Laburisti predložili sveobuhvatno uređenje referendumske regulative

Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada uputio je saborskoj Radnoj skupini za izmjene Ustava prijedlog promjena temeljnog akta države, uz kojega, istovremeno s promjenom članka 87. Ustava radi jasnijeg i kvalitetnijeg uređenja pravnog okvira referenduma predlažu i promjenu članka 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, te donošenje novog Zakona o referendumu.

Uz nekoliko prijedloga za moguće izmjene i dopune članka 87. Ustava, laburisti su Radnoj skupini predložili i intervenciju u članak 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, i to “na način da inicijativni odbor prije prikupljanja potpisa za referendum mora zatražiti ocjenu ustavnosti predloženog referendumskog pitanja pred Ustavnim sudom koji se mora očitovati u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva”. Klub zastupnika predlaže i donošenje novog Zakona o referendumu “u kojemu se mora regulirati niz rokova i postupovnih radnji a koje bitno utječu na mogućnost ocjene o pravnom okviru referendumskog postupka”.

U nastavku pročitajte prijedloge laburista za moguće izmjene i dopune članka 87. Ustava:

Članak 87. glasi:

Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.

Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske.

O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.

Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je.

O referendumu se donosi zakon. Zakonom se mogu propisati i uvjeti za održavanje savjetodavnog referenduma.

Prijedlog mogućih izmjena i dopuna članka 87. Ustava Republike Hrvatske:

PRIJEDLOG I.:

U stavku 3., riječi “deset posto od ukupnog broja” zamjenjuju se brojkom “200.000”.

PRIJEDLOG II.:

Dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

(4) Referendum iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka ne može se raspisati o prijedlozima kojima se umanjuju Ustavom utvrđena ljudska prava, temeljne slobode i ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina, te prijedlozima koji se odnose na porezni sustav i državni proračun.

Alternativa:

(4) Referendum se ne može raspisati o pitanjima:

– koja se odnose na ograničavanje ljudskih prava i temeljnih sloboda definiranih u glavi III. Ustava,

– koja se odnose na obveze koje proizlaze iz međunarodnih ugovora, osim pristupanja i istupanja iz tih ugovora,

– koja se odnose na donošenje i izvršenje proračuna i porezni sustav,

– koja se odnose na obranu i nacionalnu sigurnost,

– koja se tiču izbora i imenovanja u nadležnosti Hrvatskog sabora.

PRIJEDLOG III.:

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

(5) Na referendumu o prijedlogu za promjenu Ustava odlučuje se većinom od ukupnog broja birača koji su upisani u popis birača za taj referendum.

Na referendumu o prijedlogu organskog zakona odlučuje se većinom od 35% od ukupnog broja birača koji su upisani u popis birača za taj referendum pod uvjetom da je tako ostvarena većina od ukupnog broja birača koji su pristupili referendumu.

Na referendumu o prijedlogu zakona ili drugim pitanjima iz djelokruga Sabora odlučuje se većinom od 25% od ukupnog broja birača koji su upisani u popis birača za taj referendum pod uvjetom da je tako ostvarena većina od ukupnog broja birača koji su pristupili referendumu.

ili:

(5) Odluka na referendumu o prijedlogu za promjenu Ustava usvojena je ako se za prijedlog izjasnilo više od 50% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača za taj referendum.

Odluka na referendumu o prijedlogu organskog zakona usvojena je ako se za prijedlog izjasnilo više od 35% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača za taj referendum pod uvjetom da je tako ostvarena većina od ukupnog broja birača koji su pristupili referendumu.

Odluka na referendumu o prijedlogu zakona ili drugom pitanju iz djelokruga Sabora usvojena je ako se za prijedlog izjasnilo više od 25% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača za taj referendum pod uvjetom da je tako ostvarena većina od ukupnog broja birača koji su pristupili referendumu.

Alternativa:

(5) Referendum je pravovaljan ako mu je pristupilo najmanje 40 posto birača upisanih u popis birača za taj referendum. Na referendumu se odlučuje većinom glasova birača koji su pristupili referendumu.

| Broj posjeta: 1.037 |

Želite li komentirati? Objava: "Laburisti predložili sveobuhvatno uređenje referendumske regulative"

Imate li komentar?