Pravilnik o postupku upisa članova i brisanja iz evidencije članstva

Temeljem članka 64. stavka 2. Statuta Predsjedništvo Hrvatskih laburista – Stranke rada na svojoj 59. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2015. godine i na 6. dopisnoj sjednici održanoj 2. i 3. studenog 2016. godine, donijelo je

PRAVILNIK O POSTUPKU UPISA ČLANOVA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE ČLANSTVA

UPIS U STRANKU

Članak 1.
(1) Članom Stranke može postati svaki punoljetan državljanin Republike Hrvatske
koji prihvaća Statut i Program Stranke.
(2) Članom Stranke postaje se potpisom pristupnice i upisom u Registar članova.
Sastavni dio pristupnice je i izjava da ne postoje prepreke za članstvo definirane Statutom.
(3) Odluku o primanju u članstvo donosi Izvršni odbor Ogranka u kojem je
potencijalni član prijavljen.
(4) Ako ne postoji ogranak, odluku o primanju u članstvo, ovisno o postojećim
tijelima, donosi:
a. povjerenik Ogranka;
b. Izvršni odbor Podružnice;
c. povjerenik Podružnice ili
d. Predsjednik Stranke.
(5) Dužnost je svakog tijela Stranke da bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8
dana, kopiju pristupnice dostavi u Središnji ured Stranke, a izvornik zadrži za sebe.
(6) Tijelo koje obavlja upis zadržava diskrecijsko pravo odbiti upis u Stranku
potencijalnog člana ako za to postoje opravdani razlozi uz obvezno obrazloženje odluke.
(7) Odluku o odbijanju upisa tijelo koje obavlja upis dužno je donijeti najkasnije u
roku od 15 dana i zajedno s obrazloženjem dostaviti ga članu.
(8) Potencijalni član ima obvezu popuniti propisani Upitnik koji je sastavni dio
ovoga Pravilnika.
(9) Ako na određenom teritoriju nema ustrojstvenog oblika, član privremeno pripada najbližoj teritorijalnoj organizaciji.
(10) Kao datum učlanjenja smatrat će se datum upisa u Središnji registar članova.

Članak 2.
(1) Svaku promjenu upisanu u pristupnicu član je dužan prijaviti u Središnji ured Stranke najkasnije u roku 15 dana nakon nastanka promjene ( prebivalište ili boravište, broj telefona, e-mail).
(2) U slučaju promjene mjesta prebivališta, član se dužan u najkraćem roku (ali ne dužem od 15 dana) odjaviti u postojećem Ogranku kao uvjet upisa u drugi Ogranak.

ZAPREKE ZA UPIS U STRANKU

Članak 3.
(1) Članom Stranke ne može postati građanin koji je član druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.
(2) Član Stranke ne može biti nitko tko je osuđen za kaznena dijela:
a. korupcije,
b. gospodarskog kriminala,
c. organiziranog kriminala,
d. djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
e. protiv radnih odnosa i socijalnih osiguranja,
f. protiv osobne slobode,
g. protiv spolne slobode,
h. spolnog zlostavljanja te iskorištavanja djeteta i obiteljskog nasilja,
i. rasne, vjerske, rodne ili druge diskriminacije
(3) Član Stranke ne može biti nitko tko je prekršajno osuđen za dijela navedena u stavku 2. podstavku i) ovog članka.

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 4.
(1) Prava člana Stranke su:
a. sudjelovati u utvrđivanju i ostvarivanju politike Stranke;
b. biti informiran o aktivnostima Stranke;
c. birati i biti biran u sva tijela Stranke;
d. predlagati programe i inicijative u cilju ostvarenja osnovnog programa Stranke;
e. osmišljavati, predlagati i aktivno provoditi konkretne političke akcije u skladu sa Statutom Stranke u cilju jačanja Stranke;
f. istupati u javnosti kao član Stranke ukoliko je to u skladu s Programom i Statutom Stranke;
g. samostalno poduzimati inicijative koje su u skladu sa Statutom, Programom te od strane Sabora Stranke usvojenim politikama Stranke;
h. biti kandidiran na stranačkim listama za europske,parlamentarne i lokalne izbore, kao i na listama za gradske četvrti i mjesne odbore
i. biti kandidat za predsjednika Republike;
j. sudjelovati u svim akcijama i aktivnostima Stranke;
k. podnijeti ostavku na dužnost na koju je izabran i istupiti iz Stranke;
l. ostvarivati druga prava sukladno odredbama Statuta i odluka donesenim na temelju Statuta od strane tijela Stranke.

