Izvješće o provedenom nadzoru nad materijalno financijskim poslovanjem za razdoblje siječanj-rujan 2015. godine

Nadzorni odbor sukladno ovlaštenjima utvrđenim aktima Stranke, Statutom, Pravilnikom o materijalno financijskom poslovanju, Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, izvršio je uvid u financijsko materijalno poslovanje Stranke za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine.

Svoju 4. sjednicu Nadzorni odbor održao je 28. studenog 2015. godine. Najvažnija pitanja koja su se razmatrala u sklopu dnevnog reda, bili su financijski izvještaji Stranke za razdoblje od 1. siječanja do 30. rujna 2015. godine te konačno Izviješće Državnog ureda za reviziju za 2014. godinu.

Provedenom analizom Izvještaja o prihodima i rashodima, uočavamo da je Stranka u prvih devet mjeseci prihodovala iznos od 2.388.587 kuna, dok su ukupni rashodi iznosili 1.559.476 kn. Možemo vidjeti kako je Stranka i u ovom razdoblju ostvarila višak prihoda nad rashodima no nastavlja se trend smanjenja ostvarenih prihoda kao i rashoda u odnosu na isto razdoblje lani.

Najvažnije prihodovne stavke su prihodi iz proračuna Republike Hrvatske, prihodi iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, prihodi od donacija te prihodi od članarina.

Smanjenju prihoda u odnosu na isto devetomjesečno razdoblje prošle godine pridonjeli su: smanjenje i kašnjenje dotacija od jedinica lokalne samouprave, manji priljev iz državnog proračuna, smanjenje donacija kao i slab priljev članarina

Rashodovna strana također je smanjena obzirom na to da u promatranom razdoblju još nije bilo troškova vezanih uz izbornu kampanju. Iz Izvještaja je vidljivo da su glavne rashodovne stavke materijalni rashodi, tu su službena putovanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, rashodi za usluge, intelektualne usluge, rashodi za materijal i energiju, reprezentacija, najam uredskih prostorija, usluge računovodstvenog servisa, usluge platnog prometa, donacije kao i rashodi vezani za zaposlene u Stranci. S obzirom da u promatranom razdoblju nisu obuhvaćeni troškovi izborne promidžbe, najveći pojedinačni izvor nastalih rashoda u nekima od navedenih stavaka vezan je uz troškove Sabora Stranke.

Do kraja poslovne godine očekujemo rast rashoda nad prihodima zbog troškova kampanje za parlamentarne izbore. Planirana stavka za Parlamentarne izbore (trošak kampanje) osjetno je manja od planiranog a i s obzirom na prenesenu dobit iz proteklih razdoblja, realno očekujemo pozitivan saldo na kraju godine.

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor proanalizirao je i nalaz Državnog ureda za reviziju. Postupci revizije su provedeni od 14. kolovoza do 22. rujna 2015. godine. Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje političke stranke Hrvatski laburisti-Stranka rada za 2014. godinu. Predani su na uvid svi dokumenti o poslovanju Stranke te je ponovo kao i prošlih godina od strane Revizije izraženo bezuvjetno mišljenje.

Revizijom su međutim, još za 2013. godine utvrđene određene nepravilnosti te je naloženo da se otklone odnosno da se poduzmu određene radnje kako se te nepravilnosti ne bi ponavljale u daljnjem poslovanju. Nešto je otklonjeno, no još uvijek postoje nalozi revizije po kojim nije postupljeno. Primjećeno je da se pojedine sitne greške kontinuirano ponavljaju u popunjavanju dokumenata. U skolopu izviješća tako nalazimo na str. 8. T1.1. u stavku: Nalozi prema kojima nije postupljeno:

Pojedine uplatnice ne sadrže potpis uplatitelja, a isplatnice potpis primatelja novca.

Uz pojedine naloge za službeni put i putne račune nema izviješća o obavljenim poslovima na službenom putu.

Nadzorni odbor mišljenja je da je potrebno izvjestiti Nacionalno vijeće i obavijestiti odgovorne osobe u Županijskim podružnicama da se posveti više pažnje ovim problemima kako bi se ubuduće sveli na minimum. Uklanjanje ovih manjkavosti u interesu je što kvalitetnijeg poslovanja Stranke a jednako tako i da se izbjegnu rizici prilikom sljedećeg nalaza revizije.

Nakon detaljno obavljenog nadzora nad materijalno-financijskim poslovanjem odnosno analizom svih stavki navedenih u ovom Izvještaju, Nadzorni odbor je donio pozitivno mišljenje o poslovanju Stranke s obzirom da iskazani podaci odgovaraju stanju prikazanom u poslovnim knjigama, te daju cjelovit prikaz imovine i obaveza a koji su objektivni, vjerodostojni, a što je vrlo važno, sve je u skladu sa svim zakonskim aktima i sa Statutom Stranke. U cilju što kvalitetnijeg poslovanja Stranke upozorili smo i na sitne propuste na koje je ukazala revizija. Želimo naglasiti i da se svako izvješće o financijskom poslovanju dostavlja uredno i na vrijeme kako Nadzornom odboru, tako i nadležnim financijskim institucijama.

Sljedom svega navedenog predažemo Nacionalnom vijeću da usvoji financijsko izvješće za prvih devet mjeseci ove godine kao i izvještaj Nadzornog odbora o provednom nadzoru.

Predsjednik Nadzornog odbora

Sergej Dinić

| Broj posjeta: 218 |