Izvješće o obavljenom nadzoru za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2013. godine

Temeljem Statuta te Pravilnika o materijalno financijskom poslovanju, Nadzorni odbor Hrvatskih laburista – Stranke rada, u sastavu Božica Čićek-Mutavdžić, predsjednica, Željko Grupković, tajnik, Sergej Dinić, član te Jadran Periša, član, dana 8. studenog 2013. godine, održao je 8. redovnu sjednicu i obavio nadzor na materijalno financijskim poslovanjem Stranke, te Nacionalnom vijeću Stranke podnosi svoje Izvješće o obavljenom nadzoru za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2013. godine

Obavljenim nadzorom i uvidom u materijalno financijsku dokumentaciju, te u Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje siječanj – rujan 2013. godine, utvrđeno je da je Stranka ostvarila ukupan prihod u iznosu 2.909.766 kuna, dok su ukupni rashodi iznosili 2.525.171. kunu. Iz navedenog proizlazi da je u spomenutom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu 384.595 kuna.

Uvidom je utvrđeno da su prihodi po posebnim propisima kao i prihodi od donacija osnovni izvori financiranja, dok se rashodi uglavnom odnose na rashode za radnike, rashode za usluge, rashodi za materijal i energiju, reprezentaciju, putne troškove, vidljivo je da su u porastu troškovi za zakupnine i najamnine, a odnose se na najamninu za službene prostorije za podružnice po cijeloj Hrvatskoj.

Izvršena je kontrola blagajničkog poslovanja, ulaznih i izlaznih faktura, te je nakon tako provedene kontrole, Nadzorni odbor mišljenja da se financijsko materijalno poslovanje vodi u skladu s svim pozitivnim propisima, u skladu s računovodstvenim načelima točnosti, urednosti i istinitosti, kao i u skladu sa svim aktima i odlukama Stranke.

Stranka je kao i uvijek do sada pokazala da sredstva troši namjenski i racionalno.

Stoga se Izvješće o prihodima i rashodima za razdoblje siječanj – rujan 2013. godine prihvaća, te Nadzorni odbor predlaže Nacionalnom vijeću da isto usvoji kao i ovo Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru.

NADZORNI ODBOR
Zagreb, 8. studeni 2013.

Božica Čićek-Mutavdžić, predsjednica Nadzornog odbora

| Broj posjeta: 559 |