predsjednika, u radu sjednice sudjeluju predsjednici ili svi članovi stručno-radnih odbora koje je imenovalo Predsjedništvo i predsjednici podružnica.

Članak 4.
(1) Da bi Predsjedništvo moglo punopravno odlučivati potrebna je nazočnost najmanje 2/3 članova. Odluke se donose većinom ukupnog broja članova Predsjedništva.

Članak 5.
(1) Predsjednik Stranke predlaže dnevni red koji se potvrđuje javnim glasovanjem.
(2) U slučaju hitnosti ili okolnosti do kojih je došlo nakon sazivanja sjednice, predsjednik može predložiti dopunu dnevnog reda.
(3) Dnevni red sjednice može se nadopuniti i na prijedlog pojedinog člana.

Članak 6.
(1) Svaka točka dnevnog reda raspravlja se odvojeno, ukoliko Predsjedništvo ne odluči da se održi zajednička rasprava o više međusobno vezanih točaka.
(2) Uvodno obrazloženje o pojedinoj točki dnevnog reda, ukoliko je potrebno, daje predsjednik, član Predsjedništva ili stručni suradnik kojega odredi predsjednik i tajnik iz svog djelokruga.

Članak 7.
(1) O svakoj točki dnevnog reda svaki član može raspravljati više puta.
(2) Predsjedavajući Predsjedništva daje riječ po redoslijedu prijave za raspravu.
(3) Nitko osim predsjedavajućeg ne može na sjednici govoriti prije nego zatraži i dobije riječ. Predsjedavajući prekida člana u govoru ukoliko se rasprava ne odnosi na točku dnevnog reda.

Članak 8.
(1) Rasprava o svakoj točki dnevnog reda traje u pravilu do tada, kada svi prijavljeni završe svoje izlaganje ili od njega odustanu.
(2) Predsjedništvo može odlučiti da se rasprava prekine i da se prijeđe na odlučivanje ukoliko je pitanje o kojem se raspravlja dovoljno razjašnjeno i u vezi njega nema novog prijedloga.

Članak 9.
(1) Predsjedavajući Predsjedništva zaključuje raspravu u skladu s odredbama ovog Poslovnika, te se prelazi na utvrđivanje prijedloga.
(2) Ako je rasprava objedinjena za više točaka dnevnog reda, odlučuje se o svakoj točki posebno. Na osnovu rezultata glasovanja, predsjedavajući objavljuje odluku o usvajanju utvrđenog prijedloga.

Članak 10.
(1) Predsjedništvo odlučuje javnim glasovanjem, dizanjem ruku po pozivu predsjedavajućeg.

Članak 11.
(1) U slučaju hitnosti predsjednik može održati dopisnu sjednicu putem e-pošte.
(2) Za pravovaljano odlučivanje na dopisnoj sjednici predsjednik mora dostaviti prijedlog odluke o kojoj članovi odlučuju i odrediti rok do kojega se glasa a koji ne može biti kraći od 24 sata. Odluka se smatra usvojenom ako je usvojena dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova.
(3) Glasovanje na elektronskoj sjednici vrši se tako da svaki član elektronskom poštom koju šalje voditelju središnjeg ureda za pojedini prijedlog glasa ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN.
(4) Predsjednik je dužan na prvoj redovnoj sjednici dati na potvrdu odluku usvojenu na dopisnoj sjednici.

Članak 12.
(1) Zbog narušavanja reda na sjednici osobi koja taj red narušava mogu se izreći sljedeće mjere:
– opomena
– oduzimanje riječi – udaljenje sa sjednice
(2) Mjeru opomene i oduzimanje riječi donosi i izriče predsjedavajući.
(3) Mjeru udaljenja sa sjednice donosi predsjedništvo javnim glasanjem. Predsjednik je obavezan člana kojemu je izrečena mjera udaljenje sa sjednice prijaviti Sudu časti.

Članak 13.
(1) O radu sjednice vodi se zapisnik U zapisnik se unose podaci: vrijeme i mjesto odražavanja sjednice, dnevni red, prisutni, i odluke odnosno zaključci i imenovanja. U zapisniku s elektronske sjednice poimenično se navode članovi i kako su glasovali. Za one koji u predviđenom roku nisu glasovali, to se posebno navodi.

Članak 14.
(1) Zapisnik se dostavlja svim članovima Predsjedništva i predsjednicima podružnica, a najvažnije odluke, zaključci i imenovanja objavljuju se na web stranicama Stranke.

Članak 15.
(1)Za svaku sjednicu vodi se evidencija prisutnosti članova. Prije početka sjednice svi prisutni članovi obavezni su se upisati u poseban obrazac evidencije.
(2) Ukoliko pojedini potpredsjednik ili tajnik izostane s dvije sjednice uzastopno ili tri sjednice u kalendarskoj godini, predsjednik je dužan podnijeti prijavu Sudu časti za nesavjesno obavljanje preuzete dužnosti.
(3) U slučaju izostanka sa sjednice iz stavka 2. ovog članka članova predsjedništva koji su birani na prijedlog predsjednika o tome se izvješćuje Nacionalno vijeće s prijedlogom za njihov opoziv.
(4) U slučaju izostanka sa sjednice iz stavka 2. ovog članka od strane predsjednika Nacionalnog vijeća predsjednik stranke dužan je o tome izvijestiti Nacionalno vijeće.
(5) Opravdani izostanak sa sjednice smatra se samo onaj kada član Predsjedništva 24 sata prije održavanja sjednice obavijesti Središnji ured Stranke, te svoj izostanak opravda u pisanom obliku uz navođenje razloga.

Članak 16.
(1) Za odlučivanje o žalbama na odluke Suda časti kao sud drugog stupnja Predsjedništvo osniva Žalbeno vijeće od pet članova iz svojih redova. Odlukom o osnivanju imenuje se predsjednik žalbenog vijeća.
(2) Za svaki predmet osniva se posebno žalbeno vijeće.
(3) U žalbeno vijeće ne mogu biti imenovani članovi Predsjedništva koji su sudjelovali u prvostupanjskim postupku.
(4) Žalbeno vijeće odluku donosi uvidom u odluku Suda časti i žalbe.
(5) Žalbeno vijeće odluke donosi većinom glasova svih članova.
(6) Žalbeno vijeće odluku po žalbi mora donijeti u roku od osam dana od dana imenovanja.

Članak 17.
(1) O pitanjima koja nisu regulirana ovim Poslovnikom odlučuje predsjedništvo svojim odlukama.
(2) Ovaj Poslovnik stupa na snagu s danom donošenja i objavljuje se na web stranicama Stranke.
Predsjednik
Tomislav Končevski