Delnički laburisti o izgradnji kasete za odlaganje azbestnog otpada

Što će Ministarstvo koje vi vodite poduzeti da se očuvaju izvorišta voda u Gorskom kotaru i spriječi odlaganje otpada (posebno opasnog otpada u kojem se nalazi azbest) na lokaciji Sović Laz u blizini Delnica?

Bilo je to pitanje kojeg smo 24.travnja 2012. g. postavili tadašnjoj ministrici Mireli Holy putem našeg zastupnika u Hrvatskom saboru gosp. Nikole Vuljanića.
Mada su propisi koji reguliraju zbrinjavanje otpada na vodozaštićenim područjima jasni i zapravo ne postoji nikakva mogućnost odlaganja opasnog otpada poput azbesta nigdje na području Gorskog Kotara i mada postoje i odgovarajuće odluke lokalne samouprave, ugrađene u prostorne planove, kaseta je izgrađena i spremna na punjenje.

Odgovorom kojega smo dobili iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 08. lipnja, ne možemo biti zadovoljni. Ne možemo prihvatiti stavove i mišljenja potpisanih, od tadašnjeg Državnog Tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, prof. dr. sc. Nikole Ružinskog, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospodina Zlatka Ivaniša, dipl. ing., te pomoćnika ministrice prof. dr. sc. Gorana Heffera, da su poduzete aktivnosti i poslovi u skladu s pravnim okvirom!

Iznesene stavove, mišljenja i očitovanja također ocjenjujemo neprihvatljivim i nedopustivim, podržavajući obrazloženje koje je s tim u svezi izadio Ivica Knežević koji se već nekoliko mjeseci žestoko odupire izgradnji kasete:

1. Neprijeporno je da se azbest i materijali koji sadrže azbest nalaze na listi OPASNOG OTPADA, a njegovu naročitu opasnost naglašava i gospodin Ružinski:
( kod baratanja azbestnim materijalom, odnosno kod njegovog zbrinjavanja, prijeko je potrebno izbjeći njegovo lomljenje i mrvljenje kako bi se izbjeglo oslobađanje azbestne prašine u okoliš i njezino udisanje), dok su u konkretnom slučaju sasvim nebitna njegova kemijsko mehanička svojstva.

2. DODATKOM 1 Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada izričito je propisano slijedeće:
Lokacija odlagališta nije dozvoljena na vodozaštićenom području, određenom prema propisima koji reguliraju zaštitu voda, osim za centre za gospodarenje otpadom.
U odgovoru prof. Ružinskog DODATAK 1 se uopće ne spominje, iako se u konkretnom slučaju odlagališta Sović laz radi upravo o vodozaštitnom području. Samim time, primjena članaka 6. stavak 6. istog Pravilnika, kao i DODATKA 3. točke 2.6. Pravilnika, potpuno je bespredmetna! Naime, važeća Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Gorskog kotara koju je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije (SN br. 23/04.) u članku 7., stavak 1., točka 3., propisuje:
U četvrtoj zoni, u koju spada i područje Gorskog kotara, zabranjuje se:
građenje građevina za obrađivanje i odlaganje otpada, osim reciklažnih dvorišta i transfer stanica predviđenih Prostornim planom Primorsko-goranske županije.
Iz navedenog, neprijeporno je da se Gorski kotar, pa tako i područje Grada Delnica, nalazi u IV zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, te da se na tom prostoru ne smije graditi nikakvo odlagalište!

3. Neprijeporno je da je Ministarstvo dalo pozitivno Rješenje na Studiju o utjecaju na okoliš, no samo za postupak sanacije i nastavka rada do konačnog zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Sović laz. Kako je Rješenje izdano 20. studenog 2006., a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. iz Delnica su potpisali Ugovor o financiranju izgradnje plohe (kasete) za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest u okviru odlagališta komunalnog otpada Sović laz, 02. veljače 2009., neprijeporno je da Studija utjecaja na okoliš ne sadrži, niti je mogla sadržavati, elemente koji bi se odnosili na kasetu, pa se ni Rješenje nije moglo referirati na tu okolnost!
S tim u svezi, od NAROČITOG ZNAČENJA su i VODOPRAVNI UVJETI Klasa: UP/1-325-06/07-01/180, Ur. broj:374-23-1-07-2 od 20. ožujka 2007., koje je na zahtjev trgovačkog društva Komunalac d.o.o. iz Delnica izdala Javna ustanova Hrvatske vode-Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana-Rijeka, a u kojima je IZRIČITO NAVEDENO DA SE:
na odlagalištu komunalnog otpada Sović laz, za vrijeme sanacije odlagališta, isključivo dozvoljava odlaganje komunalnog otpada, budući se lokacija nalazi unutar četvrte zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Gorskog kotara!

4. U Prostornom planu PGŽ-a, u dijelu koji se odnosi na POSTUPANJE S OTPADOM regulirano je:
Sustav gospodarenja otpadom sačinjava centralna zona za gospodarenje otpadom, reciklažna dvorišta i transfer stanice.
Nastavno, iz Plana je vidljivo da je u Delnicama predviđeno jedno reciklažno dvorište, bez transfer stanice, uz mogućnost da općine i gradovi svojim prostornim planovima uređenja mogu predvidjeti i veći broj reciklažnih dvorišta i transfer stanica od onih predviđenih županijskim Planom.
U Prostornom planu uređenja Grada Delnica ( odredbe za provođenje ), u dijelu koji se odnosi na POSTUPANJE S OTPADOM, propisano je:
Na području Grada Delnica Planom je određena lokacija SOVIĆ LAZ kao lokacija reciklažnog dvorišta s transfer stanicom.
Sigurni smo da sve naprijed navedeno u dovoljnoj mjeri dokazuje da se započetim građevinskim radnjama ugrožava budućnosti Gorskoga kotara i njegovih stanovnika koja se temelji na onim prirodnim bogatstvima koja imamo.

Slijedom svega navedenog, a želeći zaštititi interese svih građana ove zemlje osiguravanjem dosljedne i potpune primjene VAŽEĆIH propisa, pozivamo sve nadležne institucije i organe da BEZUVJETNO ZAUSTAVE započeto, temeljem slijedećih razloga:
– radi se o NEDOZVOLJENOJ izgradnji na prostoru namijenjenom samo za odlaganje komunalnog otpada,
– radi se o NEDOZVOLJENOJ izgradnji na vodozaštićenom području
– radi se o izgradnji SUPROTNOJ prostorno planskoj dokumentaciji i Županije i Grada Delnica!

Podržavamo gosp. Ivicu Kneževića, počasnog građanina Grada Delnica, da zatraži, ukoliko se to pitanje ne riješi u okviru postojećih državnih organa i institucija, hitnu zaštitu i pomoć putem postojećih europskih institucija, te novinskih i elektroničke medije u Europskoj uniji i u zemlji, te ih upozna s namjeravanim radnjama i ukupnim trenutnim stanjem oko zbrinjavanja azbestnog otpada u Gorskome kotaru.

Izvor: http://pgz.laburisti.com/delnicki-laburisti-o-izgradnji-kasete-za-odlaganje-azbestnog-otpada/

| Broj posjeta: 716 |

1 komentar u "Delnički laburisti o izgradnji kasete za odlaganje azbestnog otpada"

  1. Bravo na inzistiranju na ekologiji i zdravlju!

    Ogranak Trogir,

    Anica Bodrožić

Imate li komentar?