Izvješće o provedenom nadzoru nad materijalno financijskim poslovanjem za razdoblje siječanj – rujan 2014. godine

Nadzorni odbor je održao svoju 12. redovnu sjednicu, dana 15. studenog 2014. godine na kojoj je između ostalih pitanja razmotrio i Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1. siječanj do 30. rujan 2014.

Uvidom u Izvještaj utvrđeno je da su ukupni prihodi za navedeno razdoblje iznosili 2.721.484 kune, a prihodi se odnose uglavnom na prihode po posebnim propisima, prihode od donacija te prihode od imovine. Svi navedeni prihodi manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a posebno se to odnosi na prihode od donacije koji su osjetno pali, tj. skoro upola manji nego prošle godine.

Rashodovna strana je u odnosu na prethodno razdoblje porasla. Ukupni troškovi iznose 2.716.882 kune, a iz Izvještaja je vidljivo da se troškovi odnose na rashode za radnike, kao i na materijalne rashode a to su službena putovanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, rashodi za usluge, intelektualne usluge, rashodi za materijal i energiju, reprezentacija, najam uredskih prostorija, usluge računovodstvenog servisa, usluge platnog prometa, donacije.

Treba spomenuti da su troškovi porasli i zbog aktivnosti Stranke koje su bile vezane za ovogodišnje izbore za Europski parlament, podsjetimo se da su troškovi izborne promidžbe iznosili 1.304.560,00 kuna, a u tom iznosu su troškovi Konvencije, obilježavanje Prvog svibnja, oglašavanje u medijima, štampanje letaka i drugog promidžbenog materijala, intelektualne usluge.

Nakon detaljne analize svih navedenih konta i sa prihodovne i sa rashodovne strane, uvidom u bilancu, Nadzorni odbor je dao jednoglasno pozitivno mišljenje na finanacijsko poslovanje Stranke, obzirom da iskazani podaci odgovaraju stanju prikazanom u poslovnim knjigama, te prikazuju cjelovit prikaz imovine i obaveza koji su objektivan, vjerodostojni, a što je vrlo važno, sve je u skladu sa svim zakonskim aktima, sa Statutom Stranke. Mora se naglasiti, da se svako izvješće o financijskom poslovanju dostavlja uredno i na vrijeme kako Nadzornom odboru, tako i nadležnim financijskim institucijama.

Nadzorni odbor je također na ovoj sjednici proanalizirao i nalaz Državnog ureda za reviziju koji je obavio financijsku reviziju za 2013. godinu, u razdoblju od 12. kolovoza do 24. rujna ove godine te je i ovaj puta Stranka dobila bezuvjetno mišljenje.

Međutim, revizijom su još 2013. godine utvrđene određene nepravilnosti te je naloženo da se otklone odnosno da se poduzmu određene radnje kako se te nepravilnosti ne bi ponavljale u daljnjem poslovanju. Nešto je otklonjeno, no još uvijek postoje nalozi revizije po kojim nije postupljeno. Primjerice, pojedine uplatnice i isplatnice ne sadrže potpis uplatitelja odnosno primatelja novca, a pojedine blagajničke izvještaje ne ovjeravaju osobe zadužene za kontrolu. Nadalje, uz pojedine naloge za službeni put i putne račune nije priloženo izjvešće o obavljenom poslu na službenom putu.

Nadzorni odbor je tako izvršio detaljan nadzor nad blagajničkim poslovanjem te je utvrdio da za razliku od središnjeg ureda, u blagajničkom poslovanju pojedinih podružnica ima dosta odstupanja. Može se reći da se manji broj podružnica pridržava propisanih rokova vezanih uz blagajničko poslovanje, a što je propisano Pravilnikom o materijalno financijskom poslovanju. Osim kašnjenja u dostavljanju izvještaja, ima još uvijek grešaka u metodologiji, tj. ponovo je dokumentacija o isplati putnih naloga nepotpuna.

Nadzorni odbor je mišljenja da je nužno ukazati na ove manjkavosti, kako u interesu što kvalitetnijeg poslovanja Stranke, a isto tako da se izbjegnu neugodnosti i rizici prilikom budućih nalaza revizije. Smatramo da je potrebno i prozvati određene podružnice kod kojih su učestalo uočene manjkavosti te odstupanja (sada su to Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka), a ukoliko se eventualno u daljnjem poslovanju primjete odstupanja od postavljenih pravila, da se također imenuju podružnice koje se tih pravila ne pridržavaju.

Uvidom u imovinu u vlasništvu Stranke, kako one kojom raspolaže središnji ured tako i one kojom upravljau podružnice primjetan je njezin konstantan rast vrijednosti. Pošto se više ne radi o imovini zanemarive vrijednosti, u svrhu bolje kontrole iste, NO inzistira da se poštuju odredbe Pravilnika o materijalno financijskom poslovanju a koje se odnose na popis imovine.

Na osnovu izvršenog nadzora materijalno-financijskog poslovanja Stranke, kao i svega iznesenog u Izvještaju Nadzorni odbor je donio pozitivno mišljenje o poslovanju Stranke. Utvrđeni su i određeni nedostaci na što Nadzorni Odbor daje prijedloge i smjernice za poboljšanja, a sve u cilju što kvalitetnijeg poslovanja Stranke, sigurnosti za daljnje funkcioniranje i provođenje zacrtanih aktivnosti.

Stoga predlažemo Nacionalnom vijeću da usvoji ovo izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru.

Predsjednica Nadzornog odbora
Božica Čićek-Mutavdžić

| Broj posjeta: 250 |