Članak 5.
(1) Obveze člana Stranke su:
a. poštivati Statut, Program Stranke, Pravilnike i Etički kodeks Stranke te provoditi odluke stranačkih tijela;
b. svojim djelovanjem i ponašanjem promicati ugled Stranke u javnosti;
c. savjesno i redovno obavljati povjerene i preuzete zadatke osobito ako je biran u tijela Stranke;
d. na vrijeme obavijestiti tijelo Stranke u koje je biran da nije u mogućnosti obnašati povjerene i preuzete zadatke, kako bi se na njegovo mjesto izabrao netko drugi;
e. redovno plaćati članarinu.

ČLANARINA

Članak 6.
(1) Član Stranke dužan je redovito plaćati članarinu.
(2) Članarina se uplaćuje na središnji žiro-račun Stranke, a prikupljeni iznos s osnove uplaćene članarine prihod je Ogranka.
(3) Članarina se uplaćuje kvartalno i to do: 10. travnja za prvi kvartal, 10. lipnja za drugi kvartal, 10. listopada za treći kvartal i 10. siječnja za četvrti kvartal.
(4) Članarina se može uplatiti i jednokratno za cijelu godinu i to najkasnije do 10. travnja za tekuću godinu.
(5) Visina članarine ovisi o vrstama primanja i socijalnom stanju svakog člana:
a. za zaposlene 20,00 kuna mjesečno,
b. za umirovljenike 10,00 kuna mjesečno,
c. za članove koji ostvare naknade koje proizlaze iz mandata Stranke 10% od visine mjesečne naknade za općinske, gradske i županijske vijećnike, kao i za vijećnike u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, a za saborske zastupnike 500,00 kuna mjesečno,
d. za članove koji primaju redovitu plaću iz mandata Stranke 100,00 kuna na mjesec.

Članak 7.
(1) Pod mandatom Stranke podrazumijevaju se mandati zastupnika, vijećnika, članova nadzornih odbora i upravnih vijeća.
(2) Ako član Stranke ostvaruje naknadu koja proizlazi iz mandata Stranke (općinski, gradski ili županijski vijećnik ili je član upravnog vijeća ili nadzornog odbora), a nezaposlen je te mu je naknada jedino primanje, Izvršni odbor Ogranka može donijeti odluku da se takav član oslobodi plaćanja članarine.
(3) Član naveden u stavku 2. ovoga članka dužan je ispuniti Izjavu koja je sastavni dio ovog Pravilnika i istu dostaviti Izvršnom odboru Ogranka.

Članak 8.
(1) Nezaposleni, učenici, studenti i članovi slabijeg imovinskog stanja (primatelji socijalnih naknada i/ili minimalnog dohotka) oslobođeni su plaćanja članarine.
(2) Članovi koji nisu navedeni u stavku 1. ovog članka u slučaju nemogućnosti plaćanja članarine dužni su podnijeti Zahtjev za oslobođenje od plaćanja članarine, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i predati ga Izvršnom odboru Ogranka kojem pripadaju.
(3) Odluku o oslobađanju plaćanja članarine predsjednik Ogranka dužan je dostaviti u Središnji ured Stranke najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
(4) Članovi navedeni u stavku 1. ovoga članka dužni su ispuniti Izjavu koja je sastavni dio ovoga Pravilnika i istu dostaviti Izvršnom odboru Ogranka.

Članak 9.
(1) Središnji ured Stranke kvartalno izvještava ogranke o izvršavanju obveze članova iz njihova Ogranka o izvršavanju obveze plaćanja članarine.

POTPORE STRANCI

Članak 10.
(1) Član može davati materijalnu potporu Stranci u obliku donacija i drugih oblika pomoći u skladu sa zakonima koji definiraju financiranje političkih stranaka.
(2) Davanjem materijalne potpore Stranci član nije oslobođen obveze plaćanja članarine.
(3) Davanjem materijalne potpore Stranci nitko ne može ostvariti dodatna ili posebna prava.

AKTIVNO ČLANSTVO

Članak 11.
(1) Pristupanjem Stranci član ima aktivan status.
(2) Član s aktivnim statusom:
a. sudjeluje u radu svih tijela čiji je član, u političkom oblikovanju Stranke, raspravljanju, predlaganju, podnošenju zahtjeva te odlučivanju na sjednicama;
b. redovito se odaziva na pozive za sastanke organizacija i tijela čiji je član;
c. može birati ili biti biran u tijela Stranke, Podružnice i Ogranka, kao i za predstavnička tijela sukladno Statutu Stranke.
(3) Temeljem donesene Odluke iz članka 7.stavka 2. i članka 8. ovog Pravilnika član zadržava status aktivnog člana.

PASIVNO ČLANSTVO

Članak 12.
(1) U slučaju neplaćanja članarine i nepodnošenja Izjave navedene u članku 7. stavku 3. i članku 8. stavku 4., kao i nepodnošenja Zahtjeva navedenog u članku 8. stavku 2. ovog Pravilnika, status člana postaje pasivan.
(2) Član s pasivnim statusom:
a. ima pravo sudjelovati u radu tijela Ogranka i Podružnice čiji je član upućivanjem pismenih prijedloga;
b. nema pravo glasa u tijelima čiji je član;
c. ne može biti kandidat za tijela Stranke, Podružnice i Ogranka, kao ni kandidat na izborima za predstavnička tijela sukladno Statutu Stranke.
(3) Član koji ima pasivan status zbog neplaćanja članarine može na vlastiti zahtjev ponovo postati aktivan član odlukom Izvršnog odbora Ogranka, a nakon podmirenja članarine.
(4) Odluku Izvršnog odbora Ogranka o ponovnom uključivanju člana u aktivno članstvo predsjednik Ogranka dužan je dostaviti u Središnji ured Stranke najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

PRESTANAK ČLANSTVA U STRANCI

Članak 13.
(1) Članstvo u Stranci prestaje:
a. istupanjem iz članstva
b. brisanjem iz evidencije članstva
c. isključenjem iz članstva

Članak 14.
(1) Istupanjem iz članstva prestaje članstvo u Stranci voljom dotadašnjeg člana. Za istupanje iz članstva daje se pisana izjava koja ne mora biti obrazložena.
(2) Pisana izjava o istupanju iz Stranke dostavlja se predsjedniku ili povjereniku ogranka, predsjedniku ili povjereniku podružnice ili Središnjem uredu.
(3) Primatelj je bez odgađanja Izjavu o istupanju iz Stranke dužan dostaviti u Središnji ured, a najkasnije u roku od 8 dana.
(4) Voditelj Središnjeg ureda Stranke dužan je odmah po zaprimanju Izjave o istupanju iz Stranke člana brisati iz Registra članova.
(5) Na zahtjev člana voditelj Središnjeg ureda dužan je izdati potvrdu o istupanju iz članstva.

Članak 15.
(1) Brisanje iz evidencije članstva provodi se u sljedećim okolnostima:
a. ako je prilikom učlanjenja u Stranku član dao netočne ili neistinite podatke;
b. ako član Stranke pristupi drugoj političkoj stranci u Republici Hrvatskoj;
c. ako član Stranke bude kandidat na bilo kojoj drugoj listi bez suglasnosti Predsjedništva Stranke;
d. smrću člana Stranke.

Članak 16.
(1) Isključenje iz članstva, kao stegovna mjera, izriče se samo za teže povrede obveza, čime prestaje članstvo u Stranci članu koji:
a. ne poštuje temeljna načela Stranke, Statut ili odluke nadležnih tijela i dužnosnika Stranke;
b. svojim ponašanjem, djelovanjem ili postupanjem nanosi štetu interesima ili ugledu bilo pojedinog tijela Stranke ili Stranci u cjelini;
c. javno iznosi političke stavove koji su u suprotnosti s temeljnim načelima Stranke, Statutom i odlukama nadležnih tijela i dužnosnika Stranke;
d. svojim javnim istupima vrijeđa ili kleveće drugog člana Stranke.

Članak 17.
(1) U slučaju da se protiv člana Stranke pokrene kazneni postupak za kaznena djela utvrđena u članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika, sva članska prava i obveze odlukom Predsjednika stavljaju se u mirovanje do završetka kaznenog postupka. U slučaju pravomoćne presude člana se automatizmom briše iz Registra članova.

REGISTAR ČLANOVA

Članak 18.
(1) Za Registar članova Stranke odgovoran je Tajnik Stranke.
(2) Registar članova Stranke vodi voditelj Središnjeg ureda Stranke.

