Izvješće o provedenom nadzoru nad materijalno financijskim poslovanjem za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine

Nadzorni odbor sukladno ovlaštenjima utvrđenim aktima Stranke, Statutom, Pravilnikom o materijalno financijskom poslovanju, Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, izvršio je uvid u financijsko materijalno poslovanje Stranke za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine.

Nadzorni odbor je održao svoju 3. sjednicu u dopisnom obliku te je ona zaključena dana 17. srpnja 2015. godine. Jedina točka dnevnog reda bilo je razmatranje financijskih izvještaja Stranke za razdoblje od 01. siječanja do 30. lipanja 2015.

Uvidom u Izvještaj o prihodima i rashodima, vidljivo je da je Stranka u prvih šest mjeseci prihodovala iznos od 1.584.364 kuna, dok su ukupni rashodi iznosili 1.016.501 kn. Stranka je tako u prvih šest mjeseci ostvarila višak prihoda nad rashodima no ostvareni su prihodi kao i rashodi manji nego u istom razdoblju lani.

Značajne prihodovne stavke su prihodi iz proračuna Republike Hrvatske, prihodi iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, prihodi od donacija te prihodi od članarina. Ovdje su nova prihodovna stavka u odnosu na prošlu godinu, članarine. U promatranom razdoblju, u velikoj mjeri, ona se odnosi na promjenu u evidentiranju donacija naših saborskih zastupnika, do ove godine su vođene kao donacije a sada kao članarina.

Smanjenju prihoda u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godinu pridonjeli su: smanjenje dotacija od jedinica lokalne samouprave, smanjenje donacija i slab priljev članarina.

Rashodi su također smanjeni u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine, prvenstveno zahvaljujući činjenici da nije bilo troškova kampanja za izbore.

Iz Izvještaja je vidljivo da su glavne rashodovne stavke materijalni rashodi, tu su službena putovanja, naknade osobama izvan radnog odnosa, rashodi za usluge, intelektualne usluge, rashodi za materijal i energiju, reprezentacija, najam uredskih prostorija, usluge računovodstvenog servisa, usluge platnog prometa, donacije kao i rashodi vezani za zaposlene u Stranci.

Nakon detaljne analize svih navedenih konta i sa prihodovne i sa rashodovne strane, uvidom u bilancu, Nadzorni odbor je dao pozitivno mišljenje na finanacijsko poslovanje Stranke, obzirom da iskazani podaci odgovaraju stanju prikazanom u poslovnim knjigama, te prikazuju cjelovit prikaz imovine i obaveza koji su objektivan, vjerodostojni, a što je vrlo važno, sve je u skladu sa svim zakonskim aktima, sa Statutom Stranke. Mora se naglasiti, da se svako izvješće o financijskom poslovanju dostavlja uredno i na vrijeme kako Nadzornom odboru, tako i nadležnim financijskim institucijama.

Stoga predažemo Nacionalnom vijeću da usvoji financijsko izvješće za prvih šest mjeseci ove godine kao i izvještaj Nadzornog odbora o provednom nadzoru.

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Dinić

| Broj posjeta: 231 |