Pravilnik o članstvu

Temeljem članka 32 Statuta Predsjedništvo Hrvatskih laburista – Stranke rada na svojoj dopisnoj  sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine donijelo je

PRAVILNIK O ČLANSTVU

UPIS U STRANKU

Članak 1.


(1) Ako ne postoji ogranak, odluku o primanju u članstvo, ovisno o postojećim
tijelima, donosi:

 1. povjerenik općinske/gradske organizacije
 2. Izvršni odbor županijske organizacije;
 3. povjerenik županijske organizacije ili
 4. Predsjednik Stranke.

(2) Dužnost je svakog tijela Stranke da bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8
dana od potpisivanja pristupnice, kopiju pristupnice dostavi u Središnji ured Stranke, a izvornik zadrži za sebe.

(3) Tijelo koje obavlja upis zadržava diskrecijsko pravo odbiti upis u Stranku
potencijalnog člana ako za to postoje opravdani razlozi uz obvezno obrazloženje odluke.

(4) Odluku o odbijanju upisa tijelo koje obavlja upis dužno je donijeti najkasnije u
roku od 15 dana od zaprimanja pristupnice i zajedno s obrazloženjem dostaviti ga članu.

(5) Potencijalni član ima obvezu popuniti propisani Upitnik koji je sastavni dio
ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) Svaku promjenu podataka upisanih u pristupnicu član je dužan prijaviti u Središnji ured Stranke najkasnije u roku 15 dana nakon nastanka promjene ( prebivalište ili boravište, broj telefona, e-mail).

(2) U slučaju promjene mjesta prebivališta, član je dužan u najkraćem roku (ali ne dužem od 15 dana) prijaviti tu promjenu Središnjem uredu Stranke koji onda obavještava dotadašnji i novi ustrojstveni oblik o promjeni prebivališta člana.

 

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 3.

(1) Prava članova Stranke s aktivnim statusom su:

 1. sudjelovati u utvrđivanju i ostvarivanju politike Stranke;
 2. biti informiran o aktivnostima Stranke;
 3. birati i biti biran u sva tijela Stranke;
 4. predlagati programe i inicijative u cilju ostvarenja osnovnog programa Stranke;
 5. osmišljavati, predlagati i aktivno provoditi konkretne političke akcije u skladu sa Statutom Stranke u cilju jačanja Stranke;
 6. istupati u javnosti kao član Stranke ukoliko je to u skladu s Programom i Statutom Stranke;
 7. samostalno poduzimati inicijative koje su u skladu sa Statutom, Programom te od strane Sabora Stranke usvojenim politikama Stranke;
 8. biti kandidiran na stranačkim listama za europske,parlamentarne i lokalne izbore, kao i na listama za gradske četvrti i mjesne odbore;
 9. biti kandidat za predsjednika Republike;
 10. sudjelovati u svim akcijama i aktivnostima Stranke;
 11. podnijeti ostavku na dužnost na koju je izabran i istupiti iz Stranke;
 12. ostvarivati druga prava sukladno odredbama Statuta i odluka donesenim na temelju Statuta od strane tijela Stranke.

Članak 4.

(1) Obveze člana Stranke, pored obaveza navedenih Statutom, su:

 1. provoditi odluke stranačkih tijela;
 2. svojim djelovanjem i ponašanjem promicati ugled Stranke u javnosti;
 3. savjesno i redovno obavljati povjerene i preuzete zadatke osobito ako je biran u tijela Stranke;
 4. na vrijeme obavijestiti tijelo Stranke u koje je biran da nije u mogućnosti obnašati povjerene i preuzete zadatke, kako bi se na njegovo mjesto izabrao netko drugi;
 5. redovno plaćati članarinu te mandatne naknade.

 

ČLANARINA

Članak 5.

(1) Članovi Stranke koji ostvaruju financijske prihode u bilo kom obliku koji proizlaze iz mandata Stranke dužni su plaćati mandatnu naknadu Stranci. Visina, vrste i oblici mandatnih naknada definirane su Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju Stranke.

(2) Pod mandatom Stranke podrazumijevaju se mandati gradonačelnika i načelnika te njihovih zamjenika, zastupnika, vijećnika, kao i članova nadzornih odbora i upravnih vijeća koji su članovi Stranke a koji su na te dužnosti imenovani u sklopu prethodno ugovorenih kvota Stranke.

