Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad materijalno financijskim poslovanjem Stranke za 2011. godinu

Temeljem čl. 10. Pravilnika o materijalno financijskom poslovanju Stranke, Nadzorni odbor Stranke u sastavu Božica Čićek-Mutavdžić, predsjednica, Romeo Kufner, tajnik, Sergej Dinić, Jadran Periša i Zlatko Ključević, članovi, dana 18. veljače 2012. godine obavili su nadzor nad materijalno financijskim poslovanjem Stranke te podnose Nacionalnom vijeću slijedeće

IZVJEŠĆE

Sukladno obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor nad cjelokupnim poslovanjem te utvrdio da je Stranka poslovala u skladu sa zakonom i drugim općim aktima i odlukama Stranke. Pregledana su financijska izvješća o prihodima i rashodima za 2011. godinu, brutto bilanca te bilješke uz godišnji obračun iz čega je vidljivo da je Stranka u 2011. ostvarila ukupan prihod u iznosu 1.709.485,57 kn dok su ukupni rashodi iznosili 1.030.293,37 kuna. Ostvaren je višak u iznosu 679.192,20 kuna.

Financijsko izvješće biti će predano Državnom uredu za reviziju i Financijskoj agenciji, što i nalaže Uredba za računovodstvu neprofitnih organizacija te ostali propisi o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Nadzoru su bili prisutni i stručni suradnici koji su dodatno pojasnili pojedina područja i stavke u završnom računu, nakon čega je Nadzorni odbor konstatirao da je Stranka poslovala racionalno, štedljivo te da su se sredstva trošila namjenski.

Temeljni izvori prihoda bili su prihodi od donacija, prihodi od izborne promidžbe kao i prihodi od refundacija.

Rashodi su se odnosili na naknade za obavljanje aktivnosti (uredski materijal), usluge pošte, prijevoza, bankarske usluge, amortizacija, naknade za službena putovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i informatičke usluge, reprezentacija te kamate za primljene kredite banaka.

Stranka kao neprofitna organizacija nije osnovana s ciljem stvaranja dobiti odnosno profita, već sa svrhom ostvarivanja i zadovoljavanja određenih zajedničkih interesa.

Stranka se najvećim dijelom financirala iz donacija i iz svega uspjela ostvariti višak koji će osigurati provođenje zacrtanih planiranih aktivnosti Stranke.

Sukladno tako obavljenom nadzoru, članovi Nadzornog odbora utvrdili su da je završni račun potpuno usklađen s svim propisima te je kao takav prihvaćen.

Stoga Nadzorni odbor predlaže Nacionalnom vijeću da usvoji završni račun i ovo izvješće Nadzornog odbora.

Predsjednica Nadzornog odbora:
Božica Čićek-Mutavdžić

PRILOZI:

| Broj posjeta: 1.557 |