Izvješće o obavljenom nadzoru nad materijalno financijskim poslovanjem za razdoblje 1. 1. 2013. do 30. 6. 2013. godine

Sukladno Pravilniku o materijalno financijskom poslovanju kao i odredbama Statuta Stranke, Nadzorni odbor u sastavu Božica Čićek-Mutavdžić, predsjednica, Jadran Periša, Zlatko Ključević i Željko Grupković, na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2013. izvršili su nadzor nad financijskim poslovanjem Stranke te Nacionalnom vijeću podnose slijedeće izvješće o obavljenom nadzoru za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2013.

Uvidom u Izvješće o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. utvrđeno je da je Stranka u navedenom razdoblju ostvarila ukupan prihod u iznosu 1.525.020 kuna dok su ukupni rashodi iznosili 2.193.254 kune. Evidentno je da je Stranka u ovom obračunskom razdoblju ostvarila manjak u iznosu 668.234 kune. No, obzirom da je Stranka imala raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja u iznosu 1.266.057 kuna što zajedno s prihodima iz ovog razdoblja iznosi 2.791.077 kuna, vidljivo je da saldo nije negativan.

Stanje računa sa 30. 06. 2013. iznosi 532.958 kuna.

Temeljni izvori prihoda su prihodi po posebnim propisima iz proračuna te prihodi od donacija od pravnih osoba te donacije od građana. Donacije od pravnih osoba za EU parlament iznosile su 4.511,25 kuna, dok su donacije od fizičkih osoba iznosile 26.113,93 kune. Donacije za lokalne izbore od pravnih osoba iznosile su 85.630,00 kuna dok je od fizičkih osoba uplaćeno 125.372,00 kune.

Što se tiče rashoda, najveći dio troškova odnosi se na troškove izborne promidžbe za izbor članova u EU parlament iz Republike Hrvatske, te izbornu promidžbu za lokalne izbore. Rashodi za izbornu promidžbu za EU parlament iznosili su 227.274,54 kune, dok su rashodi za izbornu promidžbu lokalnih izbora iznosili 784.625,55 kuna. Treba naglasiti da je Stranka samo na teret na posebne račune za izbornu promidžbu uplatila 659.275,00 kuna, od toga 111.261,00 kuna kandidatima za župane, gradonačelnike i načelnike.

Ostali rashodi uglavnom su se odnosili na rashode za plaće za redovan rad, putne troškove članovima tijela, komunalne usluge, usluge telefona, promidžbe, informiranja, usluge tekućeg održavanja. Iz izvješća je vidljivo da su znatno porasli režijski troškovi, primjerice troškovi telefona, zakupnine i najamnine, a što se odnosi na najmove službenih prostorija diljem podružnica po cijeloj Hrvatskoj.

Osim u navedeno izvješće, Nadzorni odbor je izvršio uvid u blagajničko poslovanje i ulazne fakture, te je sukladno tako provedenom nadzoru, Nadzorni odbor utvrdio da se financijsko poslovanje vodi u skladu s računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, urednosti te ažurnom evidentiranju poslovnih događaja, a u skladu sa zakonom i drugim općim aktima i odlukama Stranke.

I ovaj puta, Stranka je trošila skromno, racionalno, štedljivo i namjenski.

Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće o prihodima i rashodima za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2013. , stoga predlaže Nacionalnom vijeću da usvoji polugodišnje financijsko Izvješće kao i Izvješće Nadzornog odbora.

Predsjednica Nadzornog odbora:
Božica Čićek-Mutavdžić

Dodani dokumenti:

| Broj posjeta: 761 |