Koprivnički laburisti o Medijskom sveučilištu

Otvoreno pismo obnašateljici dužnosti gradonačelnika – zamjenici gradonačelnika gospođi Vesni Želježnjak

Prije sklapanja ugovora o osnivanju privatnog Medijskog sveučilišta Hrvatski laburisti – Stranka rada, skrenuli su pažnju javnosti na niz nejasnoća oko rada rečene privatne institucije. Niti danas 17. kolovoza 2012., par tjedana prije početka planirane nastave, još uvijek ne znamo sve pojedinosti.

Rebalansom proračuna grada Koprivnice saznali smo ipak koliko NAS zadovoljstvo posjedovanja 75% udjela u Medijskom sveučilištu košta.

Zašto napominjemo NAS? Zato što je novac proračuna grada Koprivnice novac svih građana namijenjen za poboljšanje života u gradu i za zadovoljavanje potreba građana grada Koprivnice.

Centar studija Kampus – 31 MEDIJSKO SVEUČILIŠTE

0,00

4.925.000,00

311

Plaće

0,00

700.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

100.000,00

313

Doprinosi na plaće

0,00

120.400,00

321

Naknade troškova zaposlenima

0,00

125.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

0,00

200.000,00

323

Rashodi za usluge

0,00

336.600,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

18.000,00

343

Ostali financijski rashodi

0,00

0,00

421

Građevinski objekti

0,00

0,00

422

Postrojenja i oprema

0,00

400.000,00

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

0,00

0,00

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0,00

2.925.000,00

Pored toga postoji još i stavka stipendije:

381

Tekuće donacije

7.800,00

0,00

Stipendiranje studenata i učenika – 23 OSTALI KORISNICI

3.355.000,00

213.000,00

Kako vidimo stipendije su povećane za 213.000,00 kuna. Je li to povećanje u vezi s plaćanjem školarine svim redovnim studentima medijskog sveučilišta? Ako nije, u kojoj stavci rebalansa proračuna se nalaze školarine?

Hrvatske laburiste stranka rada ogranak Koprivnica zanima:

Koje se potrebe građana Koprivnice zadovoljavaju otvaranjem Medijskog sveučilišta?

Na koji način djelovanje Medijskog sveučilišta poboljšava život građana Koprivnice?

Postoji li projekcija troška Medijskog sveučilišta za 2013. godinu?

Iz kojih prihoda se planira pokriti ovaj rashod?

Status nekretnina u Kampusu u koje će se useliti Medijsko sveučilište – ostaju li nekretnine vlasništvo grada ili prelaze u vlasništvo EPH?

Koliki je financijski udio EPH u Medijskom sveučilištu?

— Ogranak Koprivnica

| Broj posjeta: 791 |

Želite li komentirati? Objava: "Koprivnički laburisti o Medijskom sveučilištu"

Imate li komentar?