Vinkovci: Što su zapravo otkrili revizori?

Budući da u Vinkovcima svi šute o uvjetnom mišljenju revizije koje je dobio Grad Vinkovci za 2011. godinu, osjećamo dužnost i obvezu obznaniti vam i prokomentirati obrazloženje Državnog ureda za reviziju.

Dakle, imate pravo znati da su obavljenom revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na računovodstveno poslovanje, prihode, te rashode. Sljedeće činjenice su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja:

– Stanje zemljišta iskazanog u poslovnim knjigama, financijskim izvještajima i obuhvaćenog popisom imovine i obveza na dan 31. prosinca 2011. nije usklađeno sa stanjem u zemljišnim knjigama. Naime, u poslovnim knjigama Grada pojedine katastarske čestice nisu evidentirane, a pojedine katastarske čestice koje su evidentirane nisu u vlasništvu Grada.

– Dio sredstava komunalnog doprinosa u iznosu 2.062.289,00 kn nije utrošen za propisane namjene, već za podmirenje obveza po kreditu (što je zakonom zabranjeno). Za naplatu dospjelih potraživanja u iznosu 2.813.205,00 kn (naknade za priključenje na komunalne vodne građevine i potraživanja za više plaćene radove izvoditelju radova na izgradnji osnovne škole) nisu poduzete mjere naplate.

– Za radove na izgradnji građevina za javnu vodoopskrbu u vrijednosti 497.834,00 kn (s porezom na dodanu vrijednost) zaključen je ugovor s izvoditeljem u veljači 2011., a do konca godine su izvedeni radovi u vrijednosti 387.284,00 kn. Radovi nisu završeni, a završetak radova je ugovoren u roku 45 dana od potpisivanja ugovora. Prema izvješću nadzora ne postoje razlozi za produženje roka završetka radova. (Izvor: Republika Hrvatska – Državni ured za reviziju – Područni ured Vukovar)

Dakle, imate pravo znati da Grad nije imao vremena, a ne nalazi ni sredstva u proračunu za utvrđivanje stvarne vrijednosti gradske imovine. Tako nesređeno pitanje gradske imovine dodatno otežava već vrlo oskudnu iskorištenost sredstava iz fondova EU kroz projekte. U tom smislu smatramo da je ovaj problem mnogostruko veći, nego što bi bio da je sveden na tek puko nesređeno stanje u dokumentaciji.

Nadalje, komunalni doprinos je prihod koji ima propisanu namjenu, naime koristi se za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture (javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, krematoriji i javna rasvjeta), pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radove na sanaciji tog zemljišta (prema odredbama članaka 30. i 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11)). Umjesto toga, sredstva od komunalnog doprinosa u iznosu 2.062.289,00 kn utrošena su sasvim protuzakonito za podmirenje obveza po kreditu.

Zadnja opaska zbog nezavršenih radova na izgradnji građevina za javnu vodoopskrbu u vrijednosti 497.834,00 kn, također pokazuje neozbiljan pristup projektu koji je najvažniji za građane koji još uvijek nemaju gradsku vodu, a koliko smo saznali od njih samih, mnogi još nemaju niti kanalizacijske priključke, javnu rasvjetu, asfaltirane ceste, dakle osnovnu infrastrukturu. Grad je odlučio da će izvoditelju zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova biti obračunana ugovorna kazna. Priznajte da biste voljeli čuti i mišljenje samog izvoditelja radova. Vinkovački laburisti bi!

I na kraju, opći dojam: vrlo neozbiljno za nekoga tko je na vlasti u gradu od osnivanja RH.

Marina Budimir

Hrvatski laburisti – Stranka rada
predsjednica ogranka Vinkovci

| Broj posjeta: 1.066 |

Želite li komentirati? Objava: "Vinkovci: Što su zapravo otkrili revizori?"

Imate li komentar?