KATEGORIJE ČLANSTVA

Članak 6.

(1) Pristupanjem Stranci član ima pasivni status.

(2) Član s pasivnim statusom:

 1. poziva se na sastanke ustrojstvenog oblika čiji je član te ima pravo sudjelovanja u radu prisustvovanjem na sastancima i upućivanjem pisanih prijedloga;
 1. poziva se na aktivnosti Stranke na njegovu području te ima pravo sudjelovanja u njima;
 2. nema pravo glasa;
 3. ne ubraja se u ukupan broj članova prilikom određivanja kvoruma na sastancima;
 4. ne može biti stranački kandidat.

(3) Izvršni odbor ustrojstvenog oblika kojem član pripada na traženje člana može donijeti Odluku o aktivnom statusu člana ukoliko su tijekom posljednjih 6 mjeseci članstva zadovoljeni sljedeći uvjeti:

 1. Član je redovito prisustvovao sastancima tijela na koje je pozvan;
 2. Član je redovito učestvovao u aktivnostima organiziranim od strane Stranke koje pokriva njegova temeljna organizacija;

Članak 7.

(1) Aktivni status člana pretvara se u pasivni Odlukom Izvršnog odbora ustrojstvenog oblika kojem član pripada ukoliko tijekom posljednjih 6 mjeseci članstva:

 • Član nije redovito prisustovao sastancima tijela na koje je pozvan a za to nije pružio valjano pisano obrazloženje;
 • Član nije redovito učestvovao u aktivnostima organiziranim od strane Stranke na području koje pokriva njegova temeljna organizacija a za to nije pružio valjano pisano obrazloženje;

(2) Član može podnijeti zahtjev o prelasku u pasivni status uz pisano obrazloženje istog Izvršnom odboru ustrojstvenog oblika Stranke kojem pripada,

(3) Zahtjev iz st.2. ovog članka sa obrazloženjem Izvršni odbor kojem je upućen prima na znanje te donosi Odluku o prelasku u pasivni status;

(4) Članovi koji tijekom obnašanja mandata Stranke Odlukom IO svojih ustrojstvenih oblika budu prebačeni u pasivni status dužni su mandate vratiti Stranci na raspolaganje.

(5) Članovima koji tijekom obnašanja mandata u stranačkim tijelima Odlukom IO svojih ustrojstvenih oblika budu prebačeni u pasivni status navedeni mandati prestaju danom donošenja Odluke o pasivnom statusu.

(6) Član koji odbije postupiti sukladno st.4. ovog članka može podnijeti zahtjev za prelaskom u aktivni status 6 mjeseci nakon isteka mandata Stranke kojeg je odbio vratiti na raspolaganje.

 Članak 8.

(1) Pasivni status člana iznimno se pretvara u aktivno Odlukom Izvršnog odbora ustrojstvenog oblika kojem član pripada i bez ispunjavanja uvjeta navedenih u čl. 6. st. 3. ovog Pravilnika u slučaju da IO procijeni kako je takav postupak nužan iz političkih ili organizacijskih razloga.

(2) U situacijama iz st.1. ovog članka IO dužan je od nadležne Županijske organizacije zatražiti mišljenje o aktiviranju članskog statusa člana uz obavezno navođenje razloga takvog postupka.

(3)  Mišljenje iz st.2. ovog članka Županijska organizacija mora dostaviti u najkraćem mogućem roku koji ne smije biti duži od 15 (petnaest) dana.

(4) U slučaju pozitivnog mišljenja Županijske organizacije IO donosi Odluku o izvanrednom aktiviranju članskog statusa koja mora sadržavati sljedeće:

 1. činjenično stanje o aktiviranju članskog statusa člana navedenog imenom, prezimenom te OIB-om,
 2. argumentirani razlozi zbog kojih se primjenjuje izvanredno aktiviranje članskog statusa,
 3. očekivani rezultati aktiviranja člana,
 4. Mišljenje Županijske organizacije.

