Održana peta sjednica Nacionalnog vijeća – dvije su nam godine tek! (foto)

Na petoj sjednici Nacionalnog vijeća održanoj u subotu 25. veljače, Dragutin Lesar je na početku pozdravio sve prisutne i čestitao im na 2. rođendanu Stranke. Podsjetio je kako Stranka nakon dvije godine postojanja ima 5.300 članova, 90 ogranaka, 17 županijskih organizacija, a na zadnjim parlamentarnim izborima 121.785 glasova birača donijelo je i 6 mandata u Hrvatskom Saboru. Svima je zahvalio na doprinosu te pozvao sve zainteresirane da se počinju pripremati na lokalne izbore koji će se održati sljedeće godine.

Prva točka dnevnog reda bila je kooptiranje novih članova u Nacionalno vijeće. Novi članovi su Andrija Čolakovac iz Rijeke, Nikola Lelas iz Đakova, Slava Toplek iz Pribislavca te Gordana Potočnjak iz Šenkovca, a Nacionalno vijeće sada broji 68 članova.

Nacionalno vijeće također je raspravilo Završni račun za 2011.godinu, kao i Izvještaj Nadzornog odbora nad materijalno financijskim poslovanjem Stranke u 2011.godine. Nadzorni odbor utvrdio je da je Stranka poslovala u skladu sa zakonom i drugim općim aktima i odlukama Stranke. Pregledana su financijska izvješća o prihodima i rashodima za 2011. godinu i bruto bilanca iz čega je vidljivo da je Stranka u 2011. ostvarila ukupan prihod u iznosu od 1.709.485,57 kuna dok su ukupni rashodi iznosili 1.030.293,37 kuna. Ostvaren je višak u iznosu od 679.192,20 kuna, najvećim dijelom refundiranja troškova za promidžbenu kampanju. Financijsko izvješće biti će predano Državnom uredu za reviziju i Financijskoj agenciji. Nadzoru su bili prisutni i stručni suradnici koji su dodatno pojasnili pojedina područja i stavke u Završnom računu, nakon čega je Nadzorni odbor konstatirao da je Stranka poslovala racionalno, štedljivo te da su se sredstva trošila namjenski. Članovi Nacionalnog vijeća jednoglasno su potvrdili Završni račun za 2011. godinu kao i Izvješće Nadzornog odbora.

Predsjedništvo Stranke predložilo je Nacionalnom vijeću Odluku o obaveznim donacijama dužnosnika Stranke. Naime, svi dužnosnici Stranke imenovani ili izabrani za dužnosti koje se vrše profesionalno i za koju se prima plaća u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, državnoj upravi, javnim poduzećima, izvršnim funkcijama ili predstavničkim tijelima obvezni su uplaćivati na središnji račun Stranke za redovno poslovanje obaveznu donaciju u iznosu od 500 kuna mjesečno. Predsjedništo smatra da je to politička odluka, a Nacionalno vijeće potvrdilo je ovaj prijedlog.

Predsjedništvo stranke predložilo je rebalans Plana financiranja redovne političke aktivnosti za 2012.godinu. Predjedništvo stranke predložilo je da se u plan financiranja stavi i nabavka službenog automobila. Nakon primitka nekoliko ponudi, Predsjedništvo stranke predložilo je nabavku službenog automobila Opel Astra karavan u vrijednosti od 100.000 kuna, s ciljem da se s druge strane smanje naknade za putne troškove. Članovi Nacionalnog vijeća glasanjem su potvrdili i taj prijedlog.

Na temelju prijedloga predsjednika Stranke, Nacionalno vijeće je također donijelo odluku o raspuštanju triju ogranaka: Lepoglava, Trnovec Bartolovečki i Koprovnica. Prijedlog je predsjednik Stranke obrazložio kako su predsjednici podružnica Božidar Kolarić i Damir Špoljar predložili raspuštanje ogranaka, s obzirom na nefunkcioniranje i nesazivanje sjednica IO ogranaka. Na osnovi tih činjenica procjenjuje se da sadašnje vodstvo tih triju ogranaka ne uživaju ni minimum povjerenja članova, zato se oni raspuštaju te su imenovani povjerenici koji moraju sazvati izvanrednu izbornu skupštinu ogranka u skladu sa stranačkim aktima.

Nakon sjednice, organizirano je skromno i ugodno druženje uz legendarne radničke sendviče i slavljeničku tortu kojom je i službeno obilježena dvogodišnjica rada Hrvatskih laburista.

— Uredništvo

>>> galerija fotografija (autor Rolando Peharec)

| Broj posjeta: 1.199 |

Želite li komentirati? Objava: "Održana peta sjednica Nacionalnog vijeća – dvije su nam godine tek! (foto)"

Imate li komentar?