Odluke Statutarne komisije

Temeljem čl. 50. Statuta Stranke, a povodom Prijedloga za tumačenjem odredbe čl. 22. st.1. Statuta Stranke, podnesenog od strane Predsjednika Stranke, Statutarna komisija u sastavu Irine Radaković, predsjednice, Josipa Rogulja, tajnika te Petre Kovačić, Zorana Jovanova i Damira Devalda, članova, nakon održane elektronske sjednice, dana 14.06.2011.g. jednoglasno je donijela slijedeće

T U M A Č E NJ E

Predsjednik Nacionalnog vijeća ne posjeduje pravo i ovlast zatražiti uvid u rad i odluke tijela i ustrojstvenih oblika Stranke, uključujući Sabor, Nadzorni odbor, Statutarnu komisiju i Sud časti već predmetno pravo i ovlast, osim u odnosu na Sabor, Nadzorni odbor, Statutarnu komisiju i Sud časti, pripada isključivo Nacionalnom vijeću.

Obrazloženje

Odredbom čl. 22.st.1 Statuta Stranke je navedeno da pravo zatražiti uvid u rad i odluke svih tijela i ustrojstvenih oblika Stranke, osim Sabora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti pripada Nacionalnom vijeću.

Način rada Nacionalnog vijeća određen je Poslovnikom o radu Nacionalnog vijeća iz kojeg proizlazi da se sve odluke Nacionalnog vijeća donose na sjednicama javnim glasovanjem uz prisustvo određenog broja članova, zavisno o vrsti odluke koja se donosi.

Navedeno podrazumijeva da Nacionalno vijeće može zatražiti uvid u rad i odluke svih tijela i ustrojstvenih oblika Stranke, osim Sabora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti isključivo na temelju odluke Nacionalnog vijeća donesene na način kako je propisano Poslovnikom o radu Nacionalnog vijeća.

Kako ovlast Predsjednika Nacionalnog vijeća da autonomno zatraži uvid u rad i odluke bilo kojeg tijela i ustrojstvenih oblika Stranke, uključujući Sabor, Nadzorni odbor, Statutarnu komisiju i Sud časti nije izričito propisana, a niti posredno proizlazi iz Statuta ili bilo kojeg drugog akta, navedenim proizlazi da Predsjednik Nacionalnog vijeća ne može zatražiti uvid u rad i odluke bilo kojeg tijela i ustrojstvenih oblika Stranke, uključujući i Sabor, Nadzorni odbor, Statutarnu komisiju i Sud časti, a svako postupanje suprotno navedenom bi bilo protustatutarno.

Stoga je odlučeno kao gore navedeno.

Za Statutarnu komisiju
Irina Radaković, predsjednica


Temeljem čl. 50. Statuta Stranke, a povodom Prijedloga za tumačenjem odredbe čl. 23. stavka 2. toč. d Statuta Stranke, podnesenog od strane Predsjednika Stranke, Statutarna komisija u sastavu Irine Radaković, predsjednice, Josipa Rogulja, tajnika te Petre Kovačić, Zorana Jovanova i Damira Devalda, članova, nakon održane elektronske sjednice, dana 14.06.2011.g. jednoglasno je donijela slijedeće

T U M A Č E NJ E

Odluka Nacionalno vijeća o raspuštanju podružnice ili ogranka donesena na prijedlog Predsjednika Stranke je konačna i protiv takve odluke žalba nije dopuštena.

Obrazloženje

Odredba čl. 23.st.2.toč. d. Statuta Stranke ovlašćuje Predsjednika Stranke da predloži Nacionalnom vijeću raspuštanje podružnice ili ogranka te imenovanje povjerenika stranke.

O predmetnom prijedlogu Nacionalno vijeće odlučuje na način predviđen Statutom i Poslovnikom o radu Nacionalnog vijeća.

Pravo podnošenja žalbe ili bilo koji drugi načina pravne zaštite protiv odluke nekog tijela Stranke mora biti propisano ili Statutom ili Pravilnikom o ustroju Stranke ili nekim drugim aktom Stranke, a ukoliko isto nije propisano odluka koju donese neko od tijela Stranke postaje konačna i ne podliježe žalbenom ili nekom drugom nadzoru drugog tijela.

Niti Statutom, a niti bilo kojim aktom Stranke nije propisana mogućnost žalbe protiv odluke Nacionalnog vijeća o raspuštanju podružnice odnosno ogranka ili imenovanja povjerenika stranke stoga predmetna odluka Nacionalnog vijeća u trenutku donošenja postaje konačna i protiv iste žalbu nije moguće podnijeti.

Stoga je odlučeno kao gore navedeno.

Za Statutarnu komisiju
Irina Radaković, predsjednica

| Broj posjeta: 1.214 |

2 komentara u "Odluke Statutarne komisije"

 1. Kako bi se reklo “Contradictio in adjecto”!
  Dakle, Predsjednik Nacionalnog vijeća ne može, ali Nacionalno vijeće može!
  A tko bi trebao voditi Nacionalno vijeće, ako ne njegov Predsjednik i kako će Nacionalno vijeće išta saznati o svom djelokrugu djelovanja, ako ne preko svog Predsjednika!?
  Totalni nonsens, ali može se tolerirati u predizborno vrijeme!

  [rjk]

 2. Sramotna objava statutarne komisije …
  Protivno ustavu RH..
  Kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora..

Imate li komentar?