(5) Ukoliko Županijska organizacija na upit iz st.2.ovog članka da negativno mišljenje ili ga ne dostavi u roku od 15 dana, IO ustrojstvenog oblika može donijeti Odluku iz st.4. ovog članka, ali je o činjeničnom stanju donošenja Odluke suprotno mišljenju Županijske organizacije dužan pisanim putem obavijestiti Predsjedništvo stranke te priložiti već navedenu Odluku kao i Mišljenje Županijske organizacije.

(6) U slučajevima iz st. 5. ovog članka Predsjedništvo će razmotriti argumente obje strane te u konačnici donijeti Odluku o potvrđivanju ili poništavanju Odluke o izvanrednom aktiviranju članskog statusa.

PRESTANAK ČLANSTVA U STRANCI

Članak 9.

(1) Pisana izjava o istupanju iz Stranke dostavlja se predsjedniku ili povjereniku ogranka, predsjedniku ili povjereniku Županijske organizacije ili Središnjem uredu.

(2) Primatelj je bez odgađanja Izjavu o istupanju iz Stranke dužan dostaviti u Središnji ured, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja.

(3) Voditelj Središnjeg ureda Stranke dužan je odmah po zaprimanju Izjave o istupanju iz Stranke člana brisati iz Registra članova.

Članak 10.

(1) Predsjednici općinske/gradske organizacije mogu pokrenuti postupak istupanja člana usmenim traženjem Zaključka o pokretanju postupka istupanja od IO svojih organizacija. Navedeni Zaključak s obrazloženjem dostavlja se Središnjem uredu Stranke.

(2) Po zaprimanju Zaključka o pokretanju postupka istupanja Središnji ured dužan je članu navedenom u Zaključku uputiti Zahtjev za očitovanjem o istupanju iz Stranke u kojem će biti navedeno sljedeće:

 1. Informacija o zaprimljenom Zaključku o pokretanju postupka istupanja,
 2. Obrazloženje IO organizacije o razlozima pokretanja postupka,
 3. Traženje pisanog očitovanja o slaganju ili neslaganju sa istupanjem iz Stranke u roku od 15 dana od dana primitka pošiljke,

(3) Zahtjev iz st.2. ovog članka upućuje se s povratnicom radi evidentiranja datuma primitka.

(4) Ukoliko Zahtjev iz st.2. ovog članka ne bude zaprimljen Središnji ured dužan je pokušati kontaktirati člana putem ostalih kontakata iz evidencije članstva.

(5) Ukoliko se član ne očituje po zaprimljenom Zahtjevu u roku navedenom u st.2. ovog članka ili člana nije moguće kontaktirati niti po jednom kontaktu iz evidencije članstva unutar 30 dana od dana slanja Zahtjeva, Središnji ured će izvršiti brisanje člana iz evidencije.

(6) Ukoliko član u očitovanju po Zahtjevu izrazi suglasnost sa Zaključkom Središnji ured će ga temeljem te suglasnosti brisati iz evidencije o članstvu.

(7) Ukoliko član u očitovanju po Zahtjevu izrazi neslaganje sa Zaključkom dužan je navesti argumente temeljem kojih smatra kako se njegovo brisanje iz evidencije ne bi trebalo provesti. Takvo će očitovanje, zajedno ostalom dokumentacijom predmeta, Središnji ured proslijediti Predsjedništvu Stranke na donošenje konačne odluke.

REGISTAR ČLANOVA

Članak 11.

(1) Registar članova Stranke tajan je u smislu tajnosti podataka koji su propisani Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Članak 12.

(1) Uvid u Registar članova imaju:

 1. Predsjednik Stranke
 2. Tajnik Stranke
 3. Voditelj Središnjeg ureda Stranke
 4. Predsjednik i povjerenik Županijske organizacije za svoju organizaciju
 5. Predsjednik i povjerenik općinske/gradske organizacije za svoj ogranak
 6. nadležna tijela Državne uprave

(2) Pravo izmjena Registra članova ima Voditelj Središnjeg ureda Stranke. U slučaju nepostojanja Voditelja Središnjeg ureda, Predsjedništvo može imenovati osobu odgovornu za vođenje registra članova sa pravom izmjena podataka u Registru.

 

REVIZIJA ČLANSTVA

Članak 13.

