Izvješće o obavljenom nadzoru nad materijalno financijskim poslovanjem za razdoblje 1. 1. 2012. do 30. 09. 2012. godine

Sukladno odredbama Statuta, kao i Pravilnika o materijalno financijskom poslovanju, Nadzorni odbor kontinuirano provodi nadzor nad financijskim poslovanjem Stranke te je na sjednici 3. studenog 2012. godine, Nadzorni odbor izvršio uvid u Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2012.

>> Izvješće o obavljenom nadzoru nad materijalno financijskim poslovanjem za razdoblje 1. 1. 2012. do 30. 09. 2012. godine (pdf)

Uvidom je utvrđeno je da je u devetomjesečnom razdoblju Stranka imala ukupan prihod u iznosu 1.539.389 kuna, dok su ukupni rashodi iznosili 945.988 kuna. Dakle, u navedenom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 593.401 kunu.

Analizom izvješća po svim segmentima, utvrđeno je da su temeljni izvori prihoda u navedenom razdoblju bili prihodi po posebnim propisima te prihodi od donacija, dok su se rashodi odnosili na materijalne rashode, rashode za radnike, na rashode amortizacije te financijske rashode.

Nadzorni odbor je mišljenja da Stranka istinito i vjerodostojno u financijskim izvještajima prikazuje financijski položaj, pravilno primjenjuje zakonske propise vezane uz financijsko i računovodstveno poslovanje, pravilno ostvaruje prihode a isto tako i pravilno ostvaruje rashode, odnosno sredstva koristi isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom Stranke, te financijskim planom.

Rezultati iskazani u izvješću su u okviru očekivanja, posluje se racionalno, sredstva se troše namjenski a iskazani podaci pružaju objektivan i istinit prikaz financijskog položaja i poslovanja Stranke, a time i odgovornost osoba koje raspolažu imovinom Stranke.

Stoga Nadzorni odbor predlaže Nacionalnom vijeću da usvoji Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2012. godine.

Predsjednica Nadzornog odbora:
Božica Čićek-Mutavdžić

| Broj posjeta: 847 |