Tumačenje Statutarne komisije

Temeljem čl. 50. Statuta Stranke, a povodom Prijedloga za tumačenjem odredbi Statuta i Pravilnika o ustroju Stranke glede izbora predsjednika i tajnika ogranka, podnesenog od strane gdin. Dragana Sekura, Statutarna komisija u sastavu Irine Radaković, predsjednice, Josipa Rogulja, tajnika te Petre Kovačić, Zorana Jovanova i Damira Devalda, članova, nakon održane elektronske sjednice, dana 23.08.2011.g. , jednoglasno je donjela slijedeće

T U M A Č E NJ E

Kandidacijski postupak provodi i listu kandidata za predsjednika ili tajnika ogranka utvrđuje skupština ogranka običnom većinom glasova i uz propisani kvorum prisutnosti od 25% članova ogranka, ukoliko ogranak broji više od 50 članova, a sve po prijedlogu bilo kojeg člana ogranka.

Obrazloženje

Odredbama čl. 9. i 10. Pravilnika o ustroju Stranke propisano je da skupština ogranka tajnim glasovanjem bira i opoziva predsjednika i tajnika ogranka pri čemu za pravovaljani izbor za predsjednika ili tajnika ogranka svi kandidati moraju dobiti više od 50% glasova prisutnih članova skupštine.

Stavkom 2. čl. 10. Pravilnika o ustroju Stranke propisano je postupanje za slučaj da ne budu udovoljeni uvjeti iz prethodne odredbe na način da ukoliko se u prvom krugu ne izabere predsjednik ili tajnik ogranka skupština ponavlja kandidacijski postupak i utvrđuje novu listu kandidata na kojoj mogu biti isti ili drugi kandidati.

S obzirom na formulaciju st. 2. čl. 10. Pravilnika o ustroju Stranke u kojoj se explicite navodi da skupština ponavlja kandidacijski postupak i utvrđuje listu kandidata navedeno valja tumačiti na način da skupština i prethodno provođenju glasovnog postupka provodi kandidacijski postupak i utvrđuje listu kandidata.

Kako ne postoje specijalne odredbe o načinu provođenja kandidacijskog postupka valja zaključiti da se isti provodi na način da bilo koji član može skupštini predložiti bilo koju osobu, člana ogranka, za kandidata za predsjednika ili tajnika ogranka, a skupština, u svezi s čl. 41. st. 4. i 5. Statuta Stranke, običnom većinom glasova usvaja prijedlog, odnosno predloženu osobu odabire za kandidata za izbor predsjednika ili tajnika ogranka.

U odnosu na način glasovanja za kandidata za izbor predsjednika ili tajnika ogranka valja napomenuti da niti jednim aktom stranke nije propisan način glasovanja skupštine ogranka ukoliko isti broji manje od 50 članova što podrazumijeva nepostojanje kvoruma osobno prisutnih članova no ne i odstupanje od uobičajenog, dakle osobnog glasovanja uz osobnu prisutnost člana ogranka.

Ovo i iz razloga što u slučaju da ogranak broji više od 50 članova propisana je pravovaljanost odluka skupštine ukoliko je osobno prisutno 25% članova na skupštini, a što podrazumijeva osobnu prisutnost i osobno glasovanje članova pa na isti način valja tumačiti i način glasovanja kada ogranak broji manje od 50 članova.

Za Statutarnu komisiju
Irina Radaković, predsjednica

>> Statut i ostala tumačenja dostupna su ovdje

| Broj posjeta: 964 |

Želite li komentirati? Objava: "Tumačenje Statutarne komisije"

Imate li komentar?