Članak 19.
(1) Registar članova Stranke tajan je u smislu tajnosti podataka koji su propisani Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Članak 20.
(1) Uvid u Registar članova imaju:
a. Predsjednik Stranke
b. Tajnik Stranke
c. Voditelj Središnjeg ureda Stranke
d. Predsjednik i povjerenik podružnice za svoju podružnicu
e. Predsjednik i povjerenik ogranka za svoj ogranak
f. nadležna tijela Državne uprave

REVIZIJA ČLANSTVA

Članak 21.
(1) U mandatnom četverogodišnjem razdoblju obvezno se provodi revizija članstva po ograncima.
(2) Predsjedništvo stranke može, na prijedlog Predsjednika, zatražiti reviziju članstva u pojedinom Ogranku ili Podružnici i izvan roka navedenog u stavku 1. ovog članka, a posebno nakon loših izbornih rezultata i/ili ozbiljno poremećenih odnosa unutar Ogranka/Podružnice, odnosno postojanja sumnje da evidencija članstva bitno odudara od stvarnog stanja.
(3) U slučaju neizvršavanja revizije članstva predsjednik podružnice dužan je predsjednika ogranka koji nije proveo reviziju članstva prijaviti Sudu časti, a predsjednika podružnice u slučaju neizvršavanja revizije Sudu časti dužan je prijaviti predsjednik Stranke.

Članak 22.
(1) Odluku o reviziji članstva donosi Predsjedništvo Stranke.
(2) U mandatnom četverogodišnjem razdoblju revizija članstva može se obaviti više puta.
(3) Odluka iz st.1. ovog članka mora biti javno objavljena na službenim stranicama Stranke i Podružnice.
(4) Predsjednik Ogranka dužan je obavijestiti članove o provedbi revizije članstva putem elektroničke pošte ili putem pisma, članove koji nemaju elektroničku poštu, najmanje 10 dana prije početka provedbe postupka revizije članstva sa navedenim mjestom i vremenom održavanja revizije članstva.
(5) Predsjednik ogranka ima rok od najduže 30 dana da provede reviziju članstva na način da osigura mjesto i odredi vrijeme u kome će član doći potvrditi članstvo osobnim potpisom na propisani obrazac
(6) Članovi Stranke koji nisu potpisali Izjavu da ne postoje prepreke za članstvo definirane Statutom i ovim Pravilnikom dužni su istu potpisati prilikom prve revizije članstva, te popuniti propisani Upitnik.
(7) Potvrda o potvrđivanju članstva u Stranci, Izjava da ne postoje prepreke za članstvo definirana Statutom i ovim Pravilnikom, kao i Upitnik sastavni su dijelovi ovoga Pravilnika
(8) Kopije obrazaca predsjednik ogranka dužan je dostaviti predsjedniku ili povjereniku podružnice u roku 15 dana od dana zaključenja revizije članstva.
(9) Predsjedništvo zadržava pravo i samo provesti reviziju članstva, ako sumnja u provedbe iste u Ograncima i Podružnicama ili drugih razloga provedbe u svezi revizije.
(10) Predsjedništvo može provesti reviziju odlukom imenovanja pet članova u radno tijelo koje će kontaktirati članstvo i na osnovu informacije dobiti konkretno odgovor te postupiti na način da u izvješću predloži potvrdu o članu ili brisanje istog iz članstva Stranke. Predsjedništvo će o istome donijeti odluku na sjednici Predsjedništva.
(11) Radna skupina za reviziju članstava dužna je po provedbi iste podnijeti izviješće predsjedništvu Stranke u zadanom roku koje je prethodno odredilo Predsjedništvo.
(12) Predsjedništvo je dužno o izvršenoj reviziji izvijestiti člana, povjerenika, predsjednika Ogranka ili Podružnice o izvršenoj reviziji.

PONOVNI UPIS ISPISANIH ČLANOVA

Članak 23.
(1) Članovi koji su se ispisali iz Stranke zbog zabrane političkog djelovanja po službenoj dužnosti (policajci, suci porotnici…) stjecanjem uvjeta za političko djelovanje mogu se ponovno upisati u Stranku.
(2) Članovi koji su samostalno istupili uz Stranke, zahtjev za ponovni upis dostavljaju Izvršnom odboru ogranka, a konačnu odluku donosi Izvršni odbor podružnice i/ ili Predsjedništvo.
(3) Članovi koji su iz Registra članstva brisani temeljem Odluke Suda časti i/ ili drugostupanjskog tijela, zahtjev za ponovni upis dostavljaju Izvršnom odboru ogranka, a konačnu odluku o ponovnom upisu donosi Predsjedništvo.
(4) Rehabilitacijski rok za članove iz st.2. ovog članka je godinu dana, a za članove iz stavka 3. ovog članka dvije godine.

Članak 24.
(1) Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja te se objavljuje na web – stranicama Stranke.

Nansi Tireli
Potpredsjednica

PRILOZI