 (3) U slučaju neizvršavanja revizije članstva predsjednik Županijske organizacije dužan je predsjednika Općinske/gradske organizacije koji nije proveo reviziju članstva prijaviti Sudu časti, a predsjednika Županijske organizacije u slučaju neizvršavanja revizije Sudu časti dužan je prijaviti predsjednik Stranke.

Članak 14.

(1) Odluku o reviziji članstva donosi Predsjedništvo Stranke.

(2) U mandatnom četverogodišnjem razdoblju revizija članstva može se obaviti više puta.

(3) Odluka iz st.1. ovog članka mora biti javno objavljena na službenim stranicama Stranke i ustrojstvenog oblika ukoliko iste postoje.

(4) Predsjednik općinske/gradske organizacije dužan je obavijestiti članove o provedbi revizije članstva putem elektroničke pošte ili putem pisma (članove koji nemaju elektroničku poštu) najmanje 10 dana prije početka provedbe postupka revizije članstva sa navedenim mjestom i vremenom održavanja revizije članstva.

(5) Predsjednik ogranka ima rok od najduže 30 dana od dana donošenja Odluke iz st.1. ovog članka da provede reviziju članstva na način da osigura mjesto i odredi vrijeme u kome će član doći potvrditi članstvo osobnim potpisom na propisani obrazac.

(6) Članovi Stranke koji nisu potpisali Izjavu da ne postoje prepreke za članstvo definirane Statutom i ovim Pravilnikom dužni su istu potpisati prilikom prve revizije članstva, te popuniti propisani Upitnik.

(7) Potvrda o potvrđivanju članstva u Stranci, Izjava da ne postoje prepreke za članstvo definirana Statutom i ovim Pravilnikom, kao i Upitnik sastavni su dijelovi ovoga Pravilnika.

(8) Kopije obrazaca predsjednik ogranka dužan je dostaviti predsjedniku ili povjereniku županijske organizacije u roku 15 dana od dana zaključenja revizije članstva.

(9) Predsjedništvo zadržava pravo i samo provesti reviziju članstva uz obrazloženje iste.

(10) Predsjedništvo može provesti reviziju odlukom imenovanja pet članova u Radnu skupinu za reviziju članstva koje će kontaktirati članstvo i na osnovu prikupljenih informacija predložiti Predsjedništvu potvrdu članstva ili brisanje člana iz članstva Stranke, o čemu će Predsjedništvo donijeti posebnu Odluku na svojoj sjednici

(11) Radna skupina za reviziju članstva dužna je po provedbi iste podnijeti izviješće predsjedništvu Stranke u roku zadanom od strane Predsjedništva.

(12) Predsjedništvo je dužno o izvršenoj reviziji izvijestiti člana te povjerenika ili predsjednika ustrojstvenog oblika o izvršenoj reviziji.

PONOVNI UPIS ISPISANIH ČLANOVA

Članak 15.

(1) Članovi koji su se ispisali iz Stranke zbog zabrane političkog djelovanja po službenoj dužnosti (policajci, suci porotnici…) stjecanjem uvjeta za političko djelovanje mogu se ponovno upisati u Stranku.

(2) Članovi koji su samostalno istupili uz Stranke, zahtjev za ponovni upis dostavljaju Izvršnom odboru općinske/županijske organizacije, a konačnu odluku donosi Izvršni odbor  županijske organizacije ili Predsjedništvo ukoliko županijska organizacija ne postoji.

(3) Članovi koji su iz Registra članstva brisani temeljem Odluke Suda časti i/ ili drugostupanjskog tijela, zahtjev za ponovni upis dostavljaju Izvršnom odboru općinske/gradske organizacije, a konačnu odluku o ponovnom upisu donosi Predsjedništvo.

(4) Rehabilitacijski rok unutar kojeg ne mogu postići aktivni status za članove iz st.2. ovog članka je godinu dana, a za članove iz stavka 3. ovog članka dvije godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Pojam „Pravilnik o postupku upisa članova i brisanja iz članstva“ u stranačkim dokumentima odnosi se na ovaj Pravilnik.

(2) Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja te se objavljuje na internet stranicama Stranke.

(3) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku upisa članova i brisanja iz članstva od 3. studenog 2016. godine.

Predsjednik
David